הארוה ידבוע .8
תוריש יאנת 8.5
לצא ולצונ אלש הלחמ ימי לע יופיש
תומדוק תויולעב
8.5‎-6
1999 יאמב 1
הלוחת ךיראת
ףיעס ןוכדע
רזוחב 8.5‎-9
עבקה תוארוה
(ב)6/טנ
 םוסרפה תרטמ


לצא ולצונ אלש הלחמ ימי יוציפ תייגוס הלח (31.8.98) ח"נשתה לולאב 'ט-ב לחה
.ךוניחה תודסומ לע תויולעבה לכ לע תומדוק תויולעב

לע הנוממה ,רפפמטש ןועמש רמ לא תונפל רשפא תולאשב
.02‎-5603820 'לט ,הארוה ידבוע לש תוריש יאנת

עבק תוארוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח