תוברת .10
רעונו םידלי תורפס 10.3
רעונו םידלי תורפסל רודמה תועדוה 10.3‎-4(טנ)

תואצרהה יריצקת תרבוחב ."רעונו םידלי תורפס" לש (99) 'ג תרבוח העיפוה
םידליה תורפסב םיידוחיי םיאשונ לע םידלי תורפסל יתנש יצחה סנכב ונתינש
ר"ד ,בגר םחנמ ,ןנוג-רות תור ר"ד תאמ םירמאמ "רקחמו ןויע" רודמב .רעונהו
םישדח םירפס לע תרוקיב ירמאמ םיעיפומ ןכ ומכ .רענש האלו בבוח האל
.םיעובקה םירודמהו
.1
ךרעית "רעונו םידלי תורפס" ןועברה לש 100-ה תרבוח תעפוה לגרל הביסמ
,דרשמה ישאר תופתתשהב ,(1999 ינויב 2) ט"נשתה ןוויסב ח"י םויב םילשוריב
הנחלשית תונמזה .רוביצ ישיאו רעונהו םידליה תורפס ירקבמ ,םיררושמ ,םירפוס
.דרפנב
.2
םימע תוברת זכרמב ,םילשוריב םייקתי רעונו םידלי תורפסל יתנש-יצחה סנכה
דחוימ רזוחב וחלשיי םיפסונ םיטרפ .(1999 ילויב 6) ט"נשתה זומתב ב"כ םויב ,רעונל
.רפסה-יתבל
.3תועדוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח