תודחוימ תויסולכוא .1
תוימינפ 1.7
ס"שתהב םילוע םירומ תטילקל תוכרעיה 1.7‎-1(טנ)

יללכ .1
ידכ ,דעומ דועב ס"שתה םידומילה תנש תארקל םילוע םירומ תטילקל ךרענ ונדרשמ
לע םיעידומ ונא ןכ לע .םילועה תטילקל תועשה תכרעמב ןגראתהל ולכוי םילהנמהש
תנידמ לש תובושחה היתומישממ תחא וזש קפס ןיא .םילועה םירומה תקסעה ירדס
.טרפב ךוניחה תכרעמ לשו ללכב לארשי
םילועה םירומה תא ךוניחה תכרעמב טולקל המגמה תכשמנ ס"שתה םידומילה תנשב
תיצחממ תחפי אלש ףקיהב םילוע םירומל הקלחמה לש המאתה יסרוקב ורשכוהש
דע ,רפסה תיב ןקתמ תיעובש העש תרומת תיעובש העש הצקמ דרשמהו ,הרשמה
:ןלהלדכ ,הרשמה תיצחמ
.ש"ש 8‎-7 :ידוסיה ךוניחב
.ש"ש 6 :ידוסי-לעה ךוניחבו םייניבה תביטחב

:הלאה םיטביהב בשחתהל שי םילועה םירומה ץובישב .2
םידימלת לש בר רפסמ םהב שיש רפסה יתבב ןתינה לככ וצבושי םילוע םירומ
.רפסה תיב תלהנה לש תכמות תרגסמ םהב תמייקו םילוע
ידכ ,םיקיתו םילארשי םידימלת תארוהב בלתשי הלועה הרומה יכ אדוול שי
.רפסה תיבב םידימלתה תויסולכוא יגוס לכב תוסנתהל לכויש
הלועה הרומה לש ותקסעה ףקיה תא לידגהל ץמאמ השעי רפסה תיב להנמ
ךרוצ אלל הארוהה תדובעל רסמתהל לכוי הרומהש ידכ ,רפסה תיב ןקתמ
.םיפסונ הסנרפ תורוקמ שופיחב
תותיכב וצובישמ ענמיהל שי הלועה הרומה לש ותטילק לע לקהל ידכ
תוצבקהבו רזע ירועישב ןושאר בלשב וקיסעהל עצומ .תויתייעב וא תוסלכואמ
.תוליגר תותיכב ובלשל הגרדהבו ,תותיכ יאצחב
םתדובע תנשב םילועה םירומה יווילל גואדל םישקבתמ רפסה יתב ילהנמ
הרומ תטילק להונ" האר) הרומ לכל רפסה תיב תווצמ ךנוח דימצהלו הנושארה
.(ןלהלש חפסנב "רפסה תיבב הלוע
םילוע םירומ תקסעהל םינוירטירקה .3
.םילוע םירומל הקלחמה םעטמ המאתה יסרוק ומייס םירומה .1
.ךליאו (1.9.94) ד"נשתה לולאב ה"כ-מ אוה םירומה לש היילעה ךיראת
.הז ךיראת ינפל הלעש ימל םג תועש הנרשואת םיגירח םירקמב
.2
וא (העש תרומת העש) רפסה תיב ןקתמ םתקסעהל תוליבקמ תועש וצקוה
.רחא רוקממ
.3
.תחא תיעובש העש דגנכ דרשמהמ תויעובש תועש 2 לבקל הנלכות תוננג .4
ולכוי עויס לכ ולביק אלו (1.1.96) ו"נשתה תבטב 'ט רחאל הצרא ולעש םירומ
.הרשמה 2/3 דע ,העש תרומת העש לבקל
.5
.ישאר סנרפמל תועשה תקולחב תופידע ןתנית .6
,ידוסי) דרשמה ידי לע רכומ דסומ למס ול ןיאש רפס תיבל תועש הנתנית אל
.(דבלב ע"טח ,ב"טח
.7
.ונדרשמב ךכל ךמסוהש יממ הלועה תקסעה לע בתכב רושיא ןתינ .8
.לבוקמכ הרומה תמאתהל גואדל שי ד"מחב
.9
םילהנמה בל תמושתל .4
.ןיינעו רבד לכל תוינקת תועש ןידכ ונדרשמ ידי לע תונתינה תועשה ןיד
.דבלב תחא הנשל ףקת רושיאה
,תיטמוטוא תולטבתמ תועשה ,איהש הביס לכמ ותדובע תא קיספיש הלוע הרומ
לע חקפמל ךכ לע עידוי להנמה .תורחא תורטמל ןלצנל יאשר זוחמה ןיאו
.זוחמב םילוע םירומ תטילק
.ךכל ךמסוהש יממ בתכב רושיא תלבק אלל םירומ קיסעהל ןיא
.הז רדסהב ללכיי אל ליבקמב תועש הצקי אלש להנמ
הטילקה דרשממ רושיא ףוריצב רכש תמלשהל השקב ושיגי םירזוח םיבשות
.עויסל םתואכז לע דיעמה
1 ספוט האר) הרומה תקסעהל השקבה ספוטב ןייצל שי םיפיקמ רפס יתבב
הביטחב וא םייניבה תביטחב הרומה תקסעהל הנווכה םא ,(ןלהלש חפסנב
.דסומ למס ותואב הנוילעה
םירומה תא קיסעהל ,ךילהתה לש ופוסב ,וגאדי וז תינכתב וללכייש םילהנמ
.היינשה הנשה םויסב רפסה תיב ןקתמ םילועה
חפסנב) םילועה םירומה לע יזוחמה חקפמל זוחמ לכב תונפהל שי תושקבה תא
הלבקה תועשו תוזוחמב םילוע םירומ לע םיחקפמה תמישר תאבומ ןלהלש
.(םהלש
.(15.8.99) ט"נשתה לולאב 'ג דע השקבה תא שיגהל שי
.לבגומ אוה אשונל תוצקומה תועשה רפסמ
ךוניחה תכרעמב הלוע הרומ לש הטילקה ךילהת .5
לע חקפמה לא הנופ ,תוללכמה תחאב המאתה סרוק םייסש ,הלועה הרומה
.זוחמב םילוע םירומ
-
תא םיתחמו (ןלהלש חפסנב 1 ספוט) תועשל השקב ספוט אלממ הלועה הרומה
.יעוצקמה וא ללוכה חקפמה םע םאותמה רפסה תיב להנמ
-
.חקפמל השקבה תא ריזחמ להנמה וא הרומה -
.הדובעב הלועה הרומה ץוביש לע ץילממ םילוע םירומ לע חקפמה -
.הקלחמה להנמ לא יזוחמה חקפמהמ תרבוע השקבה -
זוחמב םילועה םירומה לע חקפמל רבעומ הקלחמה להנמ לש יפוס רושיא
ןקתה תקלחמ רושיא רחאל רשפאתת תועשה תלעפה .רפסה יתב ילהנמלו
.זוחמב
-
תטילק יכרוצל םישרדנה םיספטה לכ יולימל גאוד םילוע םירומ לע חקפמה
.תכרעמב שדח הרומ
-
תרוכשמ תלבקל חווידה להונ .6
חווידהו ,ןקתה רודמ ךרד תועשה הנרבעות םייניבה תביטחבו ידוסיה רפסה תיבב
03 הרשמ לוציפב וא 00 הרשמ לוציפב ,םיליגר םירומ יבגל לבוקמכ השעיי
.םייניבה תוביטחב
להנממ בתכב רושיא ףוריצב תויורבזגה ךרד הנרבעות הטילקה דרשממ תועשה
.31 הרשמ לוציפב הנחוודתו ,הקלחמה
ךרד רזחה הנלבקת ןהו ,םירומה רכש תא תויולעבה הנמלשת ידוסי-לעה ךוניחב
יתבל חלשייש ספוטה יבג לע הקלחמה להנמל ישדוח-תלת חוויד רחאל ,ם"לכשה
.(ןלהלש חפסנב 2 ספוט) רפסה
חפסנ .7
"הלוע הרומ תטילק להונ"ו םילוע םירומ לע םיחקפמה תמישר ,םירומל םיספט
1 ספוט
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
םילוע םירומל הקלחמה - תומלתשהו הרשכה א"כ להנימ
רכש תמלשהל השקב

הרומה

____________   ____________   ____________   ____________   __________________
הדילה ךיראת         אצומה ץרא         תוהז רפסמ             יטרפ םש                   החפשמ םש    
_______________   _______________   __________________   ____________
לארשיב הארוה קתו           הארוהה עוצקמ           הלוע תדועת 'סמ       היילעה ךיראת  
___________________________________________________________________:תבותכ
תמודיק         ןופלט         דוקימ         בושיי         רפסמ         בוחר                  
.ינש/ןושאר :סנרפמ .םידלי______________ +שורג / ןמלא / יושנ / קוור :יתחפשמ בצמ
____________ המיתח ______________ :ךיראתב ___________ :ב המאתה סרוק יתמייס
ס"היב להנמ
יטרפ/ח"השמ   ד"ממ/'ממ     ____________   ____________ :ס"היב להנמ ,מ"חה ,ינא
תולעב         המגמ               דסומה למס               ס"היב םש                              
____________   ____________   ____________ ע"טח/ב"טח/ידוסי
תמודיק           ןופלט               ס"היב תבותכ       (לוגיעב ףקיה)
___________ דוע תוצקהל שקבמו תוינקת תועש _________ ב ל"נה הרומה תא קיסעהל בייחתמ
.תועש _____________ ס"היבב דובעי כ"הסבו ,תוינקת-לע תועש
להנממ בתכב רושיא תלבק רחאל אלא תוינקת-לע תועשב הרומ קיסעהל ןיא יכ יל עודי
.הקלחמה
 _______________           ____________________           ____________        
ס"יב תמתוחו המיתח                       להנמה םש                           ךיראת              
(זוחמב) םילוע םירומ לע הנוממה
___________ ב המאתה סרוק םייס ל"נה הרומה
.תוינקת לע תועש _________ ל"נל תוצקהל ץילממ אל / ץילממ
  ____________       ____________           ____________        
ךיראת                   המיתח                           םש                  
הקלחמה להנמ תטלחה
.תוינקת לע ש"ש ___________- ל"נל תוצקהל רשאמ אל / רשאמ
  ____________           ____________                
המיתח                   ךיראת                          
_____________ :חלשנ ___________ :הלוחת ____________ :דלקוה
___________________________________________________ :תורעה
___________________________________________
2 ספוט
לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
םילוע םירומל הקלחמה/היילע תטילקל הטמה

____________ :ךיראת
םילוע םירומל הקלחמה להנמ מ"מ ,ןהכ הדוהי רמ :לא
___________________ דסומה למס ___________________ ס"היב ת/להנמ ______________ :תאמ
ס"שתה ל"הנשב םילוע םירומ תקסעה :ןודנה

:ונרפס תיבב םידבוע מ"רה םירומה יכ הזב רשאל ינירה
םישדוח עוצקמ
הארוה
ז"ת         ב
ס
       יטרפ םש               החפשמ םש       
ש"ש___ ש"ש___ ש"ש___        
ש"ש___ ש"ש___ ש"ש___        
ש"ש___ ש"ש___ ש"ש___        
ש"ש___ ש"ש___ ש"ש___        
ש"ש___ ש"ש___ ש"ש___        
  ____________           ____________               ____________                
ס"היב תמתוחו המיתח               ת/להנמה םש                     בושייה                        

.הלועה הרומה תא תרשל הדעונ הקלחמה
.ךירוגמ זוחמב הנוממל הנפ אנא ,ךיניינעב לופיטה תא זרזלו ךילע לקהל ידכ
םהלש הלבקה תועשו תוזוחמב םילוע םירומ לע םיחקפמה תמישר

ןופלטה 'סמ תבותכה להק תלבק ימי יטרפ םש
החפשמ םשו
זוחמה
02‎-5603630
02‎-5603624
,2 האיבנה הרובד
םילשורי
שארמ םואיתב ,ןהכ לאכימ
הקלחמה להנמ
הטמ
02‎-5603630
02‎-5602351 'סקפ
,2 האיבנה הרובד
450 רדח ,םילשורי
שארמ םואיתב ןהכ הדוהי
הקלחמה להנמ מ"מ
 
02‎-5601637
'סקפ
03‎-5601618
,22 םירשנ יפנכ
,4 המוק ,451 רדח
לואש תעבג
15‎-10 ,'ד
16‎-13 ,'ב
הנשוש
טלבנזור
,םילשורי
י"חנמ
03‎-6935279
'סקפ
03‎-6935583
ךלמה לואש 'דש
,39
,c הנפד רדה ןיינב
401 רדח ,6 המוק
14‎-10 ,'ב
14‎-12 ,'ג
  ביבא-לת
03‎-6935596
'סקפ
03‎-6935583
ךלמה לואש 'דש
,39
,c הנפד רדה ןיינב
700 רדח ,7 המוק
16‎-10 ,'ב
14‎-10 ,'ג
ןיגח סכלא זכרמ
03‎-6930252
'סקפ
03‎-6913685
,10 הינרא 'חר
ביבא-לת ,הירקה
16‎-8 ,'ב
םימיה ראשב
תינופלט רשקתהל
חבש היח ףגאה
ךוניחל
יתובשייתה
04‎-8353788/9
'סקפ
04‎-8353714
לדגמ ,2 ירוח 'חר
,2 המוק ,םיאיבנה
ךוניחה 'מ ,8 רדח
16‎-8 ,'ג
15‎-8 ,'א
ןהכ ירוא הפיח
06‎-6500177/8
06‎-6500281 'סקפ
,הלשממה תיב
תילע תרצנ ,הירקה
14‎-9 ,'ב רגרב תניע ןופצ
07‎-6464202
'סקפ
07‎-6464249
,19 רגר קחצי ךרד
,517 רדח ,'ה המוק
עבש-ראב
16‎-11 ,'ב הילימא
ןופשנירג
םורד
:ךמע איבהל ךילע הנוממה םע השיגפל
(קתעהבו רוקמב) הלכשה לע םיכמסמו תודועת
.1
(תילגנאב תודועתל טרפ) תירבעל םיכמסמהו תודועתה לש םוגרת
.2
םידומילה ךלהמ טוריפ לש םולצת
.3
(רבעשל מ"הירב יאצויל) הדובע סקנפ לש םולצת
.4
הארוהב הדובעב ןויסינ לע םירושיא
.5
.תוהז תדועת + הלוע תדועת
.6

רפסה תיבב הלוע הרומ תטילק להונ
אבה ,שדח הלוע הרומ המכו המכ תחא לעו ,םיישק הפוצר תכרעמל שדח הרומ תסינכ
גהני דחא לכו ,םילהנמל העצה ןאכ תעצומ ןכ-לע .ויניעב שדחו רז לוכהש ,תרחא ץראמ
םורתת וכרד תליחתב תוריאמו תופי םינפ רבסב הרומה תלבקש קפס ןיא .ויניעב בוטכ
אהת ותטילקש דואמ בושח ןכ לעו ,רתוי הבוט הרוצב הדובעב ובולישלו ותטילקל
.תכרעמה תבוטלו הרומה תלעותל ,בטיה תנגרואמו תננכותמ
:העצהה ןלהל
ותוא הנפי הארוהב הדובעל ולבקל הטלחההו רפסה תיב להנמ ידי לע הרומה ןויאר םע
אוהו ,שדחה הלועה ןיבל וניב בוט רשק רצווייש חינהל שיש םירומה דחא לא להנמה
:הלאה םימוחתב לעפיש ךנוח ול שמשיו ,רפסה תיבב השענה לכב ותוא ךירדי
םידיקפתה ילעב לכ תרכהו רפסה תיבב רויס
(1
ותוינידמו רפסה תיב תורטמ תרבסה
(2
עוצקמב םידומילה תינכת תרכה
(3
תיתרבח תובלתשהו תווצה םע תורכיה
(4
טרפב רפסה תיבבו ללכב ץראב הארוהה תוטיש לע תיעוצקמ הכרדה
(5
(עוצקמ יזכרמ) ןנורתפל םיכרדו רפסה תיבב תעמשמ תויעב רואית
(6
לארשיב םירוה-הרומ יסחי אשונב הכרדה
(7
ךלהמ םייניע הארמ בוט"ש דמלל ידכ) תווצ ירועישב רקבל הלועה הרומה תנמזה
("שפנ
(8
.רפסה תיבב גוהנכ ,תוכרעה וא םינויצ ןתמב עויס
(9תועדוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח