תודחוימ תויסולכוא .1
החוורו ךוניח יתוריש 1.9
םידימלת םושיר - לארשי ידלי תרשכהל לעפמה 1.9‎-1
(טנ)

ויתורגסמב ס"שתה םידומילה תנשל םידלי תטילק תארקל ךרענ לעפמה הלא םימיב
:יתחפשמה לדומה יפ לע תוכנחמה תונושה
םידלי יתב .1
תיב לכ .יתחפשמ את םע היימינפ לש בולישה תניחבמ תידוחיי תרגסמ םה םידליה יתב
םע םירגה ,14‎-6 יאליג םידלי 11‎-10 ןותחפשמ לכב .םינותחפשמ המכמ בכרומ םידלי
.םידלי תכורב החפשמכ םייח םילהנמו םייגולויבה םהידלי םעו יושנ גוז
תולפטמו תילאיצוס תדבוע ,גולוכיספ) ילופיט תווצ ,להנמ שי םידלי תיב לכב
רפסה יתבב םירקבמ םידליה .דועו (תיב םאו יכוניח ךירדמ) יכוניח תווצ ,(תויונמאב
.הליהקב ילאמרופ יתלבה ךוניחה תורגסמב םילעופו תימוקמה ךוניחה תכרעמבש
תביטח רמגב ,'ט התיכ םויסל דע םידליה יתבב םינותחפשמב םיראשנ םידליה
.תותיכ ב"י ףוס דע ,םירגוב תרגסמ םידלי יתב ינשב תמייק םויכ .םייניבה
םיצוביק .2
ץוביקה ידלי תרבחב םיבלתשמ םיצוביקב הנמוא תוחפשמל םינפומה םידליה
רשפאמ ץוביקב בולישה .ילאמרופ אלהו ילאמרופה ךוניחה תורגסמב דחי םיכנחתמו
.ב"י התיכ םויס דע ,ךורא חווטל רודיס
הנמוא תוחפשמ .3
םירקמבו ,םיינש וא דחא דלי תולבקמ ,רפכב וא בשומב ,ריעב תורגה ,ולא תוחפשמ
החפשמ ינבבכ םהב תולפטמו ,ןתיבבו ןתחפשמ תרגסמב ,םידלי העברא דע םידחוימ
.רבד לכל
םיאצוי םהשכ ,ב"י התיכ רמג דע הנמואה תוחפשמב ללכ ךרדב םיראשנ םידליה
.ל"הצב תורישל
םייתחפשמ תונועמ .4
תניחבמ המיאתמ החפשמב רבודמ .ןועמ לכב םידלי 15‎-10-כ םיטלוק ולא תונועמ
התואנ רויד תדיחי תלעב איהש ,םיילופיטהו םיילאיצוסה ,םייכוניחה הירושיכ
םידליה לש לודיגה תאו ךוניחה תא התוירחא לע תלבקמ החפשמה .םידליה תטילקל
םייח לוהינ ךות תימוקמה ךוניחה תכרעמב םיבלתשמ םידליה .םהב לופיטה תאו
גולוכיספ ,ילאיצוס דבוע ,ילופיט תווצ ידי לע תכמתנ החפשמה .ןמז ךרואל םיפתושמ
.תויונמאב לפטמו
הלבקל םינוירטירקה
םילוכיה ,ןיקת ילכש לאיצנטופ ילעב ,(14‎-5 - םיצוביקב) 12‎-5 ליגב םידלי םילבקתמ
.ליגרה ךוניחה לש בוליש תותיכב וא הליהקב ליגרה ךוניחה תרגסמב בלתשהל
םינפומה םידליה ןויפא
תירוה תולגוסמ-יאמ וא החנזהמ םילבוסה םידלי
.1
םירוהה ינש דצמ וא דחא הרוה דצמ הייחדמ םילבוסה םידלי
.2
,תוישפנ ,תוילכלכ ,תויתואירב תוביסמ הקוצמב תואצמנה תוחפשממ םידלי
'דכו תויתוברת ,תויתוישא
.3
תיזיפ תוללעתה וא תישפנ תוללעתה ,ינימ לוצינ בקע םתיבמ םיאצומה םידלי
.4
תרחא הביס וא ילוח ,תוומ ,הנואת בקע רבשמל העלקנ םתחפשמש םידלי
.5
םילודג הטילק יישקב םילקתנ םהירוהש םילוע ידלי
.6
דוקפתלו םילודג םיידומיל םירעפל םהל ומרג ליעל וראותש םינייפאמהש םידלי
.םהב ןומטה יבויחה לאיצנטופה תורמל הדימלב ןיקת אל
.7
הטילקה ילהונ
תימוקמה תושרב רידס רוקיב ןיצק וא ,םייתרבח םיתורישל הקלחמהמ ,ילאיצוס דבוע
הקידב ספוטו הינפה ןולאש ,יגולוכיספ ח"וד ,יכוניח ח"וד ,ילאיצוס ח"וד איצמי
.לעפמה לש הטילקה תקלחמל תיאופר
,(ריכב ילאיצוס דבוע) הטילקה לע הנוממהמ תבכרומה ,לעפמה לש הטילקה תדעו
לע טילחת ,הטילקה תושקבב זכורמ ןפואב ןודת ,יכוניח חקפממו ישארה גולוכיספהמ
.םצובישל המיאתמה תרגסמה תא עבקתו םידליה תלבק

,המשההו הטילקה תקלחמב לבקל ןתינ הינפה יספוטו םיפסונ םיטרפ
,03‎-7520870 סקפלט ,52544 ןג-תמר ,71 יקסניטוב'ז בוחר
.03‎-6931808/9 'לט

םהש םידלי םינחבאמה םיס"בקו םיצעוי-םירומ ,םיכנחמ ,םירומ ,םילהנמ
תיבב רידס רוקיב לש תויעב םע םידלי וא ,םיזכורמ םניאש וא ,םידומילב םיגישמ-תת
לעפמה תורגסמש םירובסהו ,רפסה תיבמ וטלפנש הלאכ וא ,קוחב שרדנכ רפסה
ילאיצוסה דבועל דליה לש וירוה תא תונפהל םה ףא ולכוי ,דליל םיאתהל תולוכי
לע הטלחה ולבקיו ונודי הלאש ידכ תימוקמה תושרב רידס רוקיב ןיצקל וא הליהקב
.םירושימה לכב הניקת תוחתפתה דליל רשפאיש םיאתמ יתיב-ץוח רודיס

תרשכהל לעפמה לש הטילקה תקלחמל רמוחה תא תורישי תונפהל ןתינ
דרשמב םיטרפ לבקל ןתינ ןכ ומכ .ליעל תבותכה יפ לע ,ןג-תמרב לארשי ידלי
,תינמרג הבשומ ,3 דוו'גדוו 'חר ,לארשי ידלי תרשכהל לעפמה לש ישארה
.02‎-5617051 סקפלט ,02‎-5663151/2 'לט ,93108 םילשורי
תועדוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח