ךוניחה תודסומב םייח תוחרוא .2
תואירב 2.2
ךוניחה תכרעמב "ןושיע אלל" ימואלניבה םויה 2.2‎-3(טנ)

.(31.5.99) ט"נשתה ןוויסב ז"ט ,'ב םויב הנשה לוחי "ןושיע אלל" ימואלניבה םויה
ברקב הז םויב תוידוחיי הרבסה תולועפ םייקל םישקבתמ רפסה יתב ילהנמ
.תכרעמב תולעפומה ןושיעה תעינמ תוינכתל ףסונ ,םירומהו םידימלתה
ןשעל תונבה תייטנב היילע תמגמ לע םיעיבצמ ץראב הנורחאל וכרענש םירקס יאצממ
הל דחיילו תודימלתה ברקב העפותה לע דחוימ שגד םישל שי ךכיפל .ליגב היילעה םע
.העינמהו הרבסהה תינכתב םוקמ
רזוחב 2.5‎-1 ףיעס האר) םייזוחמ םיחקפמ םידמוע רפסה יתב תושרל
:לא תונפל רשפא הרבסהו הכרדה ירמוחו עויס תלבקל .((א)7/טנ עדימו תועדוה
םוחת לא וא ,02‎-5603256 'סקפ ,דרשמב יצועיי-יגולוכיספה תורישה
;02‎-5602085 'סקפ ,דרשמב תואירבה
.1
הלימג תוצובק םויקל םג) הרבסהה תקלחמ ,ןטרסב המחלמל הדוגאה
;03‎-5719577 'לט ,03‎-5719578 'סקפ ,(םירוהלו םירומל
.2
'לט ,02‎-6235399 'סקפ ,תואירבל ךוניחל הקלחמה ,תואירבה דרשמ
.02‎-6228888
.3תועדוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח