להנימו ןוגרא .3
חותיפו יוניב 3.2
תוזח רופישלו בוציעל םיטקיורפב הכימת
1999 ךוניח ינבמ
3.2‎-2(טנ)
בוציע םוחתב תוינידמ םשיילו חתפל המגמב תלעופ ךוניח ינבמ תוזח בוציעל הקלחמה
.םייטתסא םיטביהל בל תמושתב םידומילה הביבסה בוציעו ותוזחו יכוניחה הנבמה
הביבסה בוציעל םירושקה םימוחתב יעוצקמ ץועייב תעייסמ הקלחמה וז תרגסמב
שודיח יכילהתב ןה הנבמה תוזח רופישב ,(רפסה-תיב רצח ללוכ) תבחרומה םידומילה
תועדומה חותיפב ,םישדחה םינבמב ןהו תושדח הארוה תוטישל המאתהב םינבמ
.רפסה-תיב בחרמב תוידוחיי בוציע תודובעו תונמא תודובע בולישבו תיטתסאה
ךוניח ינבמב תיתונמאו תיטתסא תוברעתה תננכותמ 1999 תנשל הדובעה תינכתב
.תוזחה רומישלו רופישל ,בוציעל םיטקיורפב הכימתו
תנשל ךוניח ינבמ תוזח רופישלו בוציעל םיטקיורפב הכימתל תושקב שיגהל ןתינ
.(1.6.99) ט"נשתה ןוויסב ז"י דע ,דבלב תימוקמה תושרה תועצמאב ,1999
02‎-5603462 'סקפב לבקל רשפא טקיורפב הכימתל השקב תשגהל להונה תא
ךוניחה דרשמ ,ךוניח ינבמ תוזח בוציעל הקלחמה :וזה תבותכה יפל ,ראודב וא
.91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד 'חר ,טרופסהו תוברתה
.8/02‎-5602117 'לטל רשקתהל רשפא םיפסונ םיטרפל

תועדוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח