להנימו ןוגרא .3
םידומילה תנש הנבמ 3.5
,(א)7/טנ רזוחב 3.5‎-9 ףיעס ןוקית
ס"שתהב תוינוכיתה תובישיב תושפוחה חול

3.5‎-16(טנ)
ה"כ ל"צ :תוכוס תשפוחמ הרזחב תועט הלפנ תוינוכיתה תובישיב תושפוחה חולב
.תועטב םסרופש יפכ אלו ,(5.10.99) ירשתבתועדוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח