הארוה יכרד .6
דומיל ירפס 6.3
תורישכ חופיט - "עמשנו השענ" רפסה
ידוסי ךוניחל ףגאה תאצוהב ,"'א התיכב תינושל
6.3‎-7(טנ)

לש ןיינעמו רישע רואית ליכמ אוה .יתרוסמה הרומל ךירדמל תרחא הסרג אוה רפסה
תונגראתהה יכרד ,םיעצמאהו םירמוחה ,בצועמה בחרמה :'א תותיכב שחרתמה
תומישמו תולטמ ןווגמ ,הדימל תמדקמה היצקארטניאה תויורשפא ,הארוהל
.דועו םידמולה דוקפת רחא בקעמל םילכ ,םייתרושקת םיכרצ תוררועמה
,םינושארה םימיב - ןמזה דממ אוה דחא דממ :תידממ-תלת תשרב תונגרואמ תועצהה
הדימל :תוידומילה תורגסמה דממ עצומ ןכ ומכ .הנשה ךרואלו םינושארה תועובשב
,תויעוצקמה דממ אוה ישילשה דממה .הרומה םע הדימלו תיאדיחי הדימל ,תיאמצע
.השעמה לש תיטרואיתה הקמנהה תא ןהו תישעמה העצהה תא ןה הרומל עיצמה
רפסבש תועצהה ,םדומילו הביתכהו האירקה יכילהת לש תושדחה תוסיפתה רואל
.רפסה תיבב הגוהנה האירקה תטישל רבעמ שרדנה תא תומילשמו תופיסומ

,ביבא לת ,7 רונמה 'חר ,"דלוגכר" תונכוסב השיכרל ןתינ רפסה
.(םילקש 25 וריחמ) 03‎-5180555 'לטתועדוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח