ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח .7
תויורחת 7.12
- ט"נשתה ,תוגיהנמלו תוניוצמל ,תוכיאל תואה
ל"ז ירמת הימחנ ףולאה ש"ע ,1999
6.3‎-7(טנ)

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ םע ףותישב ,הליהקה םע היישעתה ירשקל התומעה
.ט"נשתה "ירמת תוא" תורחתל המשרהה תא וחתפ ,ירמת תחפשמו
ירמת הימחנ ףולאה לש ומש תא אשונ ,תופיצרב תישישה הנשה וז םייקתמה ,לעפמה
.תוגיהנמלו תוניוצמל ,תוכיאל תישיא המגוד שמיש תיאבצה וכרד ךלהמבש ,ל"ז
דומעל ושרדייש ,ץראה יבחרב ךוניחה תודסומ לכמ ב"י ידימלת לכל החותפ תורחתה
.םיגשיהו תויוליעפ ,םדאה תוכיא :הלאה םינוירטירקב

ךוניחל ףגאה ידי לע תונוילעה תוביטחה לכל םיצפומ תורחתל דמעומ תשגה יספוט
.(30.6.99) ט"נשתה זומתב ז"ט אוה םידמעומ תשגהל ןורחאה דעומה .ידוסי-לעתועדוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח