הארוה ידבוע .8
םילהנמ 8.4
י"פע ס"יב םיקהל םיניינועמה םילהנמל סרוק
םילשוריב "תשק" ס"היב תונורקע
8.4‎-1(טנ)
יפ-לע רפס-תיב םיקהל םיניינועמה םילהנמל סרוק חתפיי ס"שתה םידומילה תנשב
םייתד םידימלת ףתושמב וב םיכנחתמש םילשוריב "תשק" רפסה-תיב תונורקע
.תוינויווש תורגסמב םיינוליחו
.םילשוריב םיריכב הארוה ידבועל רפסה תיבב םייקתי סרוקה

,לאיומא ירש 'בגה לא ,הארוה ידבועל רפסה תיב לא ונפי םיניינועמה
,02‎-6790511 'לט ,93305 םילשורי ,ליחי תניפ ,הינקרוה 'חר
.02‎-6788382 'סקפ
תועדוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח