םידומיל תוינכת .9
זכרמה אשונה 9.8
"דבכל הבוחהו דובכל תוכזה" זכרמה אשונה 9.8‎-6(טנ)


תולעפהו הדימל ירמוח גולטק .1
אשונב תולעפהו הדימל ירמוח גולטק ךוניחה תודסומ לכל חלשיי םיבורקה םימיב
."דבכל הבוחהו דובכל תוכזה" ,יתנש-ודה זכרמה
יפ לע םיניוממ םיטירפה ןכ ומכ .דרפנ דומע טירפ לכל .םיטירפ 400-כ ליכמ גולטקה
.הדימלה רמוח גוס יפ לעו תוליעפה גוס יפ לע ,דעי ילהק יפ לע ,םיאשונ
.ל"כנמה ירזוח תצופתב וצפוי םיגולטקה

,ןרוג הילדל תונפל םילוכי םיפסונ םיקתועב םיניינועמה ךוניחה תודסומ
.02‎-5602668 'סקפ ,02‎-5603718 'לט ,יתנשה זכרמה אשונה לע תחקפמה

הנבהה םודיק י"ע םולשל תיכוניח תינכת - "רחאה לש רולקלופה" .2
רחאל דובכהו    
תוברתה יכרעל הכרעה חפטל ותרטמש יכוניח טקיורפ אוה "רחאה לש רולקלופה"
.ותרכהו רולקלופה דומיל תועצמאב םירחא לש םהיכרעל דובכ לש סחיו
וניכרע דוביכו ונמצע תרכה איה תלוזה תרכה לש התליחתש איה דוסיה תחנה
.םייתוברתה
יכרע תא םידמול םידימלתה ןושארה בלשב .הלועפ ףותישו הנבה תדדועמ תינכתה
רעונה ינב לצא תרצוי תינכתה ךשמהבו ,םינושה םהייוטיב תאו ולדג הבש הליהקה
.ודבכלו ותא רשקתהל ,"רחא"ה תא ריכהל תלוכיו ןוצר ,ןיינע

םידומילה תינכת הנבמ
רולקלופ יאשונב תדקוממ הכרדה
-
םיידומיל םירויס
-
הליהקה ךותב ןיינע תוצובקב הדובע
-
םימגרתמו םיחנמ עויסב "תרחאה" התיכה םע שגפמל הנכה
-
.הנדס ימי ,םישגפמ
-
- םיעצומ רפסה יתבל
םייכוניחה ויכרצו וחור יפ לע םשויתש ,תירלודומו השימג ,החותפ תינכת
רפס תיב לכ לש םייתרבחהו
-
,םינויד ,םישגפמ ,תואנדס ,תואצרה לש תוימדקא תועש 28 - םירומ תויומלתשה
םיידומיל םירויסו
-
ימוחת יפ לע תיברעבו תירבעב רזע רמוחו האירק ירמוח - דומיל ירמוח
.תוניינעתהה
-
,םירנימסל המשרה ימד טעמל ,ילארשיה םויקלוקה ןומימב איה תינכתה :הרעה
.תואנדסלו םירויסל
:םיטרפל
,47226 ןורשה תמר ,41 יניס 'חר ,רואנ הרש -
03‎-5407198 'סקפ ,03‎-5405967 'לט  
,47100 ןורשה תמר ,1874 ד"ת ,ןהכ יטיק ר"ד -
03‎-5474620 'לט ,03‎-5408548 'סקפלט  
,תיכוניח תלהנמ ,אבאס החפות :ןופצה רוזאב -
.04‎-8390624 'לט ,הייפסוע ,1 ישוח אבא ךרד  

ןור-םי ןורטאית לש תוגצה .3
"תוכבל רתומ ,אמיא"
הנתחתהש הריעצ השיא לש הרופיס והז .החפשמב תומילא אשונב דיחי תגצה יהוז
וליעוה אלו ,17 תב לוכה ךסב התייהשכ וב הבהאתה איה .טסילהוכלא םע
אוה הנותחה רחאל דימ .ןייתש אוה דעוימה ןתחהש ועדיש ,הירוה לש םהיתורצפה
דוע תותשל ליחתה אוה .רוכמ אוהש הדוה ויתויוצרפתהמ תחאבו ,םילאכ הלגתה
םה טאל טאל .ףיכה ליבשב היה הז הלחתהב .םירבח תעפשהב ,ןוכיתב ותויהב
לוכי אלש טסילהולכאל ךפה ,לעבה ,ילא םינשה ךשמבו ,םיפירח תואקשמל ורבע
השיאהש דע ,תיבב הרגש תויהל תכפוה תומילאה .ויתונויסינ תורמל למגיהל היה
.הידלי ןעמל ,הלעבמ טג לבקל ידכ קבאיהל הטילחמ
.ילאיתוקי תנסא :קחשמ ;ןורי יבצ :יומיבו הביתכ
"בישקהל עדנ םא"
רענ לש הייארה תיווזמ םיינוליחל םייתד ןיב םיסחיב הנדה דיחי תגצה יהוז
תא אצמ תומילא ישעמב המייתסהש םייתד דגנ הנגפהב ףתתשהש רחאל .רבגתמ
רבוע אוה .הנגפהב ופתתשהש ידרח רוחבו יתד רוחב םע דחיב רצעמ-תיבב ומצע
ןמזב וייחמ תונורכיז תאלעהל תמרוגה ,הקומע תישגר הלטלטו יתמוארט הליל םש
עקר לע תובירמ לעו םיחוכיו לע ,ויבא םע םיבכרומה ויסחי לע רפסמ אוה .ןורחאה
.תודגונמ וליפאו תונוש תועדו תופקשה
ךשמב ךא ,תוקצומ תופקשה םהלו המילאה הנגפהב ופתתשה םירענה תשולש
יקוליח לש םתמצוע תא םיתיחפמה ,ישונא שגר לש םייוטיב םילגתמ הלילה
.תועדה
.ןיישנוז הירא :הקיזומ ;רטסנמ דדוע :קחשמ ;ןורי יבצ :יומיבו הביתכ
,7 הריד - 87 ןונבל םייח 'חר ,תוקפה ןור-םי :םיטרפל
.03‎-6419681 'לט ,69345 ביבא-לת

תטלקו תרבוח - רמזבו העונתב ,לוחמב "דובכו דוביכ" .4

הכרעה .םירישה לש ואידוא תטלק ןכו הכרדה תרבוח תללוכה תדחוימ הכרע יהוז
תוברתל סחיהו הרבחו שונא יסחי תטלבה ךות ,תוליעפ לש ךרדב אשונה תא הגיצמ
.תילארשי תידוהי
.דוסיה תותיכבו םידליה ינגב תוליעפל המיאתמ הכרעה

,קביפס היער 'בגל רשקתהל רשפא רמוחה תלבקלו םיטרפל
.03‎-5047307 סקפלט
תועדוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח