אוכלוסיות מיוחדות 1.
עולים 1.7
היערכות לקליטת מורים עולים בהתשס"א (תשס)1.7‎-1כללי  1. 
משרדנו נערך לקליטת מורים עולים לקראת שנת הלימודים התשס"א בעוד מועד,
כדי שהמנהלים יוכלו להתארגן במערכת השעות לקליטת העולים. על כן אנו
מודיעים על סדרי העסקת המורים העולים. אין ספק שזו אחת ממשימותיה
החשובות של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת החינוך בפרט.
בשנת הלימודים התשס"א נמשכת המגמה לקלוט במערכות החינוך את המורים
העולים שהוכשרו בקורסי התאמה של המחלקה למורים עולים בהיקף שלא
יפחת ממחצית המשרה, והמשרד מקצה שעה שבועית תמורת שעה שבועית מתקן
בית הספר, עד מחצית המשרה, כדלהלן:
בחינוך היסודי: 8‎-7 ש"ש.
בחטיבת הביניים ובחינוך העל-יסודי: 6 ש"ש.
 
 
ההיבטים שיש להתחשב בהם בשיבוץ המורים העולים  2. 
מורים עולים ישובצו ככל הניתן בבתי הספר שיש בהם מספר רב של
תלמידים עולים וקיימת בהם מסגרת תומכת של הנהלת בית הספר.
 
א.   
יש לוודא כי המורה העולה ישתלב בהוראת תלמידים ישראלים ותיקים,
כדי שיוכל להתנסות בכל סוגי אוכלוסיות התלמידים בבית הספר.
 
ב.   
מנהל בית הספר יעשה מאמץ להגדיל את היקף העסקתו של המורה העולה
מתקן בית הספר, כדי שהמורה יוכל להתמסר לעבודת ההוראה ללא צורך
בחיפוש מקורות פרנסה נוספים.
 
ג.   
כדי להקל על קליטתו של המורה יש להימנע משיבוצו בכיתות מאוכלסות
או בעייתיות. מוצע להעסיקו בשלב ראשון בשיעורי עזר ובהקבצות בחצאי
כיתות, ובהדרגה לשלבו בכיתות רגילות.
 
ד.   
מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג לליווי המורים העולים בשנת עבודתם
הראשונה ולהצמיד חונך מצוות בית הספר לכל מורה (ראה "נוהל קליטת
מורה עולה בבית הספר" בנספח שלהלן).
 
ה.   
הקריטריונים להעסקת מורים עולים  3. 
המורים סיימו קורסי התאמה מטעם המחלקה למורים עולים.  1.   
תאריך העלייה של המורים הוא מ-ה' באלול התשנ"ה (1.9.95) ואילך.
במקרים חריגים תאושרנה שעות גם למי שעלה לפני תאריך זה.
 
2.   
הוקצו שעות מקבילות להעסקתם מתקן בית הספר (שעה תמורת שעה) או
ממקור אחר.
 
3.   
גננות תוכלנה לקבל 2 שעות שבועיות מהמשרד כנגד שעה שבועית אחת.  4.   
מורים שעלו ארצה לאחר כ' בטבת התשנ"ז (1.1.97) ולא קיבלו כל סיוע
יוכלו לקבל שעה תמורת שעה, עד  2/3 המשרה.
 
5.   
תינתן עדיפות בחלוקת השעות למפרנס ראשי.  6.   
לא תינתנה שעות לבית ספר שאין לו סמל מוסד מוכר על ידי המשרד
(יסודי, חט"ב, חט"ע בלבד).
 
7.   
ניתן אישור בכתב על העסקת העולה ממי שהוסמך לכך במשרדנו.  8.   
בחמ"ד יש לדאוג להתאמת המורה כמקובל.
 
9.   
לתשומת לב המנהלים  4. 
דין השעות הניתנות על ידי משרדנו כדין שעות תקניות לכל דבר ועניין.
האישור תקף לשנה אחת בלבד.
 
א.   
מורה עולה שיפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא, השעות מתבטלות
אוטומטית, ואין המחוז רשאי לנצלן למטרות אחרות. המנהל יודיע על כך
למפקח על קליטת מורים עולים במחוז.
 
ב.   
אין להעסיק מורים ללא קבלת אישור בכתב ממי שהוסמך לכך.  ג.   
מנהל שלא יקצה שעות במקביל לא ייכלל בהסדר זה.  ד.   
תושבים חוזרים יגישו בקשה להשלמת שכר בצירוף אישור ממשרד
הקליטה המעיד על זכאותם לסיוע.
 
ה.   
בבתי ספר מקיפים יש לציין בטופס הבקשה להעסקת המורה (ראה טופס 1
בנספח שלהלן), אם הכוונה להעסקת המורה בחטיבת הביניים או בחטיבה
העליונה באותו סמל מוסד.
 
ו.   
מנהלים שייכללו בתכנית זו ידאגו, בסופו של התהליך, להעסיק את המורים
העולים מתקן בית הספר בסיום השנה השנייה.
 
ז.   
את הבקשות יש להפנות בכל מחוז למפקח המחוזי על המורים העולים
(בנספח שלהלן מובאת רשימת המפקחים על מורים עולים במחוזות ושעות
הקבלה שלהם).
 
ח.   
יש להגיש את הבקשה עד י"ד באב התש"ס (15.8.2000).  ט.   
מספר השעות המוקצות לנושא הוא מוגבל.
 
י.   

   
תהליך הקליטה של מורה עולה במערכת החינוך  5. 
המורה העולה, שסיים קורס התאמה באחת המכללות, פונה אל המפקח על
מורים עולים במחוז.
 
-   
המורה או המנהל מחזיר את הבקשה למפקח.
- 
המורה העולה ממלא טופס בקשה לשעות (טופס 1 בנספח שלהלן)
ומחתים את מנהל בית הספר המתואםעם המפקח הכולל או המקצועי.
-   
המפקח על מורים עולים ממליץ על שיבוץ המורה העולה בעבודה.
-   
הבקשה עוברת מהמפקח המחוזי אל מנהל המחלקה.
-   
אישור סופי של מנהל המחלקה מועבר למפקח על המורים העולים במחוז
ולמנהלי בתי הספר. הפעלת השעות תתאפשר לאחר אישור מחלקת התקן
במחוז.
-   
המפקח על מורים עולים דואג למילוי כל הטפסים הנדרשים לצורכי קליטת מורה
חדש במערכת.
 
-   
נוהל הדיווח לקבלת משכורת  6. 
בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים תועברנה השעות דרך מדור התקן,
והדיווח ייעשה כמקובל לגבי מורים רגילים, בפיצול משרה 00 או בפיצול משרה
03 בחטיבות הביניים.
השעות ממשרד הקליטה תועברנה דרך הגזברויות בצירוף אישור בכתב ממנהל
המחלקה, ותדווחנה בפיצול משרה 31.
בחינוך העל-יסודי תשלמנה הבעלויות את שכר המורים, והן תקבלנה החזר דרך
השכל"ם, לאחר דיווח תלת-חודשי למנהל המחלקה על גבי הטופס שיישלח לבתי
הספר (טופס 2 בנספח שלהלן).
 
 
7. נספח
טפסים למורים, רשימת המפקחים על מורים עולים ו"נוהל קליטת
מורה עולה"

המחלקה נועדה לשרת את המורה העולה.
כדי להקל עליך ולזרז את הטיפול בענייניך, אנא פנה לממונה במחוז מגוריך.
רשימת המפקחים על מורים עולים במחוזות ושעות הקבלה שלהם

מס' הטלפון  הכתובת  ימי קבלת
קהל
 
שם פרטי 
ושם משפחה
המחוז 
02‎-5604711
 
כנפי נשרים 15,
ג' שאול, ירושלים
 
בתיאום
מראש
 
מיכאל כהן,
סגן מנהל המינהל
 
המטה
 
02‎-5604705/6 
פקס' 02‎-5604709
כנפי נשרים 15, 
ג' שאול, ירושלים
בתיאום מראש  עמיהוד בהט,
מנהל המחלקה
(בפועל)
המטה 
02‎-5601637 
פקס'
03‎-5601618
כנפי נשרים 22, 
חדר 451, קומה 4,
גבעת שאול
ד', 15‎-10 
ב', 16‎-13
שושנה 
רוזנבלט
ירושלים, 
מנח"י
03‎-6935279 
פקס'
03‎-6935583
שד' שאול המלך 39,
בניין הדר דפנה C,
קומה 6, חדר 401
ב', 14‎-10 
ג', 14‎-12
חווה גילהר  תל-אביב 
03‎-6935596 
פקס'
03‎-6935583
שד' שאול המלך 39,
בניין הדר דפנה C,
  קומה 7, חדר 700
ב', 16‎-10 
ג', 14‎-10
אלכס חגין  מרכז 
03‎-6930252 
פקס'
03‎-6930212
רח' ארניה 10, 
הקריה, תל-אביב
ב', 16‎-8 
בשאר הימים
להתקשר טלפונית
חיה שבח  המינהל 
לחינוך
התיישבותי
04‎-8353788/9 
פקס'
04‎-8353714
רח' חורי 2, מגדל 
הנביאים, קומה 2,
חדר 8, מ' החינוך
א', 13‎-8 
ג', 12‎-8
ו-16‎-13
אורי כהן  חיפה 
06‎-6500177/8 
פקס'
06‎-6500281
בית הממשלה, 
הקריה, נצרת עלית
ב', 14‎-9  עינת ברגר  צפון 
07‎-6464202 
פקס'
07‎-6464249
דרך יצחק רגר 19, 
קומה ה', חדר 517,
באר-שבע
ב', 16‎-11  אמיליה 
גרינשפון
דרום 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000