אוכלוסיות מיוחדות 1.
שירותי חינוך ורווחה 1.9
המפעל להכשרת ילדי ישראל - רישום תלמידים (תשס)1.9‎-1בימים אלה המפעל נערך לקראת קליטת ילדים לשנת הלימודים התשס"א במסגרותיו
השונות המחנכות על פי המודל המשפחתי:
1. בתי ילדים
בתי הילדים הם מסגרת ייחודית מבחינת השילוב של פנימייה עם תא משפחתי. כל בית
ילדים מורכב מכמה משפחתונים. בכל משפחתון 11‎-10 ילדים גילאי 14‎-6, הגרים עם
זוג נשוי ועם ילדיהם הביולוגיים ומנהלים חיים כמשפחה ברוכת ילדים.
בכל בית ילדים יש מנהל, צוות טיפולי (פסיכולוג, עובדת סוציאלית ומטפלות
באמנויות), צוות חינוכי (מדריך חינוכי ואם בית) ועוד. הילדים מבקרים בבתי הספר
שבמערכת החינוך המקומית ופועלים במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי בקהילה.
הילדים נשארים במשפחתונים בבתי הילדים עד לסיום כיתה ט', בגמר חטיבת
הביניים. כיום קיימת בשני בתי ילדים מסגרת בוגרים, עד סוף י"ב כיתות.
2. קיבוצים
הילדים המופנים למשפחות אומנה בקיבוצים משתלבים בחברת ילדי הקיבוץ
ומתחנכים יחד במסגרות החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי. השילוב בקיבוץ מאפשר
סידור לטווח ארוך, עד סיום כיתה י"ב.
3. משפחות אומנה
משפחות אלו, הגרות בעיר, במושב או בכפר, מקבלות ילד אחד או שניים, ובמקרים
מיוחדים עד ארבעה ילדים, במסגרת משפחתן ובביתן, ומטפלות בהם כבבני משפחה
לכל דבר.
הילדים נשארים בדרך כלל במשפחות האומנה עד גמר כיתה י"ב, כשהם יוצאים
לשירות בצה"ל.
4. מעונות משפחתיים
מעונות אלו קולטים כ-15‎-10 ילדים בכל מעון. מדובר במשפחה מתאימה מבחינת
כישוריה החינוכיים, הסוציאליים והטיפוליים, שהיא בעלת יחידת דיור נאותה
לקליטת הילדים. המשפחה מקבלת על אחריותה את החינוך ואת הגידול של הילדים
ואת הטיפול בהם. הילדים משתלבים במערכת החינוך המקומית תוך ניהול חיים
משותפים לאורך זמן. המשפחה נתמכת על ידי צוות טיפולי, עובד סוציאלי, פסיכולוג
ומטפל באמנויות.
הקריטריונים לקבלה
מתקבלים ילדים בגיל 12‎-5 (בקיבוצים - 14‎-5), בעלי פוטנציאל שכלי תקין, היכולים
להשתלב במסגרת החינוך הרגיל בקהילה או בכיתות שילוב של החינוך הרגיל.
אפיון הילדים המופנים
ילדים הסובלים מהזנחה או מאי-מסוגלות הורית
 
1. 
ילדים הסובלים מדחייה מצד הורה אחד או מצד שני ההורים
 
2. 
ילדים ממשפחות הנמצאות במצוקה מסיבות בריאותיות, כלכליות, נפשיות,
אישיותיות, תרבותיות וכד'
 
3. 
ילדים המוצאים מביתם עקב ניצול מיני, התעללות נפשית או התעללות פיזית
 
4. 
ילדים שמשפחתם נקלעה למשבר עקב תאונה, מוות, חולי או סיבה אחרת
 
5. 
ילדי עולים שהוריהם נתקלים בקשיי קליטה גדולים
 
6. 
ילדים שהמאפיינים שתוארו לעיל גרמו להם לפערים לימודיים גדולים ולתפקוד
לא תקין בלמידה למרות הפוטנציאל החיובי הטמון בהם.
J  
7. 
נוהלי הקליטה
עובד סוציאלי, מהמחלקה לשירותים חברתיים, או קצין ביקור סדיר ברשות המקומית
ימציא דו"ח סוציאלי, דו"ח חינוכי, דו"ח פסיכולוגי, שאלון הפניה וטופס בדיקה
רפואית למחלקת הקליטה של המפעל.
ועדת הקליטה של המפעל, המורכבת מהממונה על הקליטה (עובד סוציאלי בכיר),
מהפסיכולוג הראשי וממפקח חינוכי, תדון באופן מרוכז בבקשות הקליטה, תחליט על
קבלת הילדים ותקבע את המסגרת המתאימה לשיבוצם.


פרטים נוספים וטופסי הפניה ניתן לקבל במחלקת הקליטה וההשמה,
רחוב ז'בוטינסקי 71, רמת-גן 52544, טלפקס 03‎-7520870,
טל' 03‎-6931808/9.


מנהלים, מורים, מחנכים, מורים-יועצים וקב"סים המאבחנים ילדים שהם
תת-משיגים בלימודים, או שאינם מרוכזים, או ילדים עם בעיות של ביקור סדיר בבית
הספר כנדרש בחוק, או כאלה שנפלטו מבית הספר, והסבורים שמסגרות המפעל
יכולות להתאים לילד, יוכלו אף הם להפנות את הוריו של הילד לעובד הסוציאלי
בקהילה או לקצין ביקור סדיר ברשות המקומית כדי שאלה ידונו ויקבלו החלטה על
סידור חוץ-ביתי מתאים שיאפשר לילד התפתחות תקינה בכל המישורים.


אפשר להפנות את החומר ישירות למחלקת הקליטה של המפעל להכשרת
ילדי ישראל ברמת-גן, על פי הכתובת לעיל. כמו כן אפשר לקבל פרטים במשרד
הראשי של המפעל להכשרת ילדי ישראל, רח' וודג'ווד 3, מושבה גרמנית,
ירושלים 93108, טל' 02‎-5663151/2, טלפקס 02‎-5617051.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000