דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
הכשרת "רכז טיולים" בית-ספרי (תשס)6.2‎-10


בכל בית ספר ימנה המנהל את אחד המורים לרכז הטיולים והלמידה מחוץ לבית
הספר. הרכז יקבל מינוי.
 
1. 
מינוי הרכז אינו פוטר את הגורמים האחרים מאחריות.
 
2. 
הרכז ייעץ למנהל בתכנון וידווח לו על פעולותיו, כמפורט בתיאור תפקידיו (ראה
חוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך")
 
3. 
במטרה לקדם את יכולת רכז הטיולים ואת התאמתו לתפקידו נבנתה תכנית
הכשרה סדורה באישור הגופים האחראים במשרד החינוך.
 
4. 
מתחילת בשנת הלימודים התשנ"ט המשרד יוזם השתלמויות שתסמכנה רכזי
טיולים על פי מתכונת ותכנים שהוכנו על ידי המינהלים והאגפים הנוגעים לנושא
במשרד. משך כל השתלמות 112 שעות.
 
5. 
בשנת הלימודים התשס"א תתקיימנה השתלמויות בארבע המכללות הבאות
ובשלוחותיהן, במימון משרד החינוך:
- מכללת "אורנים" - למחוזות חיפה והצפון
- מכללת "בית ברל" - למחוזות המרכז ות"א
- מכללת "דוד ילין" וייתכן אף "ליפשיץ" בירושלים - למחוזות ירושלים ומנח"י
- מכללת "קיי" בבאר שבע - למחוז הדרום.
 
6. 
כמו כן תתקיימנה השתלמויות במימון עצמי במכללות האלה:
- מכללת זינמן במכון וינגייט
- סמינר "בית יעקב" בתל-אביב.
 
7. 
עדיפות ברישום תינתן למורים המשמשים בפועל בתפקיד רכז טיולים ולמורים
שהופנו על ידי מנהל בית הספר.
 
8. 
המשתלמים שיעמדו בדרישות ההשתלמויות יהיו זכאים לגמול אישי עם ציון.
 
9. 


לרישום ולפרטים על הקורס ועל סדריו אפשר להתקשר ישירות למחלקות
ההשתלמויות במכללות. אפשר לפנות גם אל מינהלת הטיולים והלמידה
החוץ-בית-ספרית, טל' 02‎-5603005/6.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000