תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
היערכות להוראת החינוך הגופני לקראת שנת הלימודים התשס"א (תשס)9.3‎-7
הוראות הקבע המתייחסות להיערכות להוראת החינוך הגופני לקראת שנת הלימודים
החדשה מופיעות בחוזר "הוראות הקבע" תשנח/10א, בסעיף 1-.9.7 יש לעיין בהוראות
ולפעול בהתאם.
הערה: בכל מקום שמוזכר בו "המפקח על החינוך הגופני והספורט במחוז" הכוונה
למפקח על החינוך הגופני במחוז.


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על
החינוך הגופני, טל' 03‎-5615516.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000