תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימודים 9.7
תכנית הלימודים החדשה בספרות לחטיבה העליונה בחינוך הכללי (תשס)9.7‎-10


תכנית הלימודים החדשה בספרות, שהתלמידים ייבחנו עליה החל מקיץ התשס"ב,
תתפרסם בחוברת שיוציא האגף לתכניות לימודים לפני סיום שנת הלימודים הנוכחית.
חוברת זו תכיל את התכנית ל-2 היחידות הראשונות, שהתפרסמה בחוזר המפמ"ר מ-6
באוגוסט 1999, ואת התכנית ליחידות 5‎-3, שהתפרסמה בחוזר המפמ"ר מ-4 ביוני
1999. בתכנית שתתפרסם בחוברת הורחבו אפשרויות הבחירה המוצעות בחוזרי
המפמ"ר שהוזכרו לעיל. לתשומת הלב: חוזרי המפמ"ר מצויים באתר "סנונית", ב"חדר
מורים לספרות". כתובת האתר:בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר נילי לוי, המפמ"רית לספרות,
טל' 02‎-5603604.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000