ארגון ומינהל 3.
חקיקה ופסיקה 3.4
החלת חוק חינוך חובה גם על ילדי עובדים זרים בישראל 3.4‎-3
 
1 ביוני 2000
 
  תאריך תחולה 
רענון
 
  מטרת הפרסום  


חוק חינוך חובה התש"ט (1949) חל על כל ילד הגר בישראל, ללא קשר למעמדו
במרשם האוכלוסין במשרד הפנים. הוראה זו חלה גם על ילדי עובדים זרים בגיל
חינוך חובה השוהים בישראל, ללא קשר למעמד הפורמאלי של הוריהם.
משרד החינוך, הרשויות המקומיות ומנהלי בתי הספר יעניקו לתלמידים אלה את מלוא
חינוכם על פי צורכיהם; לדוגמה, שירותים פסיכולוגים, מסגרות המשך, ביקור סדיר,
חינוך חובה חינם לגילאי 4‎-3 ויוח"א במקומות שחוקים אלה חלים בהם ועוד.
מנהל בית הספר ידווח למשרד החינוך על תלמידים אלה ב"מצבת התלמידים" בהתאם
להנחיות המתפרסמות מדי שנה על ידי משרד החינוך.


בשאלות אפשר לפנות לגב' שרה אשכנזי, המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604023.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/10(א), כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000