הוראה זו מבוטלת

ארגון ומינהל 3.
מוסדות על-תיכוניים 3.8
גיוון הלמידה בחטיבה העליונה - צבירת קרדיט אקדמי בתקופת הלימודים
בחטה"ע וגיוס לצה"ל לאחר התואר הראשון
3.8‎-1
 
1 ביוני 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי
תכנית זו היא בבחינת ניסוי לשנתיים, לשנים התשס"א-התשס"ב. תוצאות הניסוי
תיבחנה על ידי צוות משותף, ומהן ייגזרו נהלים והנחיות מתאימים.
2. המטרה
לאפשר לתלמידים בעלי הנעה ללימודים לממש ולהרחיב את השכלתם בתחומים
מגוונים במסגרת לימודים במוסדות להשכלה גבוהה, כחלק מלימודיהם בחטיבה
העליונה, ובזכאות לבגרות.
3. אוכלוסיית היעד
התכנית מיועדת לתלמידים מכיתות י'-י"ב, מוכשרים ובעלי הנעה, המעוניינים להרחיב
את השכלתם מעבר לתכנית הלימודים של בית הספר התיכון. התכנית היא אישית,
והיא תיקבע בתיאום עם בית הספר ותאפשר לתלמידים ללמוד במוסד להשכלה
גבוהה.
4. היקף הלימודים
תלמיד בעל יכולת לימודים מתאימה והנעה ללימודים יוכל - לצד לימודיו בבית הספר
העל יסודי - להרחיב דעת בקורס אחד או על פי תכנית לימודים אישית במסגרת
אקדמית.
5. תכנית לימודים אישית
לתלמידים תיקבע תכנית לימודים המשלבת את התכנית הבית-ספרית עם הקורסים
האקדמיים שהם רוצים ללמוד; זאת בתנאי שלא תיפגע פעילותם החינוכית, מעורבותם
החברתית ותכנית לימודיהם הבית ספרית.
תלמיד המעוניין בלימוד קורסים אקדמיים כחלופה לבחינות בגרות יציג למועצה
הפדגוגית של בית הספר תכנית לימודים אישית שתכלול -
התייחסות להיקף הלימודים והמקצועות לקראת השלמת תעודת בגרות;
 
א. 
רשימת קורסים אקדמיים אקוויוולנטיים לבגרות של המוסד להשכלה גבוהה
שהתלמיד עתיד ללמוד. הקורסים יהיו מתוך הרשימה המפורסמת בחוזר
המנכ"ל; לקורסים שאינם נכללים ברשימה יש לצרף אישור של המפמ"ר.
 
ב. 
לאחר אישור המועצה הפדגוגית יוכל התלמיד להירשם למוסד להשכלה גבוהה
לקורסים המאושרים.
6. זכאות להשתתפות בתכנית
התכנית מיועדת לתלמידים בעלי הישגים מתאימים או בעלי הנעה גבוהה ללימודים,
מכל מסלול ומכל מגמה, אשר יגלו בה עניין. המוסד להשכלה גבוהה יהיה האחראי
הבלעדי בכל הנוגע לקבלת התלמידים ללימודים ולמהלך לימודיהם האקדמיים.
7. מניעת הסללות
הניסיון המצטבר במערכת החינוך מצביע על כך ש"כיתות-אם" והסללות מוקדמות
מונעות ניידות וניעות בין מסלולי הלימודים השונים ומשפיעות לשלילה על דימוים
העצמי של התלמידים ועל ציפיותיהם ללימודים גבוהים יותר; לכן חל איסור על בניית
"כיתות-אם" אקדמיות.
8. אקוויוולנטיות של קורסים אקדמיים בתעודת הבגרות
תלמיד ייהנה מהקרדיט האקדמי פעמיים: הקורסים יוכרו לצבירה של נקודות זכות
לקראת תואר וכן לצורך רישום בתעודת הבגרות על פי הכללים האלה:
הקורסים האקדמיים יתאפשרו רק כחלופות למקצועות הבחירה (לצורך העניין
גם לימודים במקצועות חובה ברמה מוגברת הם בבחינת מקצועות בחירה).
 
א. 
הקורסים האקדמיים יהיו חלופה נוספת ללימודי התמחות הקיימים היום
והמאפשרים כתיבת עבודות גמר או פרויקטים בתחום הטכנולוגי.
 
ב. 
קורסים למתן קרדיט בתעודת הבגרות הם רק אלה אשר נבדקו ואושרו על ידי
המפמ"ר במקצוע הרלבנטי.
 
ג. 
קרדיט בתעודת הבגרות יינתן בתיאום עם אגף הבחינות לפי האפשרויות האלה:  ד. 
קורסים שיופיעו ברשימה המובאת להלן כאקוויוולנטיים לשאלונים
בתעודת הבגרות
 
1.   
קורסים שאינם נכללים ברשימה, הדורשים ידע אקוויוולנטי לנדרש
בבחינת הבגרות במקצוע ואשר יוגשו לאישור מיוחד למפמ"ר של אותו
מקצוע.
 
2.   
הלימודים האקדמיים יתקיימו על בסיס אינדיווידואלי.
 
ה. 
קרדיט בתעודת הבגרות על קורס אקדמי המוגדר כ"התמחות" יינתן רק בתנאי
שהתלמיד יעמוד בהצלחה בדרישות הסיום של קורס זה.
 
ו. 
ציון בהתמחות לא ימיר ציון במקצוע חובה, אלא רק במקצוע בחירה.
 
ז. 
בשלב זה של הניסוי אושרו הקורסים הבאים הנלמדים באוניברסיטה הפתוחה
כאקוויוולנטיים לשאלוני יחידות בחירה):J  
ח. 

קורס אקוויוולנטי באוניברסיטה הפתוחה  מס' יחידות
הלימוד
 
מס' השאלון 
בתעודת הבגרות
מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדשה
(קורס 10109)
 
1
 
עולם הערבים
והאסלאם,
שאלון 019111
 
1. 
המזה"ת בין מלחמות העולם (קורס 10425)
 
1
 
עולם הערבים
והאסלאם,
שאלון 019111
 
2. 
מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדשה
(קורס 10109) + המזה"ת בין מלחמות העולם
(קורס 10425)
 
2
 
עולם הערבים
והאסלאם,
שאלון 019203
 
3. 
מבוא למטאורולוגיה (קורס 20291) + צפונות
כדור הארץ (קורס 20117)
 
2
 
הגברה בגיאוגרפיה ל-5
י"ל,
שאלון 057202
 
4. 
מבוא למטאורולוגיה (קורס 20291) + קורס
מבוא למדע כדור הארץ (קורס 06101)
 
2
 
הגברה בגיאוגרפיה ל-5
י"ל,
שאלון 057202
 
5. 
צפונות כדור הארץ (קורס 20117)
 
1
 
הגברה בגיאוגרפיה ל-5
י"ל,
שאלון 057101
 
6. 
מבוא למדע כדור הארץ (קורס 06101)
 
1
 
הגברה בגיאוגרפיה ל-5
י"ל,
שאלון 057101
 
7. 
נדבכים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל (קורס
20211)
 
1
 
הגברה בגיאוגרפיה ל-5
י"ל,
שאלון 057101
 
8. 
מדרש ואגדה (קורס 10446)
 
2
 
תורה שבע"פ ל-2 י"ל
בחינוך הכללי,
שאלון 007202
 
9. 
9. סמכות המועצה הפדגוגית
כדי להבטיח מהלך המבוסס על שיקול ותכנון פדגוגיים תינתן למועצה הפדגוגית של כל
מוסד על-יסודי הסמכות לאשר לתלמידים המעוניינים בכך לשלב לימודים אקדמיים.
10. עידוד הפריפריה
תינתן עדיפות מיוחדת לפיתוח התכנית באזורים פריפריאליים במדינת ישראל.
11. מלגות סיוע
התלמידים יוכלו לקבל מלגות וסיוע למימון הלימודים. לשם כך עליהם לפנות לדיקנט
הסטודנטים לקבלת פרטים.
12. דחיית הגיוס
בהתאם להסכם עם משרד הביטחון יהיה כל תלמיד שישלים את מחצית התואר או
יותר עד סיום כיתה י"ב רשאי לפנות לצה"ל בבקשה לדחיית הגיוס, בהתאם לנוהל
כדלקמן:
התלמיד יפנה אל המוסד שהוא לומד בו לבקשת דחיית הגיוס. על התלמיד למלא
טופס בקשה לדחיית הגיוס ולהגיש אישור לימודים של המוסד להשכלה גבוהה.
המוסד להשכלה גבוהה יעביר לצה"ל את רשימת התלמידים המבקשים דחיית
גיוס עד 15 במרס.
 
12.1
 
צה"ל יטפל טיפול פרטני בכל בקשה לדחיית הגיוס על פי סדר עדיפות שייקבע
מעת לעת.
 
12.2
 
מדי שנה תיקבענה מכסות לדחיית הגיוס בהתאם לצורכי צה"ל ולביקוש
המלש"בים (המועמדים לשירות ביטחון).
 
12.3
 
דחיית הגיוס לתקופה של עד שנתיים תינתן במקצועות מועדפים, ובכלל זה
הנדסת מחשבים, הנדסת מכונות, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת תעשייה וניהול,
הנדסת בניין, הנדסה גיאוטודטית, אווירונאוטיקה, אלקטרו-פיזיקה ומדעי
המחשב. כל זאת במסגרת המכסות שתיקבענה מדי שנה לבוגרים בנים. לכל
הבוגרות שתעמודנה בקריטריונים שנקבעו תינתן דחייה ללא מכסות.
 
12.4
 
דחיית הגיוס לתקופה של עד שנה תינתן במקצועות המדעים המדויקים
והלוגיסטיקה למכסת הבוגרים הבנים שתיקבע באותה שנה ולכל הבוגרות.
 
12.5
 
דחיית הגיוס תינתן לכלל המקצועות האחרים עד חודש אפריל של שנתון הגיוס
על פי יכולת צה"ל וצרכיו.
 
12.6
 
הערה
בשנת הלימודים התשס"א הוסכם על כמה קורסים אקוויוולנטיים לבחינות הבגרות
במסגרת התכנית לגיוון הלמידה בחטיבה העליונה באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.
לאוניברסיטה קרנות ייעודיות למלגות לתלמידים על פי אזורי מגורים וקריטריונים
סוציו-אקונומיים. ההשתתפות בתכנית אינה תלויה בזכאות לקבלת המלגות.
בשנת הלימודים התשס"א תיבחן האפשרות להרחיב את התכנית למוסדות להשכלה
גבוהה נוספים על פי העקרונות המוצגים בחוזר זה.


בשאלות אפשר לפנות למינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604027/8.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/10(א), כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000