עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
מרכזי מורים אזוריים 8.2‎-4
 
1 ביוני 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. היעדים, העקרונות ודרכי הפעולה של מרכזי המורים* האזוריים
 
רקע ורציונל  1.1
התמורות המהירות והגידול הרב בידע האנושי המאפיינים את תקופתנו
מציבים בפני האדם המודרני אתגרים שלא ידע כמוהם בעבר. החברה
כיום היא עתירת ידע, וחידושי המדע והטכנולוגיה חודרים אל כל
רבדיה, ומשפיעים השפעה מרכזית ויום-יומית על חייו של כל אזרח.
מציאות חדשה זאת מטילה אחריות כבדה על מערכת החינוך, אשר
מחובתה להכשיר את אזרחי המחר לחיים בעידן מתקדם ומשתנה, תוך
קירוב עולמו של הילד בבית הספר לעולם שמחוצה לו, המציב אתגרים
נרחבים.
האופי הדינמי של תוכני הלימוד, מחד גיסא, והפיתוח המתמיד של
שיטות הוראה ושל דרכי הוראה-למידה, מאידך גיסא, מחייבים הגדרה
מחודשת של תפקיד המורה ודמותו וטיפול מקיף ומעמיק בתשתית
האנושית של כוח ההוראה. היום ברור לכול כי המורים אינם יכולים
להסתפק בהכשרה בסיסית ובהשתלמויות נקודתיות בהמשך וכי
התפתחותם המתמדת של המורים, כלומדים וכמלמדים, היא תנאי
לקיומה של מערכת חינוך מודרנית.
המסגרת האמורה לתת מענה להתפתחותם של המורים ולקידומם, תוך
ראיית צורכי מערכת החינוך באזור, היא מרכז מורים אזורי, אשר
קווים מנחים להקמתו ולתפקודו מסוכמים בחוזר זה. מרכז המורים
האזורי יהיה "בית" למורים ומסגרת קבועה ונגישה
 
 
שבה ייחשפו עובדי ההוראה לידע עדכני ולהתנסויות חווייתיות בתחומי
ההוראה והלמידה, מסגרת שבה יפעלו בסביבות למידה המאפשרות
לצוות עמיתים ללמוד ולהתפתח תוך הפריה הדדית, להגיע לידי יצירה
משותפת של תהליכי הוראה ולהשתלב במסגרת של תמיכה מקצועית
רציפה לאורך זמן.
מרכזי המורים האזוריים יהיו שונים מהותית ממסגרות קיימות
העוסקות בהשתלמויות מורים ובתמיכה בהם. אפשר לתאר את ייחודם
במישורים האלה:
 
 
הם יהיו שותפים ומעורבים באיתור המרכיבים והצרכים
המשפיעים על פעילותו המקצועית של המורה בבית הספר, ויטפלו
בהם בראייה כוללת.
 
   
הם יטפחו את סגל ההוראה הגרעיני שלהם, אשר יתמחה בהתאמת
הגישות המאפיינות את תחום הלימוד ואת הוראתו לצרכים
הייחודיים של אוכלוסיית היעד, הן של המורים והן של
התלמידים, וילווה את עובדי ההוראה, תוך הנחייתם והדרכתם הן
במרכז המורים והן בבתי הספר. סגל הוראה זה, שיהיה בעל רקע
אקדמי מתאים, יגדיר כיוון התמחות חדש שיתרום לקידום הדימוי
המקצועי של המורה במערכת החינוך.
 
   
הם יתפקדו בגישה מערכתית שמעורבים בה הגורמים הרלוונטיים
ובכללם מורים, מנהלים, רשויות, אנשי אקדמיה ואחרים. המרכז
האזורי, כיוזם וכמתאם בין הגורמים השונים ברצף שכבות הגיל,
ישמש אפוא מרכיב מרכזי בהחדרת שינויים.
 
   
הקשרים הרציפים והדו-סטריים עם המורים ועם בתי הספר, מחד
גיסא, ומאידך גיסא עם המחוז, עם המרכזים התחומיים הארציים
ועם המוסדות להשכלה גבוהה ואחרים - קשרים אלה יאפשרו
למרכזים האזוריים למלא תפקיד מפתח בעידוד יזמות מקומיות
של מורים ובתי ספר תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה וניצול
משאבים ואיגומם.
 
   
מרכזים אזוריים שיחתרו לשיתוף פעולה עם גורמים קהילתיים
וסביבתיים (כגון בתי-ספר-שדה, מפעלי תעשייה ועוד) יתרמו
לחיזוק הקשר שבין עולם בית הספר לבין חיי היום-יום.
 
   
המרכזים האזוריים יתרמו להתפתחותם של כלל עובדי ההוראה
במערכת החינוך. עם זאת תרומתם תהיה ניכרת במיוחד באזורים
גיאוגרפיים מרוחקים.
 
   
 
ייעודו של מרכז המורים האזורי
 
1.2
מרכז המורים האזורי יהיה החוליה המרכזית שתפעל לקידום הלמידה
באזור. המרכז יטופח כ"בית" למורים, למדריכים ולעובדי הוראה
אחרים, כמקום שבו יוכלו המורים
 
 
לקבל מענה על צורכיהם המקצועיים ולהתפתח באופן מתמיד, תוך
חיזוק הדימוי המקצועי בשלושה היבטים מרכזיים של עבודתם: ההיבט
האישי, ההיבט הבית-ספרי וההיבט הקשור לקהיליית העוסקים בתחום
המקצועי שלהם בארץ ובעולם. בכל אלה יושם דגש על התאמת
הפעילויות של המרכז למאפייני האזור ולצרכיו הייחודיים תוך עידוד
יזמות חינוכית אזורית.
 
 
 
עקרונות יסוד לאפיון מרכז המורים האזורי ופעולתו
 
1.3
מרכז המורים האזורי יפעל להשגת יעדיו בקרב קהלי יעד שונים,
ובכללם מורים, גננות ובעלי תפקידים, כגון מנהלים, מרכזי מקצוע
ומנחים.
 
א.   
מרכז המורים האזורי יהיה רב-תחומי, רב-גילי ורב-מגזרי,
ויותאם למאפייני האזור ולצרכיו, כדלקמן:
 
ב.   
רב-תחומי: המרכז יעסוק בתחומי "אורך" שיהיו תחומי דעת
(מקצועות הוראה) הנלמדים בשכבות גיל מסוימות ובתחומים
כוללים הקשורים בהתפתחותן של אוכלוסיות יעד המחייבות
הפעלה בראייה כוללנית (כגון מנהלים). עם זאת יעסוק
המרכז בנושאים שהם משותפים לתחומים השונים שהוא
פועל בהם ושמן הראוי לשלבם בהם. נושאים אלה (כגון
מיומנויות, הערכה), שיטופלו בהקשרים התוכניים כ"חוצי"
תחומים, יוגדרו כנושאי "רוחב".
 
   
רב-גילי: המרכז ייתן מענה לצורכי המערכת בשכבות הגיל
השונות, החל בגיל הרך ועד לחטיבה העליונה. זאת תוך
התמודדות עם הקשיים ועם האתגרים הרלוונטיים לעובדי
הוראה בחינוך העל-יסודי ולהתפתחותם של המורים
המלמדים בחטיבות העליונות.
 
   
רב-מגזרי: הפעילות במרכז תהיה משותפת לכל המגזרים
באזור תוך התחשבות בצרכים הייחודיים המאפיינים כל
מגזר ולאחר התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים במשרד
ובתיאום עמם.
 
   
פעילות על פי מאפייני האזור ותנאיו: פעילותו של המרכז
תיקבע תוך שמירה על איזון מושכל בין הקפדה על
סטנדרטים חינוכיים ומקצועיים (שהם פועל יוצא מצורכי
ההוראה וממדיניות המשרד) ובין התאמה לצורכי מערכת
החינוך באזור וליזמות המתפתחות בו. צורכי האזור, אשר
ייקבעו על פי גודלו, תנאיו הגיאוגרפיים (כגון פיזור
האוכלוסייה בו), משאביו, הרכב האוכלוסייה וכיוצא באלה,
ישמשו לצורך תכנון וצמיחה המתבססים על התשתיות
שבאזור ועל ניצול יעיל של משאביו תוך טיפוח ייחודיות
שתאפיין כל מרכז.
 
   
מרכז המורים האזורי יפעל בגישה מערכתית, בזיקה לבתי הספר
ולגני הילדים הקשורים אליו, תוך התחשבות במשאלותיהם של
המורים ומתוך מאמץ למלא את ציפיותיהם.
 
ג.   
 
תפקידיו של מרכז המורים האזורי
 
1.4
כדי לעודד את השגת יעדיו של מרכז המורים האזורי ראוי לטפח את
תפקודיו בכיוונים המתוארים להלן:
 
 
טיפוח התפתחותם המקצועית של עובדי ההוראה כלומדים
וכמלמדים בדרך שגרה
 
א.   
טיפוח השכלתם של המורים הן בתחומי הדעת והן בתחומי
ההוראה, תוך התנסות אישית וקבוצתית בתהליכי
הוראה-למידה (כגון הקניית מיומנויות) בתחומי הדעת
המגוונים ותרגומם לפעילויות לימודיות לשם יישומם בבית
הספר
 
   
פיתוח מסגרות המאפשרות למורים לפעול בצוות עמיתים,
תוך הענקת תנאים המעודדים הפריה הדדית ויצירה משותפת
של תוצרי הוראה-למידה כגון פרויקטים, דגמים, רצפי
הוראה, נושאי לימוד מעובדים, דפי עבודה וכו'
 
   
קיום מסגרת לדיון בתחומי הדעת הרלוונטיים על היבטיהם
הרעיוניים, הפילוסופיים, הערכיים והחברתיים
 
   
הכשרת בעלי תפקידים בקרב עובדי ההוראה (כגון מרכזי
מקצוע)
 
   
ריכוז משאבי ידע והפצתם  ב.   
הפעלת רשת תקשורת שתאפשר קשר בין המרכז לגורמים
אחרים כגון בתי ספר, מרכזי מורים אזוריים אחרים,
מרכזים ארציים, מרפ"דים, מומחים, מורים ואחרים
 
   
איסוף תוצרי עבודתם של מורים, ריכוזם והפצתם בקרב בתי
הספר באזור
 
   
טיפוח ספרייה מקצועית הכוללת מאגרי מידע, לומדות, חומרי
למידה, עזרים וכלי הוראה - זאת בסיוע המרכזים הארציים
התחומיים
 
   
פעילות לקיום מערך להשאלת ציוד לימודי ייחודי לבתי הספר
ולתחזוקו
 
   
פיתוח סביבות למידה, כגון חדר מתמטיקה, חדר מדע
וטכנולוגיה ואחרים, וארגונן
 
   
ליווי שוטף של הפעילויות הלימודיות במערכת החינוך האזורית  ג.   
סיוע בפיתוח כלים ארגוניים ומקצועיים הקשורים בתכנון
מערך ההוראה ובהפעלתו, כגון כלים לאיתור צרכים
ולמיפוים
 
   
ליווי עובדי ההוראה תוך הנחייתם והדרכתם הן במרכז
המורים והן בגנים ובבתי הספר
 
   
סיוע לבתי הספר לנצל משאבים אזוריים     
הענקת ייעוץ אישי וקבוצתי בתחומים פדגוגיים ומקצועיים
למורים ולבעלי תפקידים אחרים (כגון מנהלים, מרכזי
מקצוע ולבורנטים)
 
   
סיוע בהשתלבות מורים חדשים במערכת החינוך     
עידוד יזמות בית ספרית וטיפוחה  ד.   
סיוע לבתי ספר בגיבוש יזמות ובהפעלתן בהתאם
לקריטריונים שפותחו על פי מדיניות המשרד
 
   
הנחיית בתי ספר בהפעלת פרויקטים ייחודיים     
מימוש יעדי המשרד ומדיניותו בדגש על החדרת שינויים  ה.   
יישום ההמלצות של ועדות מטעם המשרד (כגון דו"ח הררי
ושנהר וועדות מקצוע)
 
   
הטמעת תכניות לימודים וחומרי למידה חדשים     
הפעלת גישות בין-תחומיות חדשניות     
הפעלת אמצעים וכלים חדשים להערכה ולמדידת הישגים     
עידוד המעורבות של מורים בפיתוח חומרי למידה חדשים
ובהתאמתם לנתונים בבית ספרם
(בשיתוף עם מרכזים תחומיים
ארציים ובהנחייתם).
 
ו.   
 
קווים מנחים בהפעלת מרכז מורים אזורי
 
1.5
להלן מוצגים קווים מנחים להתוויית פעילותו של המרכז האזורי תוך
התבססות על הידע המצוי בקרב המורים ועל פיתוח דרכי פעולה חדשות
המאפשרות לימוד מקצועי בצוות. יושם דגש על עידוד המורים להעלות
שיקולים ולבחור בין מגוון אפשרויות, לתאר תהליכי הוראה-למידה
ולייצג את הידע בדרכים שונות.
 
 
קווים מנחים בתחום הרעיוני  א.   
מרכז המורים האזורי יחזק את דימוי המקצועות ואת תפיסת
מטרות הוראתם בעיני המורים תוך טיפול בראיית המקצוע
כתחום שיש בו כר נרחב ליצירה, לחשיבה רב-כיוונית
וליישום בחיי היום-יום ותוך התייחסות להשלכות
החברתיות והערכיות ועוד.
 
   
המרכז יעודד שינויים שיש צורך בהם ושיבואו לידי ביטוי
בהתנהגותם של המורים. הכוונה לשינויים המתבססים על
תפיסת מהות הלמידה והמכוונים ללמידה "אחרת", הנשענת
על התפיסה הנוכחית את מקצוע ההוראה.
 
   
מרכז המורים יפעל לשינוי תפיסת תפקידו של המורה מהיותו
מקור הידע והסמכות העיקריים עבור תלמידיו להיותו מנחה
ומזמן מצבי למידה, תוך עידוד תלמידיו ליטול אחריות
כלומדים עצמאיים, להעלות שאלות ולהתמודד אתן ועוד.
 
   
המרכז יביא למודעות המורים תהליכי למידה ודרכי חשיבה
של התלמידים ודרכים שבהן הם בונים את הידע שלהם, תוך
ראיית החשיבות של ההתמודדות עם תפיסות שגויות.
 
   
המרכז יחשוף לפני המורים מגוון של שיטות ודרכי הוראה
ויעודד אותם ליישם אותן תוך העמקת הידע הפדגוגי שלהן.
יושם דגש על מקומן של מסגרות חברתיות/שיתופיות,
כמתחייב מתהליכי למידה בקבוצות הטרוגניות.
 
   
המרכז יפעל להעמקת הידע המקצועי של המורים בנושאים
הקשורים לתכנית הלימודים בתחום מסוים ובתחומים
נלווים ולהרחיב את הידע שלהם מעבר לתכנית הלימודים.
העמקת הידע והרחבתו אמורות לחזק את המורה בתחומי
התוכן ולסייע לשיפור ההוראה באמצעות הצגת דוגמאות
מגוונות, קישורים בין-תחומיים, בניית משימות פתוחות בלתי
שגרתיות, העמדת אתגרים בפני תלמידים ועוד.
 
   
המרכז יפעל להכשרת המורים לתפקוד בסביבות לימוד
הכוללות את התנאים הדרושים ללמידה פעילה, לרבות
השימוש בציוד חדיש, ויחשוף את המורים לפוטנציאל הגלום
במחשב ובטכנולוגיות אחרות (מולטי-מדיה, מעבדה
ממוחשבת, וידיאו) ויעודד אותם לשלב פעילויות הנשענות על
שימושים במגוון כלים עם ההוראה השוטפת. זאת לאחר
הפעלת שיקולי דעת הנוגעים לניצול הייחודיות, התרומה
והיתרון שיש לשימוש בכלים אלה על פני חלופות אחרות.
 
   
המרכז ישאף לפתח את היכולת של המורים להיות
רפלקטיביים, להעריך את עבודת ההוראה שלהם כחלק בלתי
נפרד מעיסוקם ולהביא את התלמידים להעריך את עצמם
כלומדים.
 
   
המרכז יפעל לפיתוח היכולת של המורים להתאים ולבנות
כלים מגוונים להערכת תהליכי הלמידה וההישגים של
התלמידים תוך הדגשת התהליך ולא רק תוך התייחסות אל
התוצר. ההיכרות עם מגוון של גישות ואמצעים להערכה
אמורה לסייע למורים, בין היתר, לזהות תפיסות הרווחות
אצל תלמידים תוך ניצולן כמנוף לתכנון תהליכי
הוראה-למידה משופרים.
 
   
המרכז יפעל ליצירת קהילה המעניקה למשתתפיה מסגרת
לתמיכה ולהתפתחות מקצועית מתמדת, הן בתחומי הדעת והן
בתחום הוראתם,
 
   
וזאת תוך טיפוח המודעות להתפתחות הדינמית המאפיינית
את המקצוע ואת החברה ובמגמה לקיים מסגרת מקצועית
מתעדכנת של מורים לומדים ומלמדים.
 
 
קווים מנחים בתחום דרכי הפעולה  ב.   
פעילויות המורים במרכז תתקיימנה בסביבה לימודית
מתקדמת ההולמת את דרישות המקצוע על פי מאפייניו
ובהתאם לקווים המנחים שתוארו במישור הרעיוני. סביבת
הלמידה וארגונה ישמשו דגם ליצירת סביבה לימודית בבתי
הספר.
 
   
לשם מימוש מרבי של הקווים המנחים חשוב להבטיח כי
פעילות המורים במרכז תהיה מתמשכת, ואם אפשר בהיקף
של יום בשבוע. לפיכך יש לאפשר יום פנוי קבוע לכל המורים
בתחום.
 
   
התכנון והביצוע של הפעילויות עם המורים ייעשו ברמה
האקדמית הנדרשת, בהתאם לסוג הפעילות.
 
   
ראש התחום יהיה האחראי האקדמי לכל הפעילויות הנוגעת
לתחום הרלוונטי. תכנון הפעילויות התחומיות ייעשה בשיתוף
עם ועדת היגוי שתתמנה לתחום המסוים ותכונה "ועדת
ההיגוי של התחום" (לדוגמה: ועדת היגוי לתחום המדע
והטכנולוגיה בביה"ס היסודי).
 
   
ראש התחום יפעל להשגת היעדים המפורטים בחוזר זה, תוך
ניצול הייחודיות של המרכז בהשוואה למוסדות אחרים (כגון
מוסדות להשכלה או מוסדות ציבוריים) ובשיתוף אתם.
 
   
מרכז מורים אזורי, מעצם טיבו ויעדיו, לא יקיים קורסים או
פעילויות המקנים תעודה המחייבת את מעורבותה או את
אישורה של המועצה להשכלה גבוהה (כך, למשך, לא יינתנו
קורסי הסמכה למורים מטעם מרכז המורים). קורסים
תחומיים ייחודיים (כגון מדע וטכנולוגיה לחט"ב) אפשר יהיה
לקיים במסגרת של מרכז אזורי רק בתנאי שהם יפעלו תחת
חסות ואחריות אקדמית של מוסד אקדמי מתאים ומוכר.
ראוי לציין כי החסות תינתן על הקורס המסוים ולא על
המרכז.
מרכז המורים האזורי, בשיתוף עם מוסד אקדמי מוסמך
(ראה להלן), יוכל לפעול כדי לקיים פעילויות שתוכרנה לצורך
צבירת קרדיט אקדמי במוסד להשכלה העומד בדרישות
המועצה להשכלה גבוהה. במקרים כאלה ייעשו התכנון,
הביצוע והפרסום בהתאם לדרישות המוסד האקדמי (שיביע
הסכמה לכך).
 
   
פעילויות שהיקפן 56 שעות ומעלה מחייבות הקמת ועדת
הוראה. את ועדת ההוראה ימנה מנהל המרכז האזורי, על פי
המלצת ראש התחום (שישמש מרכז הוועדה) והמפמ"ר (או
המפקח המקצועי המחוזי או
 
   
מפקח כולל). במקרים מסוימים, בהתאם לאופי הקורס,
אפשר להפעיל את ועדת ההיגוי של התחום במרכז האזורי גם
כוועדת ההוראה של הקורס.
 
 
הכרה בגמולי השתלמות עקב פעילויות המרכז תינתן על ידי
הגורמים שהוסמכו לכך, בהתאם לנוהלי משרד החינוך.
 
   
 
דוגמאות לסוגי פעילויות אפשריות במרכז המורים האזורי
 
1.6
 
להלן דוגמאות של פעילויות שתתקיימנה במרכז, אשר בחלקן או
באמצעות שילובים ביניהן עשויות להיות מרכיב מוכר לצורך תגמול
ותקצוב:
 
 
סדנאות לימודיות שמשתתפים בהן כ-20 עובדי הוראה במפגשים
שבועיים לאורך כל השנה
 
   
קורסים או סדנאות הנערכים במפגשים מתוכננים שהיקפם עולה
על 14 שעות
 
   
הרצאות בודדות או הרצאות המשולבות במסגרת פעילויות נוספות
   
מפגשים סדירים ומתוכננים של מורים בקבוצות קטנות (צוותי
מורים) לצורך לימוד תוך הפריה הדדית וגיבוש משותף של גישות,
רעיונות ואמצעים להפעלת תלמידים ועוד
 
   
מפגשים (בהתאם לצורך) לתרגול, לתכנון או לביצוע ניסויים,
לעבודה בשדה וכו'
 
   
הדרכה והנחיה אישית או קבוצתית כחלק מפעילות סדנאית
במרכז או בבית הספר
 
   
פעילות משותפת של מורים ושל צוותי מחקר ופיתוח העוסקים
בפיתוח חומרי למידה חדשים ובהפעלתם בבתי הספר
 
   
סיורים לימודיים     
ביקורים הדדיים בשיעורי הדגמה     
כל מסגרת אחרת של פעילות מורים אשר תאושר על ידי מטה
מרכזי המורים האזוריים.
 
   
 
התוצרים
 
1.7
המרכזים האזוריים יגדירו ויאפיינו את התוצרים המתקבלים מפעילות
המרכז האזורי ואת השלכותיהם על רמות שונות של המערכת (כגון
תלמידים, מורים, צוותי מורים בית ספריים, בית הספר).
הפעילות הסדנאית במרכז המורים תכלול התייחסות לתוצרים הצפויים
עם התלמידים, למידת האחריות לקבלת התוצרים, ל"מורה האחר",
להישגי התלמידים ועוד.
 
 
2. המבנה הארגוני והתפקודי של מערך מרכזי המורים
 
הקדמה
 
2.1
הפעלת מערך של מרכזים אזוריים כרוכה בהפעלת מערכת
ארגונית-מקצועית. למערכת שלושה מרכיבים עיקריים שישמשו מסגרות
לקיום קשרי גומלין בינם לבין עצמם ובינם לבין גורמים אחרים הן
במישור הארגוני והמינהלי והן במישור המקצועי (ראה ב-2.2 להלן).
מרכיבי המערכת הם:
א. מרכזי המורים האזוריים (שיפעלו בזיקה למוסדות החינוך באזור)
ב. מטה ההפעלה המחוזי
ג. מטה מרכזי המורים האזוריים.
המסגרות השונות הקשורות למערך הארגוני-התפקודי של מרכזי
המורים האזוריים כוללות את בתי הספר ואת גני הילדים שמרכז
המורים האזורי פועל בזיקה אליהם בקשר דו-סטרי. מרכז המורים
האזורי יפעל באמצעות מינהלה שבראשה יעמוד מנהל המרכז, והוא
ישמש גם יו"ר ועדת היגוי כללית שתלווה את המרכז בתהליכי תכנון
וקבלת החלטות. מנהל המרכז יפעיל צוותים תחומיים שיעסקו בתחומי
"אורך" ובתחומים כוללים, וכן יפעיל רכזים אשר יעסקו בנושאי "רוחב"
(ראה ב-1.3 לעיל). בראש כל צוות תחומי יעמוד ראש תחום שיפעיל את
מורי המורים בתחום הרלוונטי וירכז ועדת היגוי תחומית.
בין המרכז לבין מטה ההפעלה המחוזי יתקיימו קשרים מינהליים
ומקצועיים שיבואו לידי ביטוי בכל הנוגע לתכניות העבודה של המרכז
ולפיקוח על פעולתו. מטה ההפעלה המחוזי, שיקבל את החלטותיו
במסגרת ועדת היגוי מחוזית (ישתתפו בה מנהלי המרכזים האזוריים),
יארגן את ההקצאות התקציביות לכל מרכז במחוז על פי צורכי המחוז
ועל בסיס איגום משאביו.
המטה המחוזי יפעל בשיתוף עם מטה מרכזי המורים האזוריים,
שיעסוק בהיבטים לוגיסטיים, מינהליים ומקצועיים. המטה יפעל על פי
התוויית מדיניות המשרד, תוך הסתייעות במרכזים תחומיים ארציים
ובגורמי מטה נוספים.
 
 
 
המערך הארגוני של מרכז המורים האזורי
 
2.2
מרכז המורים האזורי, שיעדיו ותפקידיו המרכזיים תוארו לעיל, בפרק
1, יקיים קשרי גומלין עם הגורמים האלה: בתי הספר, מחלקות החינוך
ברשויות, מטה ההפעלה המחוזי, מטה מרכזי המורים האזוריים, מרכזי
מורים אזוריים אחרים, מרכזים תחומיים ארציים, מרכזים פדגוגיים,
מרכזי השתלמויות והדרכה, רשויות ומוסדות ציבור, מכללות
ואוניברסיטאות וגורמים אחרים אשר יתרמו להשגת יעדיו.
קשרי הגומלין, שיהיו בעלי אופי מקצועי, ארגוני או מינהלי, יתקיימו
במישורים הדדיים רב-כיווניים (לא בהכרח מדרגיים), ויתבטאו ברמות
שונות של תוצרים, כגון
 
 
הכשרת בעלי תפקידים ועדכונם, ייעוץ, התוויית קווים מנחים,
אישורים, קניית שירותים, העברת מידע והפצתו ושימוש בתשתיות.
מינהלת מרכז המורים האזורי
בכל מרכז מורים אזורי תוקם מינהלה אוטונומית שתישען על תשתיות
של מוסד אקדמי או של גורם מפעיל אחר שבו יפעל המרכז. אופי
ההתקשרות שבין מרכז המורים האזורי לבין הגורם המפעיל יוגדר על
בסיס תנאים שיפורטו במכרז שיפורסם בנדון. חשוב לציין כי
התקשרותו של המרכז לגורם מפעיל אינה הופכת אותו בהכרח לחלק
אינטגרלי של המוסד שהוא פועל בו. כמו כן, המרכז האזורי, האמור
לתפקד בתנאים אקדמיים הולמים, עשוי לקבל אחריות או חסות
אקדמית ממוסדות אקדמיים שונים (בהתאם לדרישות התחום),
והחסות או האחריות תהיה על תוכני הפעילויות ולא על מרכז המורים
האזורי בכללו.
המינהלה, שתפעל בפיקוח המחוז, תקבל סיוע והנחיה ממטה מרכזי
המורים האזוריים ומהמפמ"רים.
ועדות במרכז המורים האזורי
 
 
ועדת היגוי (כללית)
תכנית העבודה הכוללת של מרכז המורים האזורי תיקבע במסגרת
ועדת היגוי של המרכז. ועדת ההיגוי תמונה על ידי מנהל המרכז,
וייכללו בה מנהל המרכז (שישמש יו"ר הוועדה), ראשי התחומים,
נציגים נוספים של סגל ההוראה במרכז, נציג רשות, מפקח כולל
אזורי ממ' וממ"ד, מפקח מקצועי מחוזי ומפקח אחראי על
ההשתלמויות.
הערה: במרכזי מורים אזוריים העוסקים או המבקשים לעסוק
בתחומי דעת שאין בהם פיקוח מקצועי מחוזי יפנה מנהל המרכז
האזורי אל המפמ"ר הממ'/הממ"ד או אל נציגו (מדריך מקצועי
מחוזי) כדי לקבל הנחיות בעניין פיתוח התחום במרכז.
 
א.   
ועדה תחומית
ועדה תחומית שתפעל כוועדה מקצועית ספציפית בכל תחום אורך
תעסוק בתכנון העבודה התחומית ותלווה את ביצוע התכנית.
הוועדה תכלול לפחות את המשתתפים האלה: ראש התחום (שירכז
את הוועדה), מנהל המרכז, חברי צוות של התחום הרלוונטי
העובדים במרכז, המפקח המקצועי המחוזי או נציגו של המפמ"ר
הממ'/הממ"ד (במקצועות שאין בהם פיקוח מקצועי מחוזי) ונציגים
מהאקדמיה, כפי שיידרשו.
J
 
ב.   
בעלי תפקידים במרכז המורים האזורי ואופן מינוים   
מנהל מרכז המורים האזורי
אלה תפקידיו העיקריים של מנהל מרכז המורים האזורי:
 
א.   
אחריות על כלל פעילויות המרכז ועל גיבוש צוותי העבודה של
סגל המרכז
 
1)   
ייזום תכניות בהתאם לצורכי האזור ולמשאבים שיוקצו
למרכז
 
2)   
ארגון הצעת תכנית עבודה כוללת של המרכז וטיפול
באישורים מקצועיים ותקציביים מטעם מטה ההפעלה
המחוזי ומטה מרכזי המורים האזוריים
 
3)   
מינוי ועדות שונות, כלליות וספציפיות לתחומים השונים, על
פי המלצות ראש התחום והמפמ"ר בחינוך הכללי ובחינוך
הדתי
 
4)   
תפקוד כיו"ר ועדת ההיגוי הכללית של מרכז המורים האזורי
וייצוג המרכז בוועדת ההיגוי של מטה ההפעלה המחוזי
 
5)   
השתתפות בפורום של מנהלי מרכזים אזוריים שירוכז על ידי
מטה מרכזי המורים האזוריים.
 
6)   
דרישות התפקיד
- תואר שני בתחום רלוונטי
- תעודת הוראה וניסיון בהוראה
- ניסיון במשך 3 שנים לפחות בניהול מערכות חינוך (או בתחום
קרוב)
- מגורים באזור שבו המרכז פועל.
תהליך מינויו של מנהל המרכז ייעשה בוועדה בראשות מנהל
המחוז, ובה ישתתפו נציג מטה ההפעלה הארצי ונציגים נוספים
שייקבעו לאחר דיון לקביעת מעמדו של המרכז במשרד.
 
 
הערות   
מנהל המרכז יועסק (לאחר תקופת ניסיון) באמצעות חוזה
לתקופה קצובה.
 
   
תינתן העדפה למועמד בעל תואר שלישי.     
ראש תחום
ראש התחום ימונה לאחראי על תחום "אורך" או על תחום כולל
העוסק באוכלוסיית יעד מוגדרת.
 
ב.   
אלה תפקידיו המרכזיים של ראש התחום:
1) אחריות אקדמית לתכנון תכנית העבודה התחומית, לבנייתה
ולביצועה
2) ייזום תכניות תחומיות בהתאם לצורכי האזור
3) אחריות על גיבוש צוות ההוראה התחומי במרכז האזורי
4) השתתפות בוועדה ההיגוי הכללית של המרכז האזורי
5) ריכוז ועדת ההיגוי התחומית בתחום הנדון
6) השתתפות בפורום של ראשי תחומים (העוסקים בתחומו)
שירוכז על ידי מנהל המרכז הארצי התחומי.
 
 
דרישות התפקיד
- תואר שלישי בתחום הדעת הרלוונטי או בהוראתו (ראה הערות
להלן)
- תעודת הוראה
- ניסיון בהוראה שהצטבר במשך 5 שנים לפחות
- ניסיון בהדרכת מורים, בהנחייתם ובהכשרתם
- ניסיון בניהול צוות
- מומלץ - מגורים באזור שבו המרכז פועל.
תהליך מינויו של ראש התחום ייעשה בוועדה אזורית בראשות
מנהל המרכז. הוועדה תכלול את המשתתפים האלה: המפמ"ר (או
נציגו), נציג מרכז תחומי-ארצי (בתחום הנדון), נציג החינוך הדתי
ונציג מטעם המחוז שהוא בעל השכלה וניסיון מקצועיים
רלוונטיים לתחום הנדון והולמים את אופי המינוי.
הערות
 
 
באופן כללי תינתן העדפה למועמד שהרקע ההשכלתי שלו,
התמחותו וניסיונו קשורים בהוראת התחום הנדון. נתון זה
אף יילקח בחשבון כאשר מדובר על מועמד בעל תואר שני
שסיים בהצטיינות קורס מורי מורים או על מועמד הלומד
לקראת תואר שלישי בתחום רלוונטי.
 
   
רצוי לחתור לכך שהמרכזים התחומיים הארציים יעמידו
לרשות מנהלי המרכזים האזוריים, בתיאום עם המפמ"ר,
רשימות של מועמדים לתפקיד ראש תחום שהם בעלי
כישורים מתאימים וניסיון מוכח בתפקידים דומים.
 
   
ראש התחום יועסק (לאחר תקופת ניסיון) באמצעות חוזה
לתקופה קצובה.
 
   
הרכזים
הרכזים שירכזו נושאי "רוחב" ויטפלו בהם בהקשרים התוכניים
הרלוונטיים לכל התחומים (ראה ב-1.3) יתמנו על פי המתבקש,
בוועדה בראשותו של מנהל המרכז האזורי (תוך התייעצות עם
מנהל המחוז ועם מנהל מטה מרכזי המורים האזוריים). בעיקרון
אין הכרח שהרכז יהיה חבר בסגל ההוראה הקבוע של המרכז.
 
ג.   
מורי המורים
מורי המורים ישולבו בצוות ההוראה של התחום, ויעסקו בעיקר
בהדרכת המורים ובהנחייתם על בסיס קבוצתי או אישי, במסגרת
מפגשי המורים במרכז או בבית הספר. פעילותם תתבצע בתיאום
מלא עם הפיקוח התחומי המחוזי או הארצי (ראה הערה להלן).
 
ד.   
דרישות התפקיד
- תואר שני לפחות בתחום הדעת הרלוונטי או בהוראתו
- תעודת הוראה בתחום הרלוונטי
 
 
- ניסיון שהצטבר במשך 5 שנים לפחות בהוראת התחום ובהדרכת
מורים
- תעודת סיום של קורס מורי מורים או שך מסגרת הכשרה דומה.
תהליך מינוים של מורי המורים ייעשה בוועדת בראשותו של מנהל
המרכז ובהשתתפות ראש התחום, המפקח הכולל הממ' והממ"ד
והמפקח המקצועי המחוזי או המפמ"ר האחראי על התחום
(בתחומים שאין בהם פיקוח מקצועי מחוזי).
הערה
כדי לייעל את הפעילות השוטפת בבתי הספר ובמגמה למנוע
כפילויות או ניגודים ביחס לפעילותם של מדריכים שונים חשוב
להבטיח כי תכנון פעילותם של מורי המורים באזור ייעשה בשיתוף
עם המפמ"ר האחראי על התחום או בשיתוף עם הפיקוח המקצועי
המחוזי.
 
 
שירותי תמיכה מקצועית ותמיכה מינהלית
במרכז יפעלו לבורנט/ים, אנשי תחזוקה (כגון טכנאי מחשב),
מידען, גרפיקאי ושירותי מזכירות. אלה ימונו על ידי מנהל המרכז
האזורי, בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים ובהתאם לדרישות
המקצועיות הקשורות לתכניות העבודה בתחומים השונים.
כפיפותם המקצועית תהיה למנהל המרכז או לראשי התחומים,
בהתאם לנדרש.
 
ה.   
הערות כלליות לגבי מינוי כוח האדם במרכז
תהליך מינוים של בעלי התפקידים השונים, כפי שתואר לעיל, כפוף
לאישורן של תקנות הנוגעות למעמדו של מרכז המורים האזורי
במערכת החינוך (הנהלים יפורטו לכשיגובשו).
התפיסה העומדת ביסודן של דרישות ההשכלה של בעלי
התפקידים שתוארו לעיל (תואר שלישי למנהל המרכז ולראשי
התחומים ותואר שני למורי המורים) נשענת על הנימוקים האלה:
 
 
כיום דרישת המשרד היא שמורה המלמד בכיתות י'-י"ב יהיה
בעל תואר שני לפחות. מן הראוי אפוא שהדרישה ממורי
המורים לא תהיה נמוכה יותר.
 
   
יש חשיבות רבה בהצבת סטנדרטים השכלתיים מקצועיים
גבוהים לאנשים שיעמדו בראש מערך ההתפתחות המקצועית
המתמדת של המורים במערכת החינוך.
 
   
בעלי התפקידים במרכז צריכים להיות מצויים בנעשה בארץ
ובעולם בתחומי הדעת הרלוונטיים לעיסוקם, להכיר
תיאוריות חינוכיות וגישות פדגוגיות מתקדמות, להתעדכן על
בסיס קבוע, להשתתף בכנסים מקצועיים ועוד.
 
   
דרישות אלה עשויות לשמש מנוף ללמידה לתארים גבוהים
בתחומים הדרושים למערכת החינוך. בד בבד עם דרישות
אלה תהיה פנייה למוסדות להשכלה גבוהה בהצעה לכלול
במסגרת לימודי התארים השני והשלישי קורסים ומסלולים
ייחודיים המתאימים להכשרתם של בעלי התפקידים במרכזי
המורים.
 
   
 
מטה ההפעלה המחוזי  2.3
תפקידיו של מטה ההפעלה המחוזי
מטה ההפעלה המחוזי יעסוק בנושאים האלה:
 
2.3.1
 
 
ייזום הקמת מרכזי מורים אזוריים חדשים במחוז או המלצה
לסגירת מרכזי מורים קיימים על פי צורכי האזור
 
א.   
ייזום ותכנון של פרויקטים מחוזיים  ב.   
איגום משאבי פעילויות ומידע ממקורות שונים במחוז
והקצאתם המבוקרת
 
ג.   
אישור תכניות עבודה של מרכזי המורים האזוריים והעברתם
לאישור סופי מן ההיבטים המקצועיים והתקציביים במטה
מרכזי המורים האזוריים
 
ד.   
פיקוח שוטף על פעילות מרכזי המורים במחוז תוך תיאום בין
המרכזים האזוריים ובינם לבין מרכזי השתלמויות אחרים
במחוז
 
ה.   
ייזום השתלמויות מחוזיות לבעלי תפקידים.  ו.   
מטה ההפעלה המחוזי יעודד את התפתחותם של עובדי ההוראה
בתחומים הפדגוגיים והמקצועיים ויפעל כדי לקדם את המורים
ואת בעלי התפקידים העוסקים בכל שכבות הגיל על פי הדרישות
המקצועיות. לצורך זה יש חשיבות למעורבות המפמ"רים או
נציגיהם (מדריכים מקצועיים), בעיקר באותם תחומי דעת שאין
לגביהם פיקוח מקצועי מחוזי. הנחייתם של המפמ"רים תסייע
למטה ההפעלה המחוזי לגבש רעיונות ודרכי פעולה בתחומי
התפקודים שהוזכרו לעיל, כגון ייזום נושאים ופרויקטים, איגום
משאבים הקשורים בהפעלת תחומי "אורך" במרכזים אזוריים
מסוימים או במישורים על-אזוריים ואיתור כוח אדם מקצועי.
מטה ההפעלה המחוזי יקיים קשרי גומלין עם סגל ההוראה
במרכזים האזוריים, עם מטה מרכזי המורים האזוריים ועם
גורמים אחרים במשרד החינוך הקשורים בהתוויית מדיניות
המשרד ובהקצאת משאבים ובאיגומם.
 
 
המבנה הארגוני של מטה ההפעלה המחוזי
המבנה הארגוני של מטה ההפעלה המחוזי יכלול ועדת היגוי
וצוות הפעלה. ועדת ההיגוי המחוזית תמונה על פי שיקולו של
מנהל המחוז, וישתתפו בה בעלי התפקידים המפורטים להלן,
תוך ייצוג הולם של צורכי כל המגזרים:
 
2.3.2
 
 
א. מנהל המחוז (יו"ר מטה ההפעלה המחוזי)
ב. סגן מנהל המחוז
ג. גזבר המחוז
ד. מפקחים מחוזיים מקצועיים, מפקחים כוללים ומפקחים בתחום
של השתלמויות
 
 
ה. נציג המטה של מרכזי המורים האזוריים
ו. נציגים של מנהלי המרכזים האזוריים
ז. מדריכים מקצועיים מחוזיים (לפי שיקולו של מנהל המחוז
ובהתייעצות עם המפמ"רים).
 
 
ועדת ההיגוי המחוזית תקבע צוות מצומצם שיתפקד כצוות הפעלה
מחוזי ויעסוק בנושאים המפורטים ב-.2.3.1 היקף פעילותו של
צוות ההפעלה מותנה במספר המרכזים האזוריים שבמחוז ובהיקף
פעילותם.
 
 
הערות   
מטה ההפעלה המחוזי יפעל על פי גישה של ביזור מבוקר
והאצלת סמכויות, הן במישור הפדגוגי והן במישור המינהלי
והארגוני.
 
   
יזמות ורעיונות של מינהלים או של אגפי מטה אחרים, שיש
להם השלכה ברמה המחוזית, יועברו לדיון בצורה מסודרת
למטה ההפעלה המחוזי (ולא ישירות למרכזי המורים
האזוריים).
 
   
מטה מרכזי המורים האזוריים  2.4 
תפקידיו של המטה
 
2.4.1
 
 
מטה מרכזי המורים האזוריים, המפעיל את מערך מרכזי המורים
האזוריים, אחראי על קביעת מדיניות הפעלתם ועל אישור תכניות
העבודה ותקציבי ההפעלה שלהם. כל זאת תוך ניסיון לקצר שלבים
העלולים "לסרבל" את התהליך ותוך עידוד יזמות אזוריות
העומדות בקריטריונים מקצועיים.
מטה מרכזי המורים האזוריים עוסק בנושאים האלה:
במישור הארגוני
 
 
גיבוש דרכי פעולה של מרכזים אזוריים על פי מדיניות
המשרד במישורים הפדגוגיים והמקצועיים
 
א.   
אישור וייזום של הקמת מרכזי מורים אזוריים או סגירתם
(בתיאום עם מטה המחוז הרלוונטי)
 
ב.   
אישור תקציבי הפעולה למרכזים האזוריים  ג.   
הפעלת המערך של מרכזי המורים האזוריים לטווח ארוך
ותחזוקתם
 
ד.   
קיום קשר רציף עם המנהלים של מרכזי המורים האזוריים
וביניהם
 
ה.   
תיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים למערך המרכזים
האזוריים במשרד ומחוצה לו
 
ו.   
פיקוח על פעולת המרכזים האזוריים בראייה כללית
(על-מחוזית) של מדיניות המשרד (סדרי עדיפויות, איגום,
תכניות תחומיות, תכניות רצף וכו')
 
ז.   
מינוי ועדות משנה שיש צורך בהן לקבלת החלטות הנוגעות
למרכזי מורים אזוריים
 
ח.   
במישור המקצועי
אישור תכניות העבודה מן ההיבט המקצועי התחומי הרלוונטי.
 
 
המערך הארגוני של מטה מרכזי המורים האזוריים
מטה מרכזי המורים האזוריים יכלול צוות הפעלה שיורכב ממנהל
המטה ומהמתאמים וכן ועדות משנה שתוקמנה לצרכים מסוימים
על פי המתבקש.  
2.4.2
 
 
מרכזים תחומיים ארציים
מטה מרכזי המורים האזוריים מאשר את תכניות העבודה על
בסיס ראייה כוללת של המרכז האזורי. מאחר שהתכנית הכללית
מורכבת מתכניות העוסקות בתחומים שונים, על מטה ההפעלה
לקחת בחשבון את המלצותיהם של המרכזים התחומיים
הארציים.
המרכזים התחומיים הארציים יתמקדו בטיפוח הוראת מקצוע
הנלמד בשכבת גיל מסוימת או תחום רוחב, ויפתחוהו בגישות
אקדמיות עדכניות המשלבות את ההיבטים המקצועיים,
הדידקטיים והפדגוגיים הנוגעים להוראתו.
המרכז התחומי הארצי מקיים קשרי גומלין עם הפיקוח המקצועי
הרלוונטי, עם גורמים אקדמיים ממוסדות שונים העוסקים בפועל
בהוראת התחום הנדון ובפיתוח חומרי למידה עבורו, עם מנהלי
מרכזים אזוריים, עם ראשי תחומים ועם מורי מורים העוסקים
בתחום, וכן עם מטה מרכזי המורים האזוריים. קשרי הגומלין,
שיהיו בעיקר בעלי אופי מקצועי ויתקיימו באופן הדדי, יסייעו
לפיתוחם של המשאבים המקצועיים ושל הצוות המקצועי במרכזי
המורים האזוריים, במרכז התחומי הארצי ובמוסדות האקדמיים
הרלוונטיים.
 
2.4.3
 
 
3. פריסת מרכזי המורים האזוריים הקיימים
כיום פעילים ארבעה עשר מרכזי מורים אזוריים הפרוסים כדלהלן: ארבעה
מרכזי מורים במחוז הצפון, מרכז מורים אחד במחוז חיפה, שלושה מרכזי
מורים במחוז המרכז, מרכז מורים אחד במחוז ירושלים וחמישה מרכזי
מורים במחוז הדרום.


בשאלות אפשר לפנות אל מטה מרכזי המורים האזוריים, טל' 02‎-5602157.
* השימוש במונח מורים בהקשר של פעילות מרכזי המורים מתייחס בחוזר זה גם לעובדי
הוראה אחרים, כגון גננות, מנהלים וכו'.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/10(ב), כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000