2. אורחות חיים במוסדות החינוך
2.5 עישון, סמים ואלכוהול
לומדה ממוחשבת, "חיים נקיים מסמים",
בנושאי סמים ואלכוהול
(תשס)2.5‎-1
לרשות בתי הספר פותחה לומדה ממוחשבת ייחודית המכילה מידע בסיסי ורלבנטי
בנושאי סמים ואלכוהול לתלמידים החל מחטיבות הביניים. צוות מומחים מהאקדמיה,
מהרשות למלחמה בסמים וממשרד החינוך התרבות והספורט נתנו את אישורם המקצועי
לתכנים המופיעים בה.
1.
בתי ספר המעוניינים לקבל את הלומדה יתבקשו לעמוד בתנאים האלה: 2.
עליהם להגיש למפקח המחוזי לנושא הסמים תיאור של תכנית מניעה בבית ספרם
שבה תשתלב הלומדה.
א.
עליהם להתחייב להכשרה קצרה של צוות מבית הספר. ב.
עליהם לגייס להכשרה יועץ, מחנך, מורה או גורם אחר מהצוות הבין-מקצועי.
מנהלי בתי-ספר המעוניינים יפנו ליחידה הממונה על הנושא בשירות
הפסיכולוגי-הייעוצי, בפקס' 5603256‎-02 וכן למפקחים המחוזיים (ראה להלן).
ג.
הלומדה נרכשה על ידי הרשות למלחמה בסמים למען מערכת החינוך.
3.
המעוניינים יפנו אל פקס' 5603256‎-02, היחידה לתכניות מניעה, השירות
הפסיכולוגי-ייעוצי, ויציינו את שם בית הספר, את סוגו (חטיבה, תיכון), את שם
המנהל, את מס' הטלפון והפקס' של בית הספר, את שם הגורם המקשר וכן תיאור
של התכנית שתופעל בבית הספר.

להלן רשימת המפקחים המחוזיים העוסקים בנושא:
מס' הטלפון הכתובת השם המחוז
ע': 02‎-5601368
02‎-5601644
ב': 02‎-6434080
פ': 050‎-656021
פקס': 02‎-5601618
רח' כנפי
עליזה מנדל
נשרים 22,
גבעת שאול,
ירושלים
ירושלים
ע': 02‎-5601350
ב': 02‎-6429292
052‎-864774
כנפי נשרים 22,
ירושלים
לינסיה מצנר
מנח"י
ע': 06‎-6555760
ב':04‎-9816264
פ': 052‎-637366
ת"ד 530, נצרת
עילית
אליעזר ארט
צפון