להנימו ןוגרא .3
םידומילה תנש הנבמ 3.5
רבמטפס שדוחב םידומיל תושפוח
3.5-1(סשת)

לולאב ט"כ ,ןושארו תבש ,ישיש םימיה ,גחה ימי ינשו הנשה שאר ברע :הנשה שאר
,ינש םויב ושדחתי םידומילה .(1999 רבמטפסב 10-12) ס"שתה ירשתב 'ב - 'או ט"נשתה
םירועישה תכרעמ יפל הנושארה העשב ,(1999 רבמטפסב 13) ס"שתה ירשתב 'ג
.העובקה
.1
ירשתב 'י-ו 'ט ,ינשו ןושאר םימיה ,םירופיכה םויו םירופיכה םוי ברע :םירופיכה םוי
ס"שתה ירשתב א"י ,ישילש םויב ושדחתי םידומילה .(1999 רבמטפסב 19-20) ס"שתה
.העובקה תועשה תכרעמ יפל הנושארה העשב .(1999 רבמטפסב 21)
.2
רבמטפסב 24) ס"שתה ירשתב ד"י ,ישיש םוימ ,גח ורסאו גחה ימי לכ ,תוכוס ברע :תוכוס
,ינש םויב ושדחתי םידומילה .(1999 רבוטקואב 3) ירשתב ג"כ ,ןושאר םוי דע ,(1999
.העובקה תועשה תכרעמ יפל ,(1999 רבוטקואב 4) ס"שתה ירשתב ד"כ
.3

תועדוה


1999 רבמטפסב 1 ,ט"נשתה לולאב 'כ ,1/סשת ל"כנמ רזוח