3. ארגון ומינהל
3.7 מינהל מוסדות חינוך
"תשלומים עבור תלמידי חוץ" -
שנת הלימודים התש"ס
(תשס)3.7‎-1
להלן נפרט את התעריפים של "התשלום עבור תלמידי חוץ" בחינוך הרגיל ובחינוך
המיוחד לשנת הלימודים התש"ס.
התעריפים שיפורטו יהיו בתוקף עד ה' בתשרי התש"ס (15.9.99). לאחר מועד זה יהיו
הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום.
בסיס חישוב ההצמדה יהיה מדד חודש מאי 1999, שהתפרסם ב-א' בתמוז התשנ"ט (15
ביוני 1999). הוראות הקבע בעניין התשלומים עבור תלמידי חוץ מובאות בחוזר
"הוראות קבע" נט/1(א), סעיף 3.7‎-1.
1.
תעריפי חיוב בחינוך הרגיל
לגני ילדים (חובה) ולחינוך היסודי: 530 ש"ח לתלמיד בשנה.
לחינוך העל יסודי (כולל חט"ב): 590 ש"ח לתלמיד בשנה.
2.
תעריפי חיוב בחינוך המיוחד
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים התש"ס
3.
א.

התעריף במסגרות
שמתקיים בהן חוק
שבוע לימודים בן 41
שעות
התעריף
הרמה הבסיסית
4,160 ש"ח לתלמיד
3,330
ש"ח
לתלמיד
קטגוריה I: בכיתות מיוחדות של
החינוך הרגיל לבעלי משכל גבולי
ר"ב, פיגור קל ר"ב, הפרעות
התנהגויותיות/הפרעות רגשיות
קשות; ללקויי למידה ר"ב;
למעוכבי התפתחות; למעוכבי
שפה; ללקויי חושים
4,100 ש"ח לתלמיד
4,050
ש"ח*
לתלמיד
קטגוריה II: בבתי"ס ובגני ילדים
של החינוך המיוחד
לתלמידים לקויי חושים
7,320 ש"ח לתלמיד
6,650
ש"ח*
לתלמיד
קטגוריה III: בגנ"י ובבתי"ס של
החינוך המיוחד ובכיתות
מיוחדות למשותקי מוחין ולבעלי
נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני
ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (למעט
הפרעות נפשיות קשות
ואוטיסטים/
P.D.D.)
7,660 ש"ח לתלמיד
7,660
ש"ח*
לתלמיד
קטגוריה III: בגנ"י ובבתי"ס של
החינוך המיוחד ובכיתות
מיוחדות לתלמידים בעלי
הפרעות נפשיות קשות
ולאוטיסטים/
P.D.D..
ב.

קטגוריה
III
קטגוריה II
קטגוריה
פירוט השרות
2,400 ש"ח
לתלמיד
1,220
ש"ח
לתלמיד
-
תפעול מתקנים מיוחדים:
חדר מלאכה לתיקון עזרים
לנכים, חממה חקלאית
מקצועית, משק חי מקצועי
טיפולי, מטבח טיפולי, סדנאות
בנושאים טכנולוגיים
2,400 ש"ח
לתלמיד
2,400
ש"ח
לתלמיד
-
תפעול ברכת שחייה טיפולית

התעריף המופחת נובע ממימון 100% של הסייעות במסגרות שמתקיים בהן יום לימודים ארוך
במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד
*


4. נספחים
מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט

נספח 1
טופס אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ לשנת הלימודים התש"ס
(נא להגיש את המסמך כטופס מקורי דו-צדדי כדוגמת דף זה)

אל: מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות/הבעלויות

הנדון: אישור נתונים לגביית תשלומים לתלמיד חוץ לשנת הלימודים התש"ס

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות קבע" נט/1(א), סעיף 3.7‎-1, "תשלום עבור תלמידי חוץ", הנני
מאשר/ת את נכונות הנתונים הרשומים מטה:
שם המוסד החינוכי: _______________________________________________________
סמל המוסד החינוכי: ______________________________________________________
הכתובת: _________________________________________________________________
מס' הטלפון: _____________________________________________________________
מס' הפקס': ______________________________________________________________
שם התלמיד: ____________________________ שם האב: _________________________
מס' ת"ז שלו: ____________________________________________________________
דרגת הכיתה: _____________________________________________________________
הרשות השולחת: ___________________________________________________________

טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים התש"ס
(מדד בסיס מאי 165.21‎-1999 נקודות)
א.
התעריף במסגרות
שמתקיים בהן חוק
שבוע לימודים בן 41
שעות

התעריף
הרמה
הבסיסית
4,160 ש"ח לתלמיד
3,330
ש"ח
לתלמיד
קטגוריה I: בכיתות מיוחדות של
החינוך הרגיל לבעלי משכל גבולי
ר"ב, פיגור קל ר"ב, הפרעות
התנהגותיות/הפרעות רגשיות
קשות ללקויי למידה ר"ב;
למעוכבי התפתחות; למעוכבים
שפה; ללקויי חושים
9,120 ש"ח לתלמיד
6,910
ש"ח
לתלמיד
קטגוריה II: בבתי"ס ובגני ילדים
של החינוך המיוחד לבעלי משכל
גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגותיות/הפרעות
רגשיות קשות; ללקויי למידה
ר"ב; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה (למעט לקויי
חושים)
4,100 ש"ח לתלמיד
4,050
ש"ח*
לתלמיד
קטגוריה II: בבתי"ס ובגני ילדים
של החינוך המיוחד לתלמידים
לקויי חושים
7,320 ש"ח לתלמיד
6,650
ש"ח*
לתלמיד
קטגוריה III: בגנ"י ובבתי"ס של
החינוך המיוחד ובכיתות
מיוחדות למשותקי מוחין ולבעלי
נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני
ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (למעט
הפרעות נפשיות קשות
ואוטיסטיים/
P.D.D).
7,660 ש"ח לתלמיד
7,660
ש"ח*
לתלמיד
קטגוריה III: בגנ"י ובבתי"ס של
החינוך המיוחד ובכיתות
מיוחדות לתלמידים בעלי
הפרעות נפשיות קשות
ולאוטיסטים/
P.D.D..

ב.
* נא לסמן X במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר.
קטגוריה III
קטגוריה II
קטגוריה I

פירוט השירות
2,400 ש"ח
לתלמיד
1,220
ש"ח
לתלמיד
-
תפעול מתקנים מיוחדים:
חדר מלאכה לתיקון עזרים
לנכים, חממה חקלאית
מקצועית, משק חי מקצועי
טיפולי, מטבח טיפולי,
סדנאות בנושאים
טכנולוגיים
2,400 ש"ח
לתלמיד
2,400
ש"ח
לתלמיד
-
תפעול ברכת שחייה
טיפולית

______________________________
סה"כ תשלום מאושר בש"ח


_________________         _______________         __________________
        תאריך                                 שם המנהל/ת                                 חתימת המנהל/ת
_________________         _______________         __________________
        תאריך                                 שם המפקח/ת                                 חתימת המפקח/ת
התעריף המופחת נובע ממימון 100% של הסייעות במסגרות שמתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרות
יישום חוק החינוך המיוחד.
*


מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט
נספח 2

המנהל הכללי


טופס אישור מוסדי לגביית תשלום עבור תלמידים בבתי"ס פסיכיאטריים
לכבוד
מר חגי יהודאי
המינהנל הפדגוגי
משרד החינוך התרבות והספורט
בניין לב רם
ירושלים 91911
הנדון: אישור מוסדי לגביית תשלום עבור תלמידי חוץ בבתי-ספר
בבתי-חולים פסיכיאטריים בשנה" התש"ס

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות קבע" נט/1(א), סעיף 3.7‎-1, "תשלום עבור תלמידי חוץ", הנני
מאשר/ת את נכונות הנתונים הרשומים מטה:
שם בית החולים: ___________________________________________
שם המוסד החינוכי: ________________________________________
סמל המוסד: _______________________________________________
הכתובת: __________________________________________________
מס' הטלפון: ______________________________________________
מס' הפקס': _______________________________________________
האם קיימים במוסד החינוכי מתקנים מיוחדים?
כן לא
האם קיימת ברכת שחייה?
כן לא
נא לסמן במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר.

_________________         _______________         __________________
        תאריך                       שם המפקח/ת                     חתימת המפקח/ת

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999