4. בחינות
4.3 בחינות בגרות
נושאים לבחינת הבגרות בדינים ובמבוא
לבתי-הספר הדתיים - קיץ התש"ס
(תשס)4.3‎-1
להלן הנושאים לפרק הראשון של שאלוני בחינת הבגרות ביחידה "דינים ומבוא":
אלה הנושאים לנבחנים בדינים ובמבוא על פי השולחן ערוך עם ביאור ה"משנה ברורה",
שאלון 006104:
א.
נושא ד' - שבת: סימן רע"א והפרקים א', י"ז, י"ח, כ', כ"ב, כ"ח ו-כ"ט מהספר
"שמירת שבת כהלכתה" (מהדורה חדשה, מתוקנת ומורחבת, התשל"ט). לימוד
הפרקים האלה יכלול התייחסות למקורות, לטעמים, לנימוקים ולחילוקי הדינים
המובאים בחלקו התחתון של הדף.
הערה: מאחר שמחבר הספר "שמירת שבת כהלכתה" מבסס את ההלכות על פסקי
הרמ"א, חובה על המלמדים הלכות אלה לציין את ההלכה גם לפי דעת מרן המחבר
בכל המקומות שבהם דעתו שונה מדעת הרמ"א.
1.
נושא ה' - מועדים: סימנים תפ"ט, תצ"ה, תקפ"ט, תרל"ט ותרנ"ו.
2.
אלה הנושאים לנבחנים בדינים ובמבוא על פי קיצור שולחן ערוך "גאנצפריד", שאלונים
005102 ו-005203:
ב.
נושא ג' - שבת ומועדים: סימנים ע"ה-ע"ז, פ"ו, צ"ו-צ"ז, וכן מהספר "דיני צבא
ומלחמה", סעיפים 145‎-320 ו-323‎-326, וכן סקירה על ל"ט אבות מלאכה
ודוגמאות בחיי המעשה לאיסורים הנובעים מהם, סוגי עירובין ותחום שבת. כמו כן
הפרקים הבאים מהספר "שמירת שבת כהלכתה" (מהדורה חדשה, מתוקנת
ומורחבת, התשל"ט):
1.
פרק א', דיני בישול בשבת 1.
פרק כ', דיני מוקצה בשבת 2.
פרק ל"ב, דיני פיקוח נפש (סעיפים א'-מ"ד) 3.
פרק ל"ג, דיני חולה שאין בו סכנה 4.
פרקים ל"ו ו-ל"ז (שני פרקים אלה מיועדים לשאלוני הבנות בלבד).
לימוד הפרקים האלה יכלול התייחסות לטעמים, לנימוקים ולחילוקי הדינים
המובאים בחלקו התחתון של הדף.
5.
נושא ד' - כשרות ומצוות התלויות בארץ: סימנים קע"ג-קע"ו, וכן מהספר "דיני צבא
ומלחמה", סעיפים 122‎-144 ו-327‎-332, וכן החוברת "נתיבות הכשרות".
2.
אלה הנושאים לנבחנים בדינים ובמבוא על פי קיצור שולחן ערוך "מקור חיים", שאלונים
005102 ו-005203:
ג.
נושא ג - שבת ומועדים: פרקים נ"ו, ס'-ס"ה, ע"ג-ע"ט, פ"א-פ"ב, צ"ב, צ"ד, וכן
מהספר "דיני צבא ומלחמה", סעיפים 145‎-320 ו-323‎-326, וכן סקירה על ל"ט
אבות מלאכה ודוגמאות בחיי המעשה לאיסורים הנובעים מהם, סוגי עירובין ותחום
שבת. כמו כן הפרקים הבאים מהספר "שמירת שבת כהלכתה" (מהדורה חדשה,
מתוקנת ומורחבת, התשל"ט):
1.
פרק א', דיני בישול בשבת 1.
פרק כ', דיני מוקצה בשבת 2.
פרק ל"ב, דיני פיקוח נפש (סעיפים א'-מ"ד) 3.
פרק ל"ג, דיני חולה שאין בו סכנה 4.
פרקים ל"ו ו-ל"ז (שני פרקים אלה מיועדים לבנות בלבד).
לימוד הפרקים האלה יכלול התייחסות לטעמים, לנימוקים ולחילוקי הדינים
המובאים בחלקו התחתון של הדף.
5.
נושא ד' - כשרות ומצוות התלויות בארץ: פרקים ל"ח-קמ"ב (א-ו) וכן מהספר "דיני
צבא ומלחמה", סעיפים 122‎-144 ו-327‎-332 והחוברת "נתיבות הכשרות".
הערה: הסעיפים מהספר "דיני צבא ומלחמה" מיועדים לבנים בלבד.
2.
הפרק השני של כל השאלונים יעסוק בנושאים כלליים ובמושגי יסוד בהלכה.
הפרק השלישי של כל השאלונים יעסוק במבוא לתושבע"פ על-פי תכנית הלימודים הרגילה.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999