4. בחינות
4.3 בחינות בגרות
יחידת הלימוד "לקט מצוות" מספר החינוך,
שאלון 005108
(תשס)4.3‎-2
בהתאם לפרסום בחוזר נח/3, סעיף 110, הבחינה ביחידת הלימוד "לקט מצוות" מספר החינוך
(הוצאת אשכול), שאלון 005108, תהיה על המצוות המפורטות להלן: כ"א, כ"ה, כ"ו, ל"ג, ס"ה,
ס"ו, ס"ז, ס"ח, רי"ב, רמ"ח, רנ"ז, ר"ס, רצ"ה, רצ"ו, ש"ו, שי"א, שכ"ג, של"ז, של"ח שפ"ז, תצ"ו,
תק"ז.
חומר הלימודים הזה מחליף את החומר הישן.
חומר זה תקף לשנת הלימודים התש"ס לתלמידי כיתות י"א ו-י"ב.

בשאלות על סעיפים 4.3‎-1 - 4.3‎-2 אפשר לפנות אל המפמ"ר לתושבע"פ
בחינוך הדתי, הרב שמעון לוי, טל' 02‎-5604122.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999