4. בחינות
4.3 בחינות בגרות
בחינת הבגרות בספרות, קיץ התש"ס
(תשס)4.3‎-3
להלן מבנה הבחינה בספרות בקיץ התש"ס:
בקיץ התש"ס יהיו בשאלון 904441 (2 י"ל) חמישה פרקים: 1.
שירה (שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה העשרים) א.
סיפור ב.
רומן ג.
דרמה ד.
ספרי קריאה; יצירה שלא נלמדה.
ה.
פרק א' יהיה חובה, ובו יענה הנבחן על שתי שאלות. כל שאלה בפרק זה תתייחס לשיר אחד
בלבד, ומשקלה יהיה 14 נקודות (סך כל הנקודות בפרק זה X14=282).
מבין הפרקים ב'-ה' יבחר הנבחן שלושה פרקים ויענה על שאלה אחת בכל אחד משלושת
הפרקים שבחר. משקלה של כל אחת מהשאלות בפרקים ב'-ה' יהיה 24 נקודות.
בשאלון 904041 (לתלמידים עולים) יהיו חמישה פרקים: 2.
שירה (שירת ימי הביניים, ביאליק, שירה עברית במאה העשרים) א.
סיפור ב.
רומן ג.
דרמה ד.
ספרי קריאה.
ה.
מבנה שאלון זה זהה למבנה שאלון 904441.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"רית לספרות,
הגב' נילי לוי, טל' 02‎-5603604.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999