4. בחינות
4.3 בחינות בגרות
בחינת הבגרות בתולדות עם ישראל
ובהיסטוריה כללית בחינוך הכללי
(תשס)4.3‎-4
בשאלונים "תולדות עם ישראל" (יחידות ו'+ט'), סמל שאלון 913061, ו"היסטוריה כללית"
(יחידה ה'), סמל שאלון 911251, לא תהיה שאלת מקור במועד חורף התש"ס.

בחלק א' של השאלונים האלה תהיינה 3 שאלות, ועל התלמיד לבחור ולענות על שאלה אחת.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר להיסטוריה
בחינוך הכללי, מר מיכאל ירון, טל' 02‎-5603478.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999