5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.2 בטיחות וזהירות בדרכים
היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים, התש"ס
(תשס)5.2‎-1
חומרי הסברה לפתיחת שנת הלימודים
לקראת פתיחת שנת הלימודים התש"ס יצוידו גני הילדים ובתי הספר בעזרים מתאימים
כדי לעורר את מודעות המורים, התלמידים וההורים לנושא שמירת הבטיחות בדרכים:
1.
שלטי חוצות יוצבו ליד מעברי החצייה ובסביבות הגנים ובתי הספר להדרכת הולכי
הרגל והנהגים.
*
לבתי הספר היסודיים תגענה ערכות הסברה הכוללות מערכי שיעור לכיתות א'-ב',
ג'-ד' ו-ה'-ו', איגרות הסברה להורים וחומרים נוספים.
*
לחטיבות הביניים יגיעו מערכי שיעור לכיתות ז'-ט'. *
לחטיבה העליונה יישלחו חומרי הסברה בנושא "מלווה לנהג החדש". *
לבתי הספר במגזר הלא יהודי יגיעו חומרי הסברה בשפה הערבית. *
המורים מתבקשים לחלק לתלמידים את חומרי ההסברה ולקיים את שיעורי ההדרכה
בימים הראשונים ללימודים.
רכזי הבטיחות בבתי-הספר ידריכו את המורים לטפל בנושא הבטיחות בדרכים בכל
הכיתות ולהצטייד בחומרי הלימודים המתאימים לכל כיתה.
שילוב החינוך לבטיחות בדרכים עם הוראת הנושא המרכז
בשנת הלימודים התשנ"ט הופקו שתי ערכות לשילוב החינוך לבטיחות בדרכים עם הנושא
המרכז השנתי "הזכות לכבוד והחובה לכבד": תחום הבטיחות בדרכים הפיק, בשיתוף עם
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, את החוברת "זכות וכבוד בדרך". החוברת מכילה
הצעות לפעילויות של המחנכים והמורים בכיתות, ואפשר לקבל אותה באמצעות
המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות. מרפ"ד חדרה הפיק, בשיתוף עם תחום
הבטיחות בדרכים, ערכת הפעלה בשם "תמרור ההזדמנויות". הערכה כוללת שלושה
קלסרים עם הצעות לפעילויות ולהפעלות בכיתות. את הערכה אפשר לרכוש במרפ"ד
חדרה.
כמו-כן ערך תחום הבטיחות בדרכים, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת האמנות והפיקוח
על הנושא המרכז השנתי, תחרות ציורי תלמידים בנושא "דרכים של כבוד". הציורים
המצטיינים נבחרו על-ידי ועדת שיפוט ארצית, והם יופיעו בלוח שנה מיוחד שיצא לקראת
תחילת שנת התש"ס.
לוחות השנה יישלחו לכל בתי-הספר.
2.
קורסים לרכזים במכללות להכשרת עובדי הוראה
בשנת הלימודים התש"ס יתקיימו קורסים להשלמת ההכשרה של הרכזים הבית-ספריים
המיועדים למורים שהשתתפו בהשתלמות הקיץ של תחום הבטיחות בדרכים. השתלמות
ההמשך תתקיים במשך שנת הלימודים במכללות האלה: במכללת לוינסקי בתל-אביב,
במכללת דוד ילין בירושלים, במכללת קיי בבאר-שבע, במכללת גורדון בחיפה ובמכללת
אורנים בטבעון.
3.
פירוט הנהלים בחינוך לבטיחות בדרכים לקראת פתיחת שנת הלימודים ובחגי תשרי, וכן
רשימת המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים נמצאים בחוזר הוראות הקבע תשס/1,
סעיף 3-.5.2
4.
בשאלות אפשר לפנות אל המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999