6. דרכי הוראה
6.2 טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית
הכשרת "רכז טיולים" בית ספרי
(תשס)6.2‎-1
בכל בית ספר ימנה המנהל את אחד המורים לרכז הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר.
הרכז יקבל מינוי.
1.
מינוי הרכז אינו פוטר את הגורמים האחרים מאחריות.
2.
הרכז ייעץ למנהל בתכנון הטיולים וידווח למנהל על פעולותיו, כמפורט בתיאור תפקידיו
(ראה חוזר מנכ"ל מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך", יוני 97).
3.
במטרה לקדם את יכולת "רכז טיולים" ואת התאמתו לתפקידו נבנתה תכנית הכשרה
סדורה באישור הגופים האחראים במשרד החינוך התרבות והספורט.
4.
החל בשנת הלימודים התשנ"ט המשרד יוזם השתלמויות (בשלב הראשון 4) שיסמיכו
רכזי טיולים, על פי מתכונת ותכנים שהוכנו על ידי המינהלים והאגפים הנוגעים לנושא
במשרד. משך כל ההשתלמות 112 שעות.
5.
ההשתלמויות תתקיימנה בשש מכללות, הנותנות מענה גיאוגרפי מתאים: 6.
מכללת "אורנים" - למחוזות חיפה והצפון -
מכללת "בית ברל" - למחוזות המרכז ות"א -
מכללת "ליפשיץ" בירושלים - למחוזות ירושלים ומנח"י -
מכללת "קיי" בבאר שבע - למחוז הדרום -
מכללת זינמן במכון וינגייט -
סמינר "בית-יעקב" בתל-אביב.
-
מורים שיופנו על ידי מנהלי בתי הספר יקבלו עדיפות בקבלתם להשתלמות.
7.

לפרטים נוספים נא לפנות למכללות שהוזכרו לעיל
או לרכזי ההשתלמויות במחוז או אל מר רוני נעמן,
מנהל מינהלת הטיולים במשרד, טל' 02‎-5603005.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999