6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
השלמות ותיקונים לרשימת ספרי הלימוד
המאושרים שהופיעה בחוזר "הודעות
ומידע" נט/7(ג), סעיף 6.3‎-6
(תשס)6.3‎-2
השלמות
1.
הוצאה גיאוגרפיה
מט"ח מפות מגלות עולם, ספר לימוד לכיתות ד'-ה'/צביה פיין, איילה
מזרחי
-
מט"ח מפות מגלות עולם, חוברת עבודה, לכיתות ד'-ה'/צבייה פיין, איילה
מזרחי
-
כרטא אטלס כרטא פיזי, מדיני, כלכלי, חברתי, לכיתות ז'-י"ב/ פרופ'
אריה שחר
-
תושב"ע
מעלות תפילין, לחטיבות ביניים, ממ"ד/ת"ל -
מעלות בת-מצווה, לכיתות ו'-ז', ממ"ד/ת"ל + אוניברסיטת בר אילן -
מעלות הלוח העברי, לחטיבות ביניים, ממ'/ת"ל -
ספרות
מעלות פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ד', ממ"ד/ת"ל -
מעלות אירופה, ייחוד מול איחוד, לחט"ב, מדריך למורה/ת"ל -
כנרת בשפת השורות, לכיתה ג', ממ"ד/רינה אנטמן -
כנרת בשפת השורות, מדריך למורה/רינה אנטמן -
לימודי ארץ ישראל
יד בן צבי צפון הארץ, גליל, גולן ועמקים לאורך דורות, לחטיבה העליונה/
ת"ל + יד בן צבי
-
היסטוריה
מעלות עולם של תמורות, לכיתה ט', ממ'/ת"ל -
מעלות עולם של תמורות, לכיתה ט', מדריך למורה/ת"ל -
מעלות משמרנות לקדמה, ממ', לכיתה ח', מדריך למורה/ת"ל -
מעלות היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני, לחטיבות הביניים
בחינוך המיוחד הממ"ד, מדריך למורה/ת"ל
-
תנ"ך
מעלות 40 שנה במדבר, לבתי ספר יסודיים בחינוך המיוחד הממ"ד,
מדריך למורה/ת"ל
-
מעלות 40 שנה במדבר, לבתי ספר יסודיים בחינוך המיוחד הממ"ד,
חוברת עבודה/ת"ל
-
מט"ח +מינהל
החינוך הדתי
ביום השמיני, חוברת עבודה, לכיתה ה', ממ"ד/מתיה קם, ברוריה
מכמן, אורלי דוכן
-
רכס תקופת השופטים, לחטיבת ביניים, ממ'/דינה גלר-טליתמן, רחל
נחמקין
-
רכס תקופת השופטים, מדריך למורה, לחטיבת ביניים/דינה
גלר-טליתמן,
רחל נחמקין
-
רכס עם המלכים - בגישה בינתחומית, חלק א', לכיתה ו', ממ'/אביבה
תירוש, דינה גלר-טליתמן
-
רכס עם המלכים - בגישה בינתחומית, מדריך למורה/דינה גלר-טליתמן
אביבה תירוש
-
רכס עם המלכים, חלק א', מדריך למורה/אביבה תירוש, דינה
גלר-טליתמן,
-
רכס עם המלכים - בגישה בינתחומית, חלק ב', לכיתה ו', ממ'/דינה
גלר-טליתמן, אביבה תירוש
-
הד-ארצי שמות, ויקרא, במדבר לכיתה ג', ממ'/דב שי, אברהם אהוביה -
הד-ארצי שמות, ויקרא, במדבר, מדריך למורה/דב שי, אברהם אהוביה -
הד-ארצי שמות, ויקרא, במדבר, חוברת עבודה/פנינה ירוחמי -
ערבית
מעלות אל ערבייה, ספר ד', חלק ב', לחטיבה עליונה/ת"ל -
אחיעבר תסלם 1, לבית ספר יסודי/ר' גרינבוים -
אחיעבר תסלם 1, מדריך למורה/ר' גרינבוים -
מחשבת ישראל
מעלות אמונה, לחטיבה העליונה, ממ"ד/ת"ל -
נושאים בין תחומיים ביהדות
מעלות חגי תשרי, סוכות, לבית ספר יסודי, ממ', ערכה/ת"ל -
מדעי החיים והחקלאות
מעלות גורמי מחלות, מדריך למורה, לחטיבה העליונה/ת"ל -
מעלות עקרונות ומושגים מרכזיים במדעי החיים והחקלאות, מדריך
למורה,
לחטיבה העליונה/ת"ל
-
מדעי החברה
מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, שיטות סקר במדעי החברה,
מדריך למורה, לחטיבה העליונה/ת"ל + מרכז יובילר
-
מט"ח "מבלי לפגוע" - דילמות ערכיות בחברת הילדים, חוברת עבודה
לכיתות ד'-ו'
-
מתמטיקה
מעלות משלמים לעשרונים, לבית הספר היסודי בחינוך המיוחד/ת"ל -
מעלות משלמים לעשרוניים, לבית הספר היסודי בחינוך המיוחד, מדריך
למורה/ת"ל
-
משבצת מתמטיקה כרך א', 3 יחידות לימוד, תכנית מאוחדת, לחטיבה
העליונה/גבי יקואל
-
משבצת מתמטיקה כרך ב', 3 יחידות לימוד, תכנית מאוחדת, לחטיבה
העליונה/גבי יקואל
-
משבצת חשבון דפרנציאלי ואינטגראלי, 3 יחידות לימוד, תכנית מאוחדת,
לחטיבה העליונה/גבי יקואל
-
משבצת מדריך למורה, כרכים א+ ב+ חשבון דיפרנציאלי - 3 י"ל,
תכנית מאוחדת, לחטיבה העליונה/גבי יקואל
-
"ועוד אחת, לכיתה ו'" - חוברות עבודה
מט"ח כפל מספרים עשרוניים, חילוק מספרים עשרוניים -
מט"ח המעגל והעיגול -
מט"ח מחשבון -
מט"ח פסוקים של כפל וחילוק בשברים, בעיות התאמה -
מט"ח חילוק שברים פשוטים -
מט"ח יחס, קנה מידה -
מט"ח חישובי נפחים -
מט"ח גופים משוכללים -
מט"ח אחוזים, בעיות של חלק מכמות ובעיות אחוזים -
מט"ח מספרים מכוונים, כפל וחילוק -
מדע בחברה טכנולוגית
רמות נושמים לרווחה, לכיתה ד'/ת"ל + אוניברסיטת ת"א -
רמות נושמים לרווחה, חוברת עבודה לכיתה ד'/ת"ל + אוניברסיטת ת"א -
רמות קשרי קיום, לכיתות ה'-ו'/ת"ל + אוניברסיטת ת"א -
רמות קשרי קיום, מדריך למורה, לכיתות ה'-ו'/ת"ל + אוניברסיטת ת"א -
רמות קשרי קיום, חוברת עבודה, כיתות ה'-ו'/ת"ל + אוניברסיטת ת"א -
רמות ללכת על כוכב לכת, לכיתות ד'-ה'/ת"ל + אוניברסיטת ת"א -
רמות ללכת על כוכב לכת, לכיתות ד'-ה', מדריך למורה/ת"ל +
אוניברסיטת ת"א
-
רמות ללכת על כוכב לכת, לכיתות ד'-ה', חוברת עבודה/ת"ל +
אוניברסיטת ת"א
-
רמות כוח המוח, לכיתות ב'-ג'/ת"ל + אוניברסיטת ת"א -
רמות גוף ללא הפסקה, לכיתה ג'/ת"ל + אוניברסיטת ת"א -
לשון
הד ארצי כלומר, לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ה', ממ'/רינה בן שחר -
הד ארצי כלומר, לשון, הבעה ותקשורת, מדריך למורה/רינה בן שחר
-


תיקונים
2.
עמ' 128, מס' 4.55.001/00, צ"ל: כימייה לבי"ס תיכון - חלק א' + ב' + ג' + חוברת
נתונים/ד"ר עמנואל מנזורולה, הוצאת קווים, מחיר 179 ש"ח.
א.
עמ' 128, מס' 4.55.001/001, צ"ל: כימייה לבי"ס תיכון - חלק א' + ב' + ג' +
חוברת נתונים + מדריך למורה, הוצאת קווים, מחיר 223 ש"ח.
ב.
עמ' 44, מס' 2.31.009/00, צ"ל: בימי יוון ורומא: היסטוריה לכיתה ו'/ברוריה בן
ברוך, הוצאת ספרי ת"א.
ג.
עמ' 44, מס' 2.31.009/001, צ"ל: בימי יוון ורומא: היסטוריה לכיתה ו', מדריך
למורה/אסתר ריין, הוצאת ספרי ת"א.
ד.
עמ' 116, מס' 4.31.029/00 ו-4.31.029/01: שם ההוצאה צ"ל "ספרי ת"א". ה.
עמ' 116, מס' 3.31.031/00, צ"ל ספר לתלמיד ולא מדריך למורה. ו.
עמ' 163, מס' 00/9.86.002/00 ו-9.86.003/00: שם הסופר הוא י' כנרתי.
ז.
ספרים שאזלו או יצאו מהמחזור 3.
עמ' 116, מס' 4.31.027/00: "היסטוריה של המאה העשרים - העולם והיהודים
בדורות האחרונים, חלק א'".
א.
עמ' 116, מס' 4.31.028/00: "היסטוריה של המאה העשרים בעולם והיהודים
בדורות האחרונים, מדריך למורה".
ב.
עמ' 7, מס' 1.11.302/00: "מגילת אסתר, מדריך למורה". ג.
עמ' 46, מס' 2.34.304/00: "היציאה מהחומות, נספח תמונות".
ד.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999