7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.3 חידונים
חידון התנ"ך הארצי לנוער, התש"ס
(תשס)7.3‎-1

החומר לחידון התנ"ך לשנים התשנ"ח-התש"ס 1.
לשלב הבית ספרי
תורה
בראשית: כל הספר, פרט לפרקים י'-י"א
ויקרא: פרקים י"ט, כ"ה
נביאים ראשונים
יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, י"ז-י"ח, כ"ב-כ"ד
שופטים: כל הספר
שמואל א' ו-ב': שני הספרים
כתובים
רות: כל הספר
1.1
לשלב המחוזי (תוספת לנ"ל)
תורה
שמות: פרקים א'-כ"ד, ל"א-ל"ד
נביאים ראשונים
מלכים א': כל הספר, פרט לפרקים ו'-ז'
מלכים ב': כל הספר
נביאים אחרונים
זכריה: פרקים א'-ד', ח'-י'
מלאכי: כל הספר
כתובים
משלי: פרקים י"ז-ל"א
עזרא: פרקים א'-ג', ד', ט', י'
נחמיה: פרקים א'-ו', ח', י"ג
1.2
לשלב הארצי (תוספת לנ"ל)
נביאים אחרונים
ישעיה: פרקים א'-ב', ה'-י"ב, מ'-מ"ה, מ"ט-נ"ו, ס'-ס"ב, ס"ה-ס"ו
ירמיה: פרקים א'-ב', י"ג-י"ז, כ"ט-מ"ב
יחזקאל: פרקים ל"ו-ל"ט
הושע: פרקים א'-ב', ו', י"א, י"ב, י"ד
כתובים
שיר השירים: כל הספר
1.3
לשלב הארצי המסכם (תוספת לנ"ל)
נביאים אחרונים
עמוס: כל הספר
כתובים
איוב: פרקים א'-ב', כ"ח-ל', ל"ח-מ"ב
תהלים: פרקים ח', ט"ו, י"ט, כ', כ"ג, כ"ד, מ"ח, ע"ב, קי"ב, קכ"ב, קכ"ו, קל"ב
1.4
לשלב העולמי (תוספת לנ"ל)
תורה
במדבר: פרקים י'-י"ז, כ'-כ"ה, ל"ב
דברים: פרקים י"ט-כ"ו, ל'-ל"ד.
1.5
הנושא המרכזי 2.
חידון התנ"ך עומד השנה בסימן הנושא המרכז השנתי, "הזכות לכבוד והחובה לכבד",
והפסוק המייצג הוא "אחים אנחנו בני איש אחד" - (בראשית מ"ב 13).
לוח הזמנים לשנת התש"ס 3.
חידונים בית ספריים: יום חמישי, ז', בטבת התש"ס (16.12.99)
חידונים מחוזיים: יום חמישי, ו' בשבט התש"ס (13.1.2000)
חידונים ארציים: יום חמישי, י"א באדר א' התש"ס (17.2.2000)
חידון ארצי מסכם: יום חמישי, ט' באדר ב' התש"ס (16.3.2000)
חידון עולמי: יום רביעי, ה' באייר התש"ס (10.5.2000).
הוראות הקבע הנוגעות לחידון התנ"ך הארצי לנוער מובאות בחוזר "הוראות קבע"
נט/1(א), סעיף 1-.7.3
לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מר אלי שיש, מנהל המחלקה למפעלים מרכזיים
במינהל החברה והנוער, טל' 02‎-5603183 ו-02‎-5603391.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999