הארוה ידבוע .8
הארוה ידבוע תרשכה 8.2
הארוה ידבועל דומיל רכש ירזחה
ס"שתה םידומילה תנשב
8.2-1(סשת)

יללכ .1
םיכמסומ םייעוצקמ םיכירדמ םילולכ הארוהה ידבוע ללכב) לעופב הארוה ידבוע
םיראתל וא יאסדנהו יאנכט ראותל םידמולה םייגולונכטה תועוצקמל םירומו
םיימדקא םידומיל וא הארוה תדועתל ,ימדקא ראותל םידמולה ,(ןלהל םירכזנה
תוללכמ ,החותפה הטיסרבינואה תוברל) לארשיב ההובג הלכשהל תודסומב
ידי לע ורכוהש םירחא ךוניח תודסומו םיימדקא םילולסמב הארוה ידבוע תרשכהל
שקבל םילוכי ,(ההובג הלכשהל םירכומ תודסומ ידי-לע וא ההובג הלכשהל הצעומה
.תואטיסרבינואב שרדנה דומילה רכש הבוג דע דומיל רכש תואצוהב תופתתשה
1.1
תואלמ םינש 3 ךשמב דומיל רכש ירזחה וא/ו תומלתשה יקנעמ לביקש הארוה דבוע
תרגסמב לבקל יאכז ה"וע) דומילה רכש תואצוהב תופתתשה שקבל יאכז וניא
.(אלמ דומיל רכש םינש 3 וא םידומיל קנעמ תועש 12 דע רכשה ימכסה
.ביצקתה תולבגמ יפ לע עבקיי ס"שתהב דומילה רכש קנעמ הבוג
1.2
רשואמה ביצקתה תולובגב קרו ,תויופידע ירדס יפל ועצובי דומיל רכש ירזחה
.הז ףיעסל
1.3
:ןלהלדכ היהי םירזחהה רושיאל תויופידעה רדס 1.4
םידומיל וא/ו ךוניחה ידבור לכב הארוה ידבועל ןושאר ימדקא ראותל םידומיל
םיימדקא םידומיל וא/ו הנוילעה הביטחב הארוה ידבועל ינש ימדקא ראותל
הארוה ידבוע תרשכהל םירנימסבו תוללכמב הארוה ידבועל ישילש ראותל
(1
םייניבה תביטחב הארוה ידבועל ינש ימדקא ראותל םידומיל (2
הנוילעה הביטחב הארוה ידבועל ישילש ימדקא ראותל םידומיל
שרדנ אל םהבש םידברב הארוה ידבועל ישילש וא ינש ימדקא ראותל םידומיל
ישילש וא ינש ימדקא ראות
(3
םימייקתמה הלעמו ש"ש 6 לש ףקיהב הארוה ידבועל םיסרוקב םידומיל
ידבוע תרשכהל תודסומהו ההובג הלכשהל תודסומה דיל תומלתשהה יזכרמב
הארוה
(4
םיקנעמ רבעב ול ורשואש הארוה דבועל ישילש וא ינש ימדקא ראותל םידומיל
.ינש וא ןושאר ימדקא ראות תשיכרל אלמ ףקיהב
(5
תואכז .2
:הלאה הארוהה ידבוע דומיל רכש רזחהל השקב שיגהל םיאכז
,תוחפל הדובע תונש שולש ומייסש הארוה ידבוע וא םתרשמב םיעובק הארוה ידבוע
םירומה תורדתסה ירבח ,תועש קנעמ הנשה ולביק אלשו אלמ ןותבש תנשב םניאש
הארוהב תוחפל הרשמ יצח לש ףקיהב םידבועה םיידוסי לעה םירומה ןוגרא וא
םע תונבשחתה ירשק םהל שיש םירכומ ךוניח תודסומב וא םיימשר ךוניח תודסומב
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
2.1
רשואת םתשקבש םירומל קנעמה הבוג) ןותבש יצחב םיאצמנה לעופב הארוה ידבוע
(וב וביוחש דומילה רכשמ 50% לע הלעי אל
2.2
תדועתל וא ןושאר ראותל תויעובש תועש 6 תוחפל םידמולה הארוה ידבוע
הארוה
2.3
ישילש ראותל וא ינש ראותל תויעובש תועש 4 תוחפל םידמולה הארוה ידבוע
.ישילש ראותל וא ינש ראותל הזית תדובע םיבתוכה הארוה ידבוע
2.4
השקב תשגהל להונה .3
ידרשמבו תומלתשהה לש םייזוחמה םיחקפמה לש תוכשלב ואצמיי םידחוימ םיספט
ט"נשתה לולאב 'כ ,יעיבר םוימ לחה ,רפסה יתב תויוריכזמב ןכו ,םירומה ינוגרא
(1.9.99)
1.3
םיאתמה ספוטה תא ואלמי דומיל רכשב תופתתשה לבקל םישקבמה הארוה ידבוע
תומלתשהה לע חקפמל ,תאז הנשב םהידומיל ףקיה לע רושיא ףוריצב ,ותוא וחלשיו
.םזוחמבש
3.2
.םהמ שרדנה דומילה רכש ףקיה לע רושיא השקבל ופרצי הזית יבתוכ 3.3
ףגה להנמל םהיתושקב תא וריבעי הארוה ידבוע תרשכהל תודסומב הארוה ידבוע
.םילשוריב הארוה ידבוע תרשכהל
3.4
לע חקפמל םהיתושקב תא וריבעי יתובשייתה ךוניחל ףגאהמ הארוה ידבוע
.ביבא לתב הירקב יתובשייתה ךוניחל ףגאב תומלתשהה
3.5
,תחא השקב קר שיגהל יאשר תוזוחמ וא תומוקמ המכב קסעומה הארוה דבוע
.תועשה תיברמ תא וב דבוע אוהש זוחמל
3.6
.(25.11.99) ס"שתה ולסכב ז"ט ,ישימח םוי אוה השקבה תשגהל ןורחאה דעומה
3.7
תולבק תשגהל להונה .4
תורבזג ידי לע םלושי הנידמ דבוע אוהש הארוה דבועל רשואש דומיל רכש רזחה
.תוירוקמה תולבקה תשגה רחאל שדוח זוחמב ונדרשמ
4.1
תולעבה ידי לע םלושי הנידמ דבוע וניאש הארוה דבועל רשואש דומיל רכש רזחה
.תוירוקמה תולבקה תשגה רחאל שדוח וב קסעומ אוהש ךוניחה דסומ לע
4.2
לכ - םירוגיפ תיביר ימולשתו םיתורישל םימולשת ,המשרהה ימד ,ךוניחה תרגא
רכש רזחהמ ('דכו הסנכה סמ) קוחכ סמ הכוני .דומיל רכש רזחהב וללכיי אל הלא
.דומילה
4.3
.(15.6.2000) ס"שתה ןוויסב ב"י ,ישימח םוי אוה תולבקה תשגהל ןורחאה דעומה
4.4
תולעבה םע תונבשחתהו חוויד .5
(דרשמה םע תונבשחתה ירשק םהל שיש) םירכומה תודסומה לע תולעבל ריזחי ונדרשמ
תומלתשהל ףגל עוציבה לע וחוודיש רחאל םהירומל ומלושו ורשואש םירזחהה ימוכס תא
.91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד בוחרב הארוה ידבוע
םיגירחו םידחוימ םירושיא .6
וז הדעו .ונדרשמלו םירומה ינוגראל תפתושמ הדעו לעפת םידחוימ םיאשונ םודיקל
םיאשונב םימלתשמה הארוה ידבוע .ועבקנש םינוירטירקל רבעמ דומיל רכש רשאת
.91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד בוחרב תומלתשהל ףגל ונפי םידחוימ
6.1
:הז בכרהב היהת הדעווה 6.2
(ר"וי) תוריש יאנתל הקלחמה להנמ
הארוה ידבוע תומלתשהל ףגה להנמ
.םירומה ינוגרא ינש יגיצנ
ינוגרא ידי לע הנילעותש תויעבב ןוידל הדעווה סנכתת םירזחהה תאצקה ינפל
.םירומה
ס"שתה טבשב א"י ,ישילש םוי אוה םיגירחה תדעוול תושקב תשגהל ןורחאה דעומה
.(18.1.2000)
6.3
.תוזוחמב תויומלתשהה לע םיחקפמה לא תונפל רשפא תולאש


תועדוה


1999 רבמטפסב 1 ,ט"נשתה לולאב 'כ ,1/סשת ל"כנמ רזוח