8. עובדי הוראה
8.2 הכשרת עובדי הוראה
השתלמויות במרכז להשתלמויות מורים
במדעים ובטכנולוגיה בשלומי - התש"ס
(תשס)8.2‎-2

ה"מרכז" נקבע על ידי מנכ"ל המשרד כמוסד מוביל בכל הנוגע להשתלמויות במדעים,
בטכנולוגיה ובמחשבים. מתקני הלימוד ב"מרכז" נועדו לאפשר קיום השתלמויות מורים
במדעים ובטכנולוגיה, במתמטיקה ובמחשבים, בתנאי לימוד משופרים, משולבים באירוח מלא,
בתנאי פנימייה נוחים.
כדי לקיים השתלמויות ההולמות את מדעי הטבע והטכנולוגיה מצוידים חדרי הלימוד בציוד
מעבדתי, באמצעי עזר חדישים להוראה, במחשבים ובתקשורת המאפשרים קיום קורסים
ברמה גבוהה. לרשות המשתלמים ספרייה וחדר עיון, ובהם גישה למאגרי מידע ממוחשבים
קרובים ורחוקים. המרכז מופעל על ידי הגף להשתלמות עובדי הוראה - מינהל כוח אדם,
הכשרה והשתלמות.
יעדי ה"מרכז"
חשיפה ראשונית של אוכלוסיות היעד השונות במערכת החינוך לגישות חדשות, לרציונל
ולשינויים המתבקשים תוך הצגת המסגרות הכלליות כגירוי וכמנוף לחשיבה ולהמשך של
הרחבה והעמקה במחוזות (במרכזי מורים אזוריים, במרפ"דים ובמרכזי השתלמויות
נוספים)
א.
חשיפה מערכתית מתוכננת של אוכלוסיות היעד הרלוונטיות לחידושים במגמה לאפשר
תהליכי שינוי ולקצר את הטמעתם באופן משמעותי
ב.
העלאת רמת ההוראה בתחומי המדע-הטכנולוגיה והמתמטיקה של עובדי החינוך בחטיבה
הקדם יסודית, בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים, תוך אפשרות להיענות לצרכים
מסוימים של מורי החטיבה העליונה במקצועות אלה
ג.
לימוד דרכי הוראה מגוונות ואופן יישומן של תכניות הלימודים במדע ובטכנולוגיה
ובמתמטיקה ושילוב המחשב וטכנולוגיות מתקדמות בהוראתם.
ד.
הפעילות הלימודית כוללת את תחומי התוכן האלה:
רקע מדעי בתחומים הדיסציפלינריים והאינטרדיסציפלינריים של המדע-הטכנולוגיה
(פיזיקה, כימייה, ביולוגיה) והמתמטיקה
*
תכניות הלימודים בתחומים האלה (רציונל ומפרטי תוכן)
*
המחשב, שילוב פעילויות לימוד ממוחשבות בהוראת המדע והטכנולוגיה והמתמטיקה תוך
נגישות למאגרי מידע מקומיים ועולמיים
*
פילוסופיה של המדע ופילוסופיה חינוכית והשתמעותן להוראת המדע-הטכנולוגיה
והמתמטיקה
*
פסיכולוגיה קוגניטיבית ודרכי חשיבה של תלמידים ותפיסת מושגים מדעיים
*
חומרי למידה והתאמתם לאוכלוסיות תלמידים שונות
*
תכניות לימודים ייחודיות וחומרי למידה
*
טכנולוגיה חינוכית ואמצעי עזר להוראת המדעים והטכנולוגיה
*
יזמות בית ספרית
*
למידה חוץ-כיתתית של מקצוע המדע הטכנולוגיה.
*
במהלך הקורסים משולב המחשב ככלי חישוב, כמאגר מידע, כמעבד תמלילים, ככלי תקשורת
וככלי הדמיה לניסויים מדעיים-טכנולוגיים.
הקורסים במסלולים השונים מתבססים על הרצאות רקע, על סדנאות, על הדרכה פרטנית ועל
שימוש במגוון של אמצעים פדגוגיים.
נוסף לפעילויות הלימודיות הסדירות מתקיימות פעילויות העשרה ותרבות בשעות הצהריים
והערב. תשומת לב מיוחדת ניתנת לאזור הגליל המערבי מבחינת התעשייה, החי והצומח
וההתיישבות.
מסגרת ההשתלמות
הקורסים מתקיימים בדרך כלל במשך שבוע ימים (בימים א'-ה'), 50 שעות לימוד (נוסף
לעבודות ולמטלות שיתחייבו בהן המשתלמים).
1.
מספר המשתתפים בכל קורס הוא 28‎-23 משתלמים.
2.
מסגרות תוכני הקורס נקבעות במשותף עם המפמ"רים ועם הפיקוח הארצי.
3.
נוסף לשבועות השתלמות מתקיימים במרכז גם ימי עיון (יום אחד) והשתלמויות קצרות
מועד (3 ימים).
4.
גמול השתלמות
המורים שימלאו אחר דרישות הקורס יקבלו אישור לגמול השתלמות - עם ציון - על מספר
שעות ההשתלמות שלמדו, בהתאם לתקנות משרדנו.
הארגון וסדרי ההרשמה לקורסים
ההרשמה לקורסים תיעשה במחוזות על ידי המפקחים המקצועיים למדע-טכנולוגיה,
למחשבים ולמתמטיקה ועל ידי המפקחות על גני הילדים, על פי הנחיית הנהלת המחוז.
1.
דמי ההרשמה להשתלמות בת 5 ימים הם 275 ש"ח ולהשתלמות בת 3 ימים 175 ש"ח.
2.
הסעה מאורגנת תעמוד לרשות המשתלמים ממרכזי תחבורה נוחים למרכז ההשתלמות
ובחזרה.
3.
המשתלמים יקבלו החזר של הוצאות נסיעה בכפיפות לנהלים שנקבעו בחוזר המנכ"ל
בנושא.
4.
למרכז בשלומי אתר בית באינטרנט. באתר אפשר לקבל מידע אודות
תכנית ההשתלמויות השנתית ותוכני ההשתלמויות, נוסף לחומר העשרה
מגוון לאנשי החינוך. כתובת האתר: www.shlomi.org.il.

המרכז בשלומי קיבל בשנת הלימודים התשנ"ט את ההסמכה לאיכות בחינוך,
תו תקן ISO 9002 של מכון התקנים.
בשנת הלימודים התש"ס יהיה המרכז סגור בתאריכים האלה:
חול המועד סוכות: י"ד-כ"ב בתשרי התש"ס (24 בספטמבר-2 אוקטובר 1999)
חול המועד פסח: י"ד-כ"א בניסן (19‎-26 באפריל 2000)
חופשת הקיץ: י"ג בתמוז - ט"ו באב (16 ביולי-16 באוגוסט 2000).


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999