8. עובדי הוראה
8.5 תנאי שירות
פרישה לקצבה
(תשס)8.5‎-3

עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 65 על פי הרישום בתעודת הזהות לפני
א' באלול התשס"א (1.9.2000), ואשר השלימו עשר שנות שירות ב-1/3 משרה
לפחות, חייבים לפרוש לקצבה בסוף שנת הלימודים הזאת: ל' באב התש"ס
(31.8.2000).
א.
עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 60 על פי הרישום בתעודות הזהות
לפני התאריך שהוזכר לעיל רשאים לפרוש בסוף שנת הלימודים הזאת, אם השלימו עשר
שנות שירות ב-1/3 משרה לפחות.
ב.
גננות בגני ילדים רשמיים שתגענה לגיל 57 על פי הרישום בתעודת הזהות לפני התאריך
שהוזכר לעיל רשאיות לפרוש לקצבה בסוף שנת הלימודים הזאת, אם השלימו עשר שנות
שירות ב-1/3 משרה לפחות.
ג.
עובדי הוראה העומדים לפרוש לקצבה בהתאם לסעיפים לעיל יפנו ללשכת מחוז עבודתם
עד לא יאוחר מ-כ"ד בשבט התש"ס (31.1.2000) כדי למלא טופס תביעה לגמלה.
ד.
לטופס התביעה לגמלה יש לצרף, בין היתר, גם את תלוש המשכורת האחרון.
ה.
משרדנו לא יהיה אחראי לעיכוב כלשהו שיחול בביצוע תשלום הקצבה לעובד הוראה
שיגיש את טופס התביעה לגמלאות לאחר המועד ולא יצרף את כל המסמכים הנדרשים.
ו.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר נתן מרקו,
מנהל גף גמלאות, פיצויים והסבה, טל' 02‎-5603538.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999