9. תכניות לימודים
9.3 חינוך גופני
מסגרות התחרות הספורטיבית, כללי
הההתנהגות ותאריכי האירועים הארציים
והבינלאומיים - התש"ס
(תשס)9.3‎-1

עדכון תאריכים קובע להשתתפות תלמידים בתחרויות ספורט בתי הספר בהתש"ס 1.
בשנת הלימודים התש"ס יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידים אשר תאריך הלידה
הקובע לגביהם הוא:
לכיתות ז'-ח': 1.1.86 -
לכיתות ט': 1.1.85 -
לכיתות י'-י"ב (במשחקי כדור-סל, יד, עף, רגל): 1.1.82 -
לכיתות י'-י"א בענפי הספורט האישיים, (אתלטיקה קלה, מירוצי שדה, ריצת ניווט,
טניס-שולחן, שחייה, התעמלות): 1.1.83
-
לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: 1.1.82
-
מסגרות התחרות הספורטיבית 2.
כללי 2.1
מפעלי הספורט הארציים יאורגנו ויטופלו על-ידי התאחדות הספורט של
בתי-הספר.
מסגרות התחרויות המחוזיות תתבצענה בשתי מתכונות: האחת לכל בתי
הספר, לפי מסגרות ההתחרות כפי שהיו נהוגות עד כה, והשנייה - לבתי ספר
שהקימו מועדון ספורט בית-ספרי בכיתות ז'-ח' ו-ט' בענפי הספורט האלה:
כדורעף, גלשני מפרש ואתלטיקה קלה לתלמידים ולתלמידות; כדוריד וכדורסל
לתלמידות בלבד.
א)
חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה
אחידה ומסודרת, בצבע ובדגם אחיד, מסומנת בהתאם לחוקה שבענף הספורט
המסוים. העדר תלבושת אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת
השתתפותה בתחרות.
ב)
בשלב הארצי חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע עם שתי מערכות לבוש,
כמפורט לעיל (אחת בהירה ואחת כהה). הופעה עם סמלי אגודות או עם
פרסומות מסחריות על גבי תלבושות ספורט ועל בגדי האימון של התלמידים
אסורה בהחלט.
ג)
מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "כרטיס קבוצתי למשתתפים" שבו יש,
בין השאר, התייחסות לבריאות התלמידים ולביטוח נגד תאונות אישיות (ניתן
לקבל טפסים אלה אצל המפקח על החינוך הגופני והספורט במחוז).
כמו-כן המנהלים מתבקשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים על נבחרת בית
הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית שהתפרסמו בחוזר הוראות
הקבע נט/9(א), סעיף 3-.9.7
למשתתפים במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט הבית-ספריים ובמסגרות
של תחרויות ליגת-העל בכדורסל, בכדורגל תלמידות ובכדורעף יונפקו כרטיסי
משתתף נוסף לכרטיס הרישום הקבוצתי.
ד)
מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים לתקנונים וללוח
הזמנים של האירועים דלהלן. מרכזי המקצוע אחראים לבדוק ולוודא לגבי כל
אירוע, שבועיים לפני המועד המתוכנן, אפשרות שינויים בתקנות ובלוח
הזמנים.
ה)
שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי-הספר העל יסודיים בתחרויות הספורט
הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף בתחרויות,
בהתאם לאפשרויות דלהלן:
2.2
מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות בבית-הספר, כלומר בית ספר
שיש בו חטיבה עליונה אחת ו-3 חטיבות ביניים יוכל להיות מיוצג על ידי 4
נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה).
או:
א)
תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר בבית ספר כדוגמת זה שלעיל תהיה
נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש חטיבות הביניים.
להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרות:
ב)
כל נבחרת של חטיבה תירשם בנפרד (אם יש יותר מנבחרת אחת) על גבי
טופס "כרטיס קבוצתי למשתתפים".
1)
על טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי או סימול החטיבה
באותו מוסד.
2)
במקרה של בחירה באפשרות א' אסור יהיה להעביר תלמיד מחטיבה אחת
לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.
3)
הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים כולה, בכל ענפי הספורט. 4)
השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל שתפורסמנה על ידי
רשות הספורט והחינוך הגופני/התאחדות הספורט לבתי ספר.
5)
כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז', שתתחרה
בתחרויות אזוריות או מחוזיות בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי.
בשלב זה הקבוצה הרשמית תהיה זו המורכבת מתלמידי כיתות ז'-ח'
בלבד, כמו בעבר.
6)
בית-ספר המשתתף במסגרת תחרויות ליגת-על, בכדורסל או בכדורעף,
יוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד, נבחרת של כיתת י' לתלמידים אשר
אינם נמנים על סגל שחקני ליגת-העל (ללא אפשרות להעפיל לאליפות
הארצית).
בנבחרת זו ניתן לכלול עד 2 תלמידים מכיתות י"א, אשר אינם נמנים על
סגל השחקנים של קבוצת ליגת-העל, כל זאת באישור המפקח על החינוך
הגופני והספורט במחוז.
7)
תלבושת
כל נבחרת בית-ספר תהיה שונה בצבע חולצתה ובסימולה (אם יש בתחרות
יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד).
ג)
אירועים ארציים ובינלאומיים 3.
מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות בהתאם ללוח האירועים
שבטבלה בהמשך.
לאליפויות הארציות שבהן ההרשמה פתוחה תהיה ההרשמה לתחרויות במחלקה
למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.
3.1
בתי הספר שיזכו באליפויות דלהלן יהיו מועמדים לייצג את המדינה בתחרויות
הבינלאומיות של בתי-הספר.
הוצאת המשלחות תיבדק עניינית לכל אירוע, גיל ומין בנפרד. ההחלטה הסופית
לשיתופן תיפול בהנהלת רשות הספורט והחינוך הגופני, ואין הכתוב בחוזר זה
מחייב את רשות הספורט והחינוך הגופני לשלוח את כל בתי הספר המנצחים
לאליפויות הבינלאומיות.
אלה האליפויות הבינלאומיות:
3.2
מירוץ שדה (מרוקו): ג'-ח' באדר ב' התש"ס (10‎-15 במרס 2000). -
כדוריד (צרפת): י"א-י"ח באדר ב' התש"ס (18‎-25 במרס 2000). -
טניס שולחן (צרפת): כ"א-כ"ח באדר ב' התש"ס (28 במרס - 4 באפריל
2000).
-
ניווט (ישראל): ז'-י"ג בניסן התש"ס (12‎-18 באפריל 2000). -
כדורעף (פורטוגל): ב'-ט' באייר התש"ס (7‎-14 במאי 2000). -
משחקי אירופה לבתי ספר (שבדיה): כ"ב-כ"ט באייר התש"ס (27 במאי - 3
ביוני 2000).
-
באליפויות הכדורעף והכדוריד רשאים להשתתף אך ורק תלמידים שנולדו אחרי
התאריך 1.1.82.
באליפויות טניס שולחן, מירוץ שדה וניווט רשאים להשתתף אך ורק תלמידים
שנולדו אחרי התאריך 1.1.83.
לגבי משחקי אירופה יימסרו פרטים במועד מאוחר יותר.
הערות
כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימוד מאורגנות האליפויות הארציות
בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בכדורגל, בקטרגל ובטניס שולחן לבתי הספר העל
יסודיים בשנת הלימודים התש"ס בימים מרוכזים (2 משחקים ביום
לנבחרת בית-הספר). מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות
להכין את התלמידים בהתאם, ובמיוחד בנושא הכושר הגופני.
להלן מועדי האליפויות:
משחקי כדור

הערות

מועד הגמר הארצי
האליפות הארצית
מועד הדיווח המחוזי
הענף
  יום רביעי
כ"ח בניסן התש"ס
3.5.2000
שני-שלישי
כ'-כ"א באדר ב' התש"ס
28.3.2000‎-27
יום שישי
י"ט באדר א' התש"ס
25.2.2000
כדורגל
י'-י"ב
תלמידים

  יום רביעי
כ"ח בניסן התש"ס
3.5.2000
לא מתקיימת
ההרשמה הסתיימה
ליגת כדורגל
י'-י"ב
תלמידות

  יום חמישי
י"ג באייר התש"ס
18.5.2000
לא מתקיימת
ההרשמה הסתיימה
ליגת כדורגל
ט' תלמידות

  יום חמישי
י"ג באייר התש"ס
18.5.2000
לא מתקיימת
ההרשמה הסתיימה
ליגת כדורגל
ז'-ח'
תלמידות

  יום חמישי
ו' באייר התש"ס
11.5.2000
שני-שלישי
ו'-ז' באדר ב' התש"ס
14.3.2000‎-13
יום שישי
י"ב באדר ב' התש"ס
18.2.2000
קט רגל ט'
תלמידים/ות

  יום חמישי
ו' באייר התש"ס
11.5.000
שני-שלישי
ו'-ז' באדר ב' התש"ס
14.3.2000‎-13
יום שישי
י"ב באדר ב' התש"ס
18.2.2000
קט רגל י'-י"ב
תלמידים/ות

  השתלבות בשלב רבע
גמר "ליגת-על"
רביעי-חמישי
ה'-ו' בשבט התש"ס
13.1.2000‎-12
יום שישי
ח' בטבת התש"ס
17.12.1999
כדורסל י'-י"ב
תלמידים

  יום רביעי
כ"ט באדר ב' תש"ס
5.4.2000
משחקי חצי גמר
משחקי רבע גמר
"ליגת-על"
כדורסל
תלמידים

    אין גמר ארצי אליפות
מחוזית בלבד
ההרשמה הסתיימה
ליגה ארצית
כדורסל י'-י"ב
תלמידות

  יום רביעי
כ"ט באדר ב' תש"ס
5.4.2000
מוקדמות ל"ליגת
על", שני-שלישי
כ"ד-כ"ה תשרי תשנ"ט
4‎-5.10.1999
ההרשמה הסתיימה
"ליגת על"
כדורסל
תלמידות

  יום שני
ט' בסיוון התש"ס
12.6.2000
שני-שלישי
כ"ד-כ"ה באייר התש"ס
29‎-30.5.2000
יום שישי
ט' בניסן התש"ס
14.4.2000
כדורסל ט'
תלמידים/ות

  יום שני
ט' בסיוון התש"ס
12.6.2000
שני-שלישי
כ"ד-כ"ח באייר התש"ס
29‎-30.5.2000
יום שישי
ט' בניסן התש"ס
14.4.2000
כדורסל ז'-ח'
תלמידות מועדונים

יש ל לשינוי במתכונת אליפות כדורסל תלמידות בכיתות י'-י"ב
  השתלבות בשלב
רבע גמר "ליגת על"

רביעי-חמישי
י"ב-י"ג בשבט התש"ס
20.1.2000‎-19
יום שישי
ט"ו בטבת התש"ס
24.12.1999
כדורעף
י'-י"ב
תלמידים/ות

בינלאומי בפורטוגל:
ב'-ט' באייר התש"ס,
7‎-14 במאי 2000
ת"ל קובע: 1.1.82
יום רביעי
כ"ב באדר ב' התש"ס
29.3.2000
משחקי חצי גמר
משחקי רבע גמר
"ליגת על"
בכדורעף
תלמידים/ות

  יום חמישי
כ' באייר התש"ס
25.5.2000
ראשון-שני-שלישי
ט'-י'-י"א באייר התש"ס
16.5.2000‎-15‎-14
יום שישי
ב' בניסן התש"ס
7.4.2000
כדורעף ט'
מועדונים
תלמידים/ות

  יום חמישי
כ' באייר התש"ס
25.5.2000
ראשון-שני-שלישי
ט'-י'-י"א באייר התש"ס
16.5.2000‎-15‎-14
יום שישי
ב' בניסן התש"ס
7.4.2000
כדורעף ז'-ח'
מועדונים
תלמידים/ות

  רביעי-חמישי
כ"ו-כ"ז באייר התש"ס
31.5.1.6‎-2000.2000
טורנירים במחוזות
ההרשמה הסתיימה
ליגה מחוזית
בכדורעף חופים
י'-י"ב
  רביעי-חמישי
כ"ו-כ"ז באייר התש"ס
31.5.2000‎-1.6.2000
-
הרשמה פתוחה
עד יום שישי
כ"ג בניסן התש"ס
28.4.2000
אליפות ארצית
בכדורעף חופים
ז'-ח', ט', י'-י"ב

בינלאומי בצרפת:
י"א-י"ח באדר ב'
התש"ס,
18‎-25 במרס 2000.
ת"ל קובע: 1.1.82
יום רביעי
כ"ו בשבט התש"ס
7.2.2000
-
ההרשמה הסתיימה
כדוריד י'-י"ב
תלמידים/ות

  יום ראשון
ח' בסיוון התש"ס
11.6.2000
-
יום שישי
ז' באייר התש"ס
12.5.2000
כדוריד ז'-ח', ט'
תלמידות

בינלאומי בצרפת:
כ"א-כ"ח באדר ב',
28 במרס - 4
באפריל 2000.
ת"ל קובע: 1.1.83
שני-שלישי
ג'-ד' בשבט התש"ס
10‎-11.1.2000
-
יום שישי
ח' בטבת התש"ס
17.12.1999
טניס שולחן
י'-י"א תלמידים

:בינלאומי בצרפת
כ"א-כ"ח באדר ב,'
28 במרס - 4
.באפריל 2000
ת"ל קובע: 1.1.83
שני-שלישי
ג'-ד' בשבט התש"ס
10‎-11.1.2000
-
הרשמה פתוחה עד
יום שישי, י"ט במר
חשוון התש"ס
29.10.1999
תלמידות
כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה 4.
מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים ייקבעו על ידי המפקחים במחוזות. -
מועדי הליגה באתלטיקה קלה למועדוני הספורט הבית-ספריים במחוזות ייקבעו
על-ידי התאחדות הספורט לבתי-הספר והמפקחים במחוזות.
-
מועדי ליגת הקדטים יפורסמו בהודעה מיוחדת. -
תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:
-

הערות

מועד הגמר הארצי
מועד הדיווח המחוזי
הענף
בינלאומי במרוקו:
ג'-ח' באדר ב' התש"ס
10‎-15 במרס 2000
ת"ל קובע: 1.1.83
יום שלישי
י"א בשבט התש"ס
18.1.2000
יום שישי
ה' בטבת התש"ס
17.12.1999
מירוץ שדה
  יום רביעי
ד' בסיוון התש"ס
7.6.2000
יום שישי
ז' באייר התש"ס
12.5.2000
אתלטיקה קלה
קבוצתי ז'-ח', ט'
מועדונים + בתי
ספר

    לא תתקיים בשנת
התש"ס
אתלטיקה קלה
י'-י"א שיטת

I.S.F
יום חמישי
כ"ט בניסן התש"ס
4.5.2000
  יום שישי
ב' בניסן התש"ס
7.4.2000
אתלטיקה קלה
אישי

יום חמישי
ט' באדר ב' התש"ס
16.3.2000
  יום שישי
י"ב באדר א' התש"ס
18.2.2000
אתלטיקה קלה
י'-י"ב

מועדי התחרויות
יפורסמו בנפרד
    ליגת קדטים
באתלטיקה קלה

יום ראשון
כ"ד בטבת התש"ס
2.1.2000
    מפגש מרכזי
אימון באתלטיקה
קלה

ניווט, כושר גופני ושחייה 5.
בריצת ניווט, בשחייה ובכושר גופני תהיה ההרשמה הארצית לתחרות ישירות במחלקה
למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.
פרטים יימסרו לבתי הספר המעוניינים שיפנו למחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות
הספורט לבתי הספר.
להלן הטבלה המלאה של האירועים בענפים אלה:

הערות

מועד הגמר
מועד הדיווח
הענף
בינלאומי בישראל:
ז'-י"ג בניסן התש"ס,
12‎-18 באפריל 2000.
ת"ל קובעים:
1.1.31.12‎-83.84
1.1.31.12‎-85.86
יום שני
י"ז בשבט התש"ס
24.1.2000
ההרשמה פתוחה עד
יום שישי י"ט
במרחשוון התש"ס
29.10.1999
ניווט
ספורטיבי
ז', ח'-ט',
י'-י"א, י"ב
  יום שלישי
כ"ה בשבט התש"ס
1.2.2000
ההרשמה פתוחה עד
יום שישי י"ט
במרחשוון התש"ס
29.10.1999
כושר גופני
  יום שני
ג' באייר התש"ס
8.5.2000
הרשמה פתוחה
עד יום שישי
י"ט במרחשוון התש"ס
29.10.1999
שחייה
6. אליפויות למסגרות ייחודיות
הערות

מועד הגמר
הענף
  יום חמישי
כ"ב בניסן התש"ס
27.4.2000
אליפות היחידה
לטיפוח ספורטאים
צעירים מצטיינים

האליפות באחריות
היחידה לטיפוח
ספורטאים צעירים
ומתקיימת במהלך
חופשות תלמידי
בתי הספר
ראשון-שני
י"ח-י"ט בניסן התש"ס
23‎-24.4.2000
טורניר כדורעף
למועדוני ספורט
בית ספריים
כיתות ז'-ח', ט'

  ראשון-שני
י"א-י"ב בניסן התש"ס
16‎-17.4.2000.
טורניר כדוריד
לספורטאים צעירים
כיתות ו'
7. מועדי המופעים המסכמים של מגמות המחול ובית הספר הרוקד

מועד הגמר הארצי
הענף
יום רביעי, כ"ו באייר התש"ס
(31.5.2000)
ביה"ס הרוקד
יום שלישי, כ"ג במרחשוון התש"ס
(2.11.1999)
יום מחול ארצי חט"ב
יום שלישי, כ"א בכסלו התש"ס
(30.11.1999)
יום מחול ארצי חט"ע
יום רביעי, ח' באדר ב' התש"ס
(15.3.2000)
ערב מחול -
עבודות מצטיינות
8. מועדי התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט
מועד הגמר הארצי

הענף
שני-חמישי
ט"ו-י"ח באדר א' התש"ס
21‎-24.2.2000
האליפות הבינלאומית
בגלשני רוח במסגרת
משחק החורף של אס"א

חמישי-שישי
כ"ב-כ"ג בניסן התש"ס
27‎-28.4.2000
אליפות מרכזי אימון
בגלשני מפרש ז'-ח'
תלמידים/ות
רביעי-שישי
י"ח-כ' בסיוון התש"ס
21‎-23.6.2000
אליפות מרכזי אימון
בגלשני מפרש
ז'-ח' תלמידים/ות

יום חמישי
כ"ג באדר ב' התש"ס
30.3.2000
חתירה
יום שלישי
ג' בסיוון התש"ס
6.6.2000
מפרשים
כללי התנהגות חינוכית, חברתית וספורטיבית לבתי"ס עי"ס
הנוטלים חלק בתחרויות ספורט
9.
כל בתי-הספר העל-יסודיים (חט"ב+חט"ע) שייטלו חלק בתחרויות הספורט שמארגנת
רשות הספורט ו/או התאחדות ספורט בתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית,
החברתית הספורטיבית" כפי שפורסם בחוזר הוראות הקבע נט/9(א), סעיף 3-.9.7
בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס אחד של כללי ההתנהגות, חתום
אישית על-ידו (חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה את כל הספורטאים
והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים).
הטפסים יסופקו לבתי הספר על ידי רשות הספורט/התאחדות ספורט בתי הספר.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר לחינוך גופני, מר אברהם זוכמן,
טל' 03‎-5615516.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999