9. תכניות לימודים
9.3 חינוך גופני
מבחני "אות הכושר והספורט" - שנת
הלימודים התש"ס
(תשס)9.3‎-2

כללי א.
ביצוע מבחני אות הכושר והספורט הוא חובה (ראה בחוזר הוראות הקבע
תשנח/10א, סעיף 9.7‎-1). המבחנים בוחנים כושר גופני:
לכיתה ד': 5 תרגילי מיומנות
לכיתה ה': 5 מבחנים באתלטיקה קלה
לכיתות ו'-י"ב: 5 מבחני כושר גופני אחידים.
1.
המבחנים ודרכי הערכתם נכתבו על כרטסות צבעוניות, לפי חטיבות הלימוד: 2.
לכיתות בית הספר היסודי - ד', ה', ו' - ירוק א.
לכיתות חטיבת הביניים - ז', ח', ט' - ורוד ב.
לכיתות החטיבה העליונה - י', י"א, י"ב - צהוב. ג.
יש גם כרזות המאחדות את הכרטסות ואת לוחות הניקוד הכיתתיים המלאים לשני
המינים. כמו כן קיימות כרזות מוקשות, וניתן לרכשן תמורת 6 ש"ח.
כמו כן יש עוד 3 טפסים: 3.
טופס דיווח בית ספרי שנתי, לכל הכיתות, ללא ציון התוצאות א.
טופס דיווח מפורט של כל כיתה, המחייב את כיתות ו', ט' ו-י"ב (הדיווח יתבצע
אך ורק ע"ג הטופס המיועד לכך: "טופס דיווח כיתתי - מבחן כושר גופני לכיתה
ו'/ט'/י"ב")
ב.
טופס רישום וריכוז תוצאות כיתתי למשך השנה כולה, לשימושם הבלעדי של
המורים.
הערה: טופס הרישום הכיתתי והמבחנים הוכנסו ליומן המורה לחינוך גופני.
ג.
קיימות חוברות הנחיות למורים: למבחני כדור יעף לכיתות ד'-ט' "אות היעף",
למבחני התעמלות לכיתות א'-ח' "אות המתעמל" ולמבחני שחייה לכיתות ה' ומעלה
"אות השוחה והשחיין". לקבלתן אפשר לפנות למפקח על החינוך הגופני במחוז או
ישירות למחלקה לפעילות ספורט עממי במכון וינגייט.
4.
לבירורים ולהזמנת טפסים, כרטסות הנחיה למבחנים, כרזות וחוברות ניתן
לפנות לרשות הספורט והחינוך הגופני, מכון וינגייט, נתניה, מיקוד 42902,
טל' 09‎-8639540 ו-09‎-8639541, פקס' 09‎-8653070,
בימים א' עד ה', בין השעות 8‎-14.
5.
הנחיות למורים לחינוך גופני ב.
תהליך מינהלי ראשון 1.
אנא קראו את ההנחיות שבכרטסות בתשומת לב מרבית. א.
הזמינו את הטפסים הדרושים לכם על גבי טופס הזמנת טפסים. מלאו את כל
הפרטים המבוקשים, ובכלל זה מספר הסימול של בית הספר.
ב.
בצעו את המבחנים לפי ההנחיות שבכרטסות ההסברה, ורשמו את תוצאות
המבחנים בטופסי הרישום הכיתתיים המיועדים לכך (ראה לעיל, א' 3/ב'-ג').
נשמח לקבל הערות והארות על דרך ביצוע המבחנים.
ג.
תהליך מנהלי שני, בגמר המבחנים 2.
סכמו את תוצאות המבחנים. אין צורך לשלוח לרשות הספורט את טופסי
הריכוז הכיתתיים, אלא רק את הדיווחים (ראה ב-י' להלן, "דיווח").
א.
קבעו את דירוג הנבחנים ("מצטיין", "טוב", "עבר"). ב.
רשמו וסכמו על גבי טופס "הזמנת תעודות, מדבקות וסמלי מצטיין" את
מבוקשכם, בהתאם לכיתות ולסיווג. כמו כן, רשמו בעמודה השמאלית את
ההזמנה לסמלי "מצטיין".
ג.
לכל שכבת גיל צבע אחר:
יסודי (ד'-ו'): ארד
חטיבת ביניים (ז'-ט'): מוכסף
חטיבה עליונה (י'-י"ב): מוזהב.
ד.
מלאו במדויק ובמפורט את פרטי בית הספר, ובכלל זה מספר הסימול, הכתובת
והמיקוד.
ה.
מחיר התעודה (כולל מדבקות סיווג): 1.00 ש"ח.
מחיר סמל "מצטיין" ממתכת: 1.80 ש"ח.
מחיר כרזות הנחיה מוקשות לביצוע מבחני אכ"ס: 6 ש"ח.
ו.
לאחר סיכום עלות ההזמנה אנא שלמו באמצעות בנק הדואר, חשבון מס'
0‎-17410‎-0, ושלחו לרשות הספורט, המחלקה לפעילות ספורט עממי במכון
וינגייט, את טופס ההזמנה, בצירוף ספח הזיכוי או תצלומו.
אין לשלם בכל דרך אחרת.
ז.
אתם מתבקשים להקדים את משלוח ההזמנות אלינו, רצוי עד אמצע חודש
מאי, כדי שנוכל לשרת אתכם במהירות וביעילות, בטרם תסתיים שנת
הלימודים.
ח.
אם תוך 10 ימים לא יגיע אליכם החומר שהוזמן, אנא טלפנו לרשות הספורט
והחינוך הגופני, המחלקה לפעילות ספורט עממי במכון וינגייט, ובדקו את
הסיבה.
ט.
דיווח י.
טופסי הדיווח השנתיים (ראה א' 3/א' לעיל) יועברו למפקח המחוזי של
רשות הספורט והחינוך הגופני עד י"ד באייר התש"ס (19 במאי 2000).
1)
טופסי הדיווח של התוצאות לכיתות ו' ו-ט' (ראה א' 3/ב' לעיל) יועברו
למחלקה לפעילות ספורט עממי עד לאותו תאריך (19 במאי 2000).
2)
טופסי הדיווח של התוצאות לכיתה י"ב (ראה א' 3/ב' לעיל) יועברו
למחלקה לפעילות ספורט עממי עד סוף חודש מרס 2000.
3)
אפשר להזמין קטלוג של כרזות, חוברות ודפדפות ברשות הספורט והחינוך הגופני,
מכון וינגייט, נתניה, מיקוד 42902, טל' 09‎-8639540/1, פקס' 09‎-8653070.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999