םידומיל תוינכת .9
םיכרעל ךוניח 9.4
םימב ןוכסיחה אשונל ךוניח תעש תשדקה
9.4‎-1(סשת)


וקה לא ברקתמ תרניכה סלפמ .תיתנש-ברה םיעקשמה תומכמ תיצחמכ הדרי ןורחאה ףרוחב
.הז ףרוחב רפתשה אל (רהה רפיווקאו ףוחה רפיווקא) םוהתה ירגאמ 2 לש םבצמ ףאו ,םודאה
תואלקחל םימה תובצקהב 40%-כ לש ץוציק רבדה תועמשמו ,תרוצב תנשכ הזרכוה הנשה
.םימב ןוכסיחל ינוריעה רזגמה תוסייגתהו
הרבסה עסמ ,םימה להנימ םעו םימה תוביצנ םע ףותישב ,"תורוקמ" תרבח המזי בצמה רואל
אשונ תבצהו םימה קשמ בצמל תרבגומ תועדומ תריצי ותרטמש םימב ןוכסיחה דודיעל
.רוביצה ברקב ההובג תופידעב םימב ןוכסיחה
םירזבא - םימכסח ןיקתהל ארקייו םימב םכח שומישל רוביצה ךרדוי הרבסהה תרגסמב
,םיפלוד םיזרב רוגסל - תוניגבו תיבב םינושה םימה ינקתמ לע הבכרהל םינתינה םימ יכסוח
תרוצבה תונשב) רבעב חכוה .רוניצב אלו םיילדב תוינוכמ ףוטשלו הלילה תועשב תוניג תוקשהל
.תיתיבה םימה תכירצב 10%-כ לש ןוכסיחל האיבה אשונב הרבסה יכ (1989‎-91
תא ןיטקהל ידכ ןה ,םימב ןוכסיח לש רטשמ רפסה תיבב גיהנהל םישקבתמ רפסה יתב ילהנמ
.רפסה תיב ילתוכל ץוחמ םג םימב ןוכסיחל םידימלתה תא ךנחל ידכ ןהו םימה תכירצ
.םימב ןוכסיחה אשונל ךוניח תעש שידקהל םיכנחמל תורוהל םישקבתמ םג םילהנמה
םירקבמה יזכרמו ,ץועיילו הכרדהל רמוח תקפסאב רפסה יתב תושרל דומעת "תורוקמ" תרבח
אשונב הכרדהב םה ףא וקסעי תרניכבש ריפס רתאבו ןיעה שארב ןוקריה תונייעמב הרבחה לש
.םולשת אלל תאז לכ -
,הרבסהו תורבוד תקלחמ ,"תורוקמ" לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפל
;03‎-6230641 'סקפ ,03‎-6230713-ו 03‎-6230705 'לט
;03‎-9380185‎-03 סקפלט ,03‎-9388961 'לט ,ןיעה שארב ןוקריה תונייעמ רתאל
.06‎-6726397 'סקפ ,06‎-6714770 'לט ,תרניכבש ריפס רתאל


תועדוה


1999 רבמטפסב 1 ,ט"נשתה לולאב 'כ ,1/סשת ל"כנמ רזוח