9. תכניות לימודים
9.7 מקצועות הלימוד
תכנית לימודים חדשה במחשבת
ישראל בחינוך הכללי
(תשס)9.7‎-1

פורום של המזכירות הפדגוגית, בראשותו של יו"ר המזכירות הפדגוגית, אישר תכנית לימודים
חדשה בהיקף מוגבר במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בחינוך העל-יסודי הכללי.
התכנית בנויה במתכונת מודולרית, הכוללת שלוש רמות: רמת בסיס, רמה רגילה (השלמה)
ורמה מוגברת (השלמה).
תכנית הלימודים מציעה לתלמידים כלים לעיצוב השקפת עולם כיהודים, כישראלים וכבני
אדם. במסגרתה הם פוגשים את הטקסטים המרכזיים ואת גדולי המחשבה היהודית לדורותיה
בהתייחסותם לנושאים רלוונטיים, משמעותיים וקיומיים לעולמם שלהם.
התכנית תופעל בבתי הספר החל משנת הלימודים התש"ס.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' צילה מירון-אילן, המפמ"רית
למחשבת ישראל בחינוך הכללי, המזכירות הפדגוגית,
הפיקוח על הוראת מחשבת ישראל, טל' 052‎-281353 ו-02‎-5601143.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999