9. תכניות לימודים
9.7 מקצועות הלימוד
הפעלת המקצוע מוט"ב (מדע וטכנולוגיה
בחברה) לחטיבה העליונה
(תשס)9.7‎-2

שנת הלימודים התש"ס תהיה שנת היערכות להפעלת המקצוע מוט"ב (מדע וטכנולוגיה
בחברה) המיועד לתלמידי החטיבות העליונות שאינם לומדים מקצוע מדעי או טכנולוגי.
1.
בשנת התש"ס יופעל מערך השתלמויות לקראת הכנסתו של המקצוע לבתי הספר בשנת
התשס"א. פרטים אודות תוכנן ומועדן של ההשתלמויות יגיעו לבתי הספר בתחילת שנת
הלימודים התש"ס באמצעות חוזר המפמ"ר. בחוזר זה יוצגו מאפייני המקצוע ואופן הפעלתו,
וכן דרכי הוראה והערכה.
2.
צוותי מורים המעוניינים בהפעלת המקצוע מתבקשים לפנות לתיאום התכניות אל
הגב' מיכל נחשון, המזכירות הפדגוגית, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911
(ובימי שלישי במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון, חיפה 32000
טל' 04‎-8293106).הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999