9. תכניות לימודים
9.7 מקצועות הלימוד
9.7‎-3 משורר אורח במערכת החינוך
המשורר נתן יונתן הביע את הסכמתו להיפגש עם תלמידים בשנת הלימודים התש"ס במסגרת
הפרויקט "סופר מורה".
אפשר לקיים מפגשים מסוגים שונים: מפגשים עם שכבת תלמידים בבית הספר, מפגשים עם
תלמידים הלומדים ספרות ברמה מוגברת, מפגשים עם תלמידים יוצרים וכיו"ב.
הפגישה עם המשורר תתקיים לאחר שהמורים יקראו עם תלמידיהם משירי המשורר.

בתי ספר המעוניינים במפגשים אלה יפנו לפיקוח על הוראת הספרות,
משרד החינוך, ירושלים 91911, פקס' 02‎-5602928.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999