חוזר זה מבוטל
1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
תיקון לחוזר נט/8(ג), סעיף 1.2‎-20, "תכנית
השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים
בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד"
1.2‎-23
1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
תיקון טעות
בחוזר נט/8(ג),
סעיף 1.2‎-20
מטרת הפרסום 


בסעיף 1.2‎-20 של חוזר הוראות הקבע נט/8(ג) נפלה טעות בעמ' 6 של הסעיף, לפיכך אנו
מפרסמים בעמודים שלהלן את הנוסח המתוקן ומבקשים להחליף אותם בעמ' 5 ו-6 של הסעיף
(עמ' 7 ו-8 בחוזר נט/8(ג)).

עדיפות ראשונה א.
תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים בגין החלטה של
ועדת השמה/ערר (ראה תת-סעיף 9, "כיתות החינוך המיוחד הנכללות בתכנית
השילוב")
תלמידים שוועדת ההשמה/הערר החליטה על השמתם בכיתות של החינוך
הרגיל והמליצה על טיפולים מיוחדים
תלמידים שלמדו במסגרות החינוך המיוחד (גן מיוחד, בי"ס מיוחד, כיתה
מיוחדת בבי"ס רגיל) והוחזרו לכיתה הרגילה, בשנה הראשונה ללימודיהם
בכיתה הרגילה (לאחר השנה הראשונה ניתן להחליט על המשך תמיכה
בתלמידים אלה, על-פי הצרכים, במסגרת קבוצת עדיפות שנייה; ראה להלן)
תלמידים שלמדו בגן משולב והופנו לכיתה א' רגילה, בשנה הראשונה
ללימודיהם בכיתה הרגילה (לאחר השנה הראשונה ניתן להחליט על המשך
תמיכה בתלמידים אלה, על-פי הצרכים, במסגרת קבוצת עדיפות שנייה; ראה
להלן)
תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות הלומדים בכיתות רגילות
תלמידים לקויי חושים הלומדים בכיתות רגילות (ראה ב-15.3 להלן, "הקצאת
שירותי סל שילוב לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה ולתלמידים חירשים וכבדי
שמיעה")
תלמידים הלומדים בבתי-ספר לחינוך מיוחד המשולבים חלקית במסגרות
החינוך הרגיל
תלמידים חריגים הלומדים בכיתה רגילה, אף שוועדת ההשמה החליטה על
השמתם בבית ספר לחינוך מיוחד או בגן ילדים לחינוך מיוחד (זאת בשל
הקושי להסיע אותם למוסד החינוך המיוחד מסיבות ביטחוניות או בשל העדר
מוסד חינוך מיוחד הולם במרחק גיאוגרפי סביר)
תלמידים המתגוררים בפנימיות של ילדים בסיכון, הלומדים בכיתות החינוך
הרגיל בקהילה ואשר הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר מצא שהם נזקקים
לשירותי סל השילוב.
עדיפות שנייה
תלמידים בעלי בעיות תפקודיות מורכבות בתחומי הלמידה וההתנהגות, אשר הצוות
הבין-מקצועי של בית-הספר או של גן הילדים מצא שהם נזקקים לשירותי סל
השילוב.
ב.
מסגרות החינוך הנכללות בתכנית 4.
התכנית חלה על תלמידים הלומדים במוסדות החינוך הרגיל, כדלקמן:
גני טרום חובה רגילים: ילדים בגיל 3‎-4 הלומדים בגני טרום חובה שבפיקוח
משרדנו. במסגרות אלה תינתן תמיכה רק לילדים עם לקויות קשות מאוד: בעלי
פיגור בינוני וקשה, אוטיסטים, בעלי הפרעות נפשיות קשות (מחלת נפש), בעלי
נכויות פיזיות קשות ולקויי חושים. הסיוע יינתן לתלמידים אלה על-פי החלטת ועדת
השילוב היישובית (ועדת המשנה לגיל הרך), על סמך מסמכי אבחון המעידים על
הלקות שהם קבילים בוועדת השמה/ערר (ראה חוזר הוראות הקבע נט/6(ב), סעיף
1.2‎-13, תת-סעיף 4.2).
גני חובה רגילים, ובכלל זה גנים משולבים: מוסדות רשמיים בלבד. הסיוע יינתן
על-פי סדר העדיפויות המפורט בתת-סעיף 3 לעיל.
בתי ספר יסודיים רגילים: מוסדות רשמיים בלבד. הסיוע יינתן על פי סדר
העדיפויות המפורט בתת-סעיף 3 לעיל.
חטיבות ביניים רגילות: מוסדות רשמיים בלבד, למעט מוסדות שבפיקוח המינהל
לחינוך התיישבותי. הסיוע יינתן על-פי סדר העדיפויות המפורט בתת-סעיף 3 לעיל.
הערה: החלת התכנית בעתיד על מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ועל מוסדות שבפיקוח
המינהל לחינוך התיישבותי תתואם עם הנהלות האגפים הממונים עליהם.
עיקרי התכנית 5.
מערכת ממוחשבת במשרד החינוך תחשב מכסת סל שילוב אופטימאלית לכל רשות
מקומית, על הבסיס של סך כל השעות הקיימות במקור סל השילוב (14/24) ובמקור
התקן הבסיסי לכיתות חינוך מיוחד (25) בכל שנה ועל-פי קריטריונים שיפורטו
בהמשך.
5.1
ועדת היגוי בכל מחוז תבדוק את מספר השעות הקיימות באותה שנה בכל רשות
מקומית בהשוואה למכסה האופטימאלית שנקבעה לה ותווסת את השעות בין
הרשויות כדי לקרבן למכסות האופטימאליות. תהליך הוויסות יהיה הדרגתי,
ובמהלך השנים שבהן הוא יתבצע תודיע ועדת ההיגוי לאגף החינוך המיוחד על
המכסה שנקבעה לכל רשות (להלן "מכסת סל השילוב היישובית") לקראת שנת
הלימודים הבאה.
5.2
משהודיעה ועדת ההיגוי לאגף החינוך המיוחד מהי המכסה שנקבעה לרשות
מקומית, תחולק מכסה זו, באמצעות המערכת הממוחשבת, בין מסגרות החינוך
באותה רשות ל"מכסות סל שילוב מוסדיות" על-פי קריטריונים, ותועברנה ההנחיות
המתאימות למערכת הקצאת שעות התקן.
5.3

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999