תשס/1(א) 1.7-2 הקצאה וניצול של שעות העזר לתלמידים עולים מאתיופיה
 

חוזר זה בוטל

אוכלוסיות מיוחדות
1.7 עולים
הקצאה וניצול של שעות
העזר לתלמידים עולים מאתיופיה
1.7‎-2
1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


בעקבות החלטותיה של ועדה משותפת למשרד החינוך ולארגונים יציגים של קהילת יוצאי
אתיופיה, גובשו הכללים הבאים להקצאת שעות העזר:
בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים 1.
המטה יקצה ישירות לבית הספר ש"ש אחת לתלמיד עולה מאתיופיה לקידומם
הלימודי של התלמידים, על פי שיקול דעתו של בית הספר, באישור המפקח לקליטת
תלמידים עולים והמפקח הכולל.
א.
המחוז יקצה עוד 0.75 ש"ש לתלמיד עולה מאתיופיה הזכאי לשעות עולים עבור
הפעלת תכניות להתמודדות עם בעיות מערכתיות.
ב.
נוסף לכך יש אפשרות להגיש בקשה למפקח לקליטת תלמידים עולים להקצות שעות
לתלמידים יוצאי אתיופיה ותיקים, שאינם עונים על הקריטריונים של "זכאים"
ושהם בעלי צרכים מיוחדים על פי מפתח הקצאה של ש"ש אחת לכל ארבעה
תלמידים.
ג.
עם קבלת השעות הן תועברנה לבית הספר לאחר אישור המפקח לקליטת תלמידים עולים
והמפקח הכולל, דרך המחוז.
עם קבלת ההקצאה של "סל שעות עולים" יגיש מנהל בית הספר את התכנית לאישורו של
המפקח לקליטת תלמידים עולים ולמפקח הכולל. המפקח לקליטת תלמידים עולים יעביר
את התכנית לאישורו של מנהל המחוז או המחמ"ד ויחזיר אותה למנהל בית הספר.
השעות תועברנה לבית הספר לאחר אישור המפקח לקליטת תלמידים עולים והמפקח
הכולל, דרך המחוז.
השעות תנוצלנה לתכניות האלה:
מוכנות לכיתה א' 1.
קריאה וכתיבה בעברית בכיתות ב'-ג' 2.
קריאה וכתיבה באנגלית בכיתות ד'-ו' 3.
התמודדות עם קשיים בחשבון בכיתות ג'-ו' 4.
התמודדות עם המחשב בכיתות ג'-ו' 5.
התמודדות עם המעברים. 6.
הלימודים יהיו בקבוצות של 5 תלמידים לכל היותר.
הקצאות אלה מיועדות לתלמידים שעלו מאתיופיה לאחר ט"ו בטבת התשנ"א, 1.1.91.
בחטיבה העליונה 2.
תוקצה 1.5 ש"ש לתלמיד להתמודדות עם חסכים ועם בעיות של שפה וסגירת
פערים, להכנת שיעורים מודרכת וללמידה מטרימה.
א.
תוקצה 0.25 ש"ש לתלמיד לפעולות המסייעות באיתור תלמידים הנמצאים בסכנת
נשירה ולפעולות מניעת נשירה, ובהן טיפול פרטני-אישי וסיוע בלימודים ובהכנת
שיעורי בית ועוד.
ב.
תוקצה 1.25 ש"ש לתלמיד לתגבור ולהכנה לבחינות הבגרות (לתלמידי י'-י"א-י"ב
הניגשים בסוף שנת הלימודים לשלוש בחינות בגרות לפחות).
ג.
סך הכול תוקצינה 3 ש"ש לתלמיד.
מטרת ההקצאה של שעות העזר היא להעביר את מרב התלמידים ממסגרות לימוד שאינן
מכינות לבגרות למסלולים המגיחינות בגרות.
יש להגדיל באופן ניכר את מספר מקבלי תעודת הבגרות בקרב אוכלוסיות יוצאי אתיופיה
בלי לפגום ולפגוע ברמת הבחינות במקצועות הבגרות.
עם קבלת ההקצאה של "סל שעות עולים" יגיש מנהל בית הספר תכנית מפורטת לאישורו
של המפקח לקליטת תלמידים עולים ולמפקח הכולל. המפקח לקליטת תלמידים עולים
יביא את התכנית לאישור מנהל המחוז או המחמ"ד ויחזיר אותה למנהל בית הספר.
תכניות חינוכיות מומלצות בחינוך היסודי
המשך הפעילות של מוכנות לכיתה א'.
1.
התמודדות עם קשיים בקריאה ובכתיבה בכיתות ב'-ג'. מנתונים שבידינו מתברר שמספר
התלמידים בבית הספר היסודי שאינם יודעים קרוא וכתוב או שאינם מבינים את הנקרא
הוא גבוה, ומצב זה נמשך גם בחטיבת הביניים. יש לטפל אפוא נקודתית בכל תלמיד
בכיתה שאינו יודע לקרוא ולהביאו לרמה נאותה של קריאה, כתיבה והבנת הנקרא. יש
לעשות כל מאמץ שמצב זה לא יימשך מעבר לכיתה ג'.
2.
התמודדות עם קשיי קריאה באנגלית בכיתות ד'-ו'. לימוד השפה האנגלית נתפס כמשימה
קשה, אך אחרי שהתלמיד לומד להתמודד עם משימה זו מתחזק ביטחונו העצמי, והוא
מחושל להתמודד עם הלימודים האחרים מנקודת זינוק גבוהה יותר. שיעורי העזר
חייבים להינתן כבר בתחילת לימודי האנגלית, כלומר בכיתה ד', ולהסתיים בכיתה ו'.
3.
התיידדות עם המחשב האישי (הכרת המחשב). הפריצה של המחשבים לחיי היום-יום
לוותה במחשוב מעמיק של מערכת החינוך, אולם בו בזמן נוצר פער בין תלמידים שיש
בביתם מחשב לבין אלה שאין בביתם מחשב, או, לחלופין, אין ביכולתם לתקשר עם
מחשב. יש לאפשר חשיפה למחשב והקניית כללי למידה ועבודה ברמה שתאפשר ניצול
יעיל של כלי למידה זה. יושם דגש על שבירת מחסומי התמודדות ועל הקניית הרגלי
עבודה בסביבה מתוקשרת תוך צמצום הפער בין התלמידים השונים והפיכת המחשב
לכלי למידה ועבודה אישי.
4.
על הטיפול במסגרת התכניות 4‎-1 להיות ברמה פרטנית או בקבוצות לימוד קטנות, בנות 5
תלמידים לכל היותר.

התמודדות עם המעברים
המעבר מגן-הילדים לכיתה א', מהחינוך היסודי לחטיבת הביניים ומחטיבת הביניים
לחטיבה העליונה מחייב הכנה מקדימה. ככל שפעולות ההכנה והקליטה תהיינה טובות
יותר יהיה תהליך שילובו של התלמיד בקהילת בית-הספר ובלימודים קל יותר. הטיפול
בתלמידים יהיה בשלבים: חלקם במהלך השנה וחלקם בחופשת הקיץ, חלקם בבית הספר
המעביר וחלקם בבית-הספר הקולט. הפעילות חייבת להיות בשיתוף פעולה מלא בין
בתי-הספר ובין הצוותים החינוכיים שלהם הכוללים יועצים, מחנכים, מורים מקצועיים
וכד'.
5.

תכניות חינוכיות מומלצות בחטיבת הביניים
בחטיבת הביניים יש להמשיך בתכניות לימודים המביאות לצמצום פערים תוך ניצול השעות
בכיוונים האלה:
התמודדות עם חסכים לימודיים
1.
תגבור לימודי במקצועות האנגלית והמתמטיקה
2.
הכנת שיעורים מודרכת ולמידה מטרימה
3.
תכניות התערבות חינוכית למניעת נשירה.
4.
להלן פירוט התכניות:
התמודדות עם תסמונת של חסכים בלימודים. תלמידים חלשים גוררים חסכים שהצטברו
במשך שנות הלימוד הקודמות. יש להפנות כל תלמיד המתקשה בחומר הנלמד בכיתה
למרכז למידה פרטני, שבו יהיה מורה אשר ידריך אותו ויסביר לו פעם נוספת את החומר
הנלמד. במרכזי למידה אלה ייעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וחדישים
אשר יופעלו במשך כל היום ויעמדו לרשות התלמיד בזיקה ישירה לחומר הנלמד
ולתכניות הלימודים.
1.
תגבור לימודי במקצועות האנגלית והמתמטיקה. יש לשבור את המחסום הפסיכולוגי
המונע מהתלמיד החלש להתמודד עם שפה זרה, להקנות לו ידע בסיסי באנגלית ולהכינו
באופן הדרגתי ויסודי ללימודי המשך. כמו כן יש לתת למורים הכשרה מיוחדת ליישום
מטרות אלה. בלימודי המתמטיקה יש להקנות את תפיסת המקצוע כקשור ביחסי גומלין
עם שאר מקצועות הלימוד ועם חיי העבודה, החברה והמשפחה. לימודים אלה יתבססו על
יצירת חוויה של הצלחה.
2.
הכנת שיעורים מודרכת ולמידה מטרימה. האחריות המקצועית לקידום התלמיד ולשיפור
הישגיו חלה על בית הספר ועל המורים המלמדים אותו. במסגרת תכנית זו יוכנו חומרי
למידה התומכים בשיטות רב-תחומיות ורב-מערכתיות. מרכזי הלמידה ישלבו אמצעים
חדשניים כגון מולטי-מדיה, תקשוב ותקשורת למאגרי מידע. במרכזי הלמידה תופעלנה
קבוצות להכנת שיעורים מודרכת וללמידה מטרימה בפיקוחם ובהדרכתם של המורים
המלמדים. קבוצות הלמידה לא תהיינה קבועות (כדי למנוע סטיגמה). יש לבחון את
ההתקדמות של התלמיד מעת לעת מתוך כוונה לשחררו מכל תכנית תומכת שאינו זקוק
לה ולשבצו בכיתתו. התכניות תופעלנה על בסיס פרטני או בקבוצות קטנות של 1‎-5
תלמידים.
3.
הטיפול במסגרות החינוכיות 1‎-3 יהיה ברמה פרטנית או בקבוצות לימוד קטנות, של 5
תלמידים לכל היותר.

תכניות התערבות חינוכית למניעת נשירה. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ב-1998 אנו למדים שאחוז הנושרים בכיתה ט' גבוה במיוחד. לפיכך יש לשים דגש חזק
על הטיפול במעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה. תופעה רווחת יותר היא בני נוער
הנעדרים מבית-הספר לימים שלמים או העוברים בתדירות גבוהה בין בתי-ספר - תופעה
הפוגעת בהצלחת התלמידים בלימודים והעלולה להביא
להידרדרות למצב של נשירה מהלימודים. כמעט כל בני הנוער שאינם לומדים אינם מרוצים
מהפסקת לימודיהם בבית הספר והיו רוצים לחזור למסגרת הלימודים. לכן יש לאמץ תכניות
התערבות חינוכית לאיתור תלמידים נושרים בפוטנציה ולמניעת נשירה בפועל, כגון טיפול אישי
בפרט, שילוב בתכנית "עד אחרון התלמידים" וכו'.
4.
בשאלות אפשר לפנות אל המפקחים לקליטת תלמידים עולים במחוזות.

לוח זמנים

יש להגיש בקשה לאישור התכנית עד אמצע אוגוסט כל שנה.
1.
יש להגיש דו"ח ביצוע של התכנית עד אמצע אוגוסט כל שנה.
2.
להלן נספח ובו טופס בקשה לאישור תכניות המופעלות באמצעות "סל שעות עולים":

נספח
בקשת לאישור תכניות לניצול "סל שעות עולים" יוצאי אתיופיה
פרטים על המוסד
שם ביה"ס: __________ סמל המוסד: __________ שם המנהל/ת: __________
הכתובת: _____________________________________________
       שכונה/רחוב         מס'         יישוב         מיקוד         טלפון         פקס'
שם המפקח הכולל: __________ שם המפקח לקליטת עולים: __________
מס' התלמידים העולים הזכאים: _____ מס' התלמידים העולים שאינם זכאים: _____
מס' הכיתות (לא כולל חינוך מיוחד): __________
סך כל השעות לסל עולים בשנה"ל התש"ס: __________ ש"ש
1.
אישור התכנית
אישור מנהל ביה"ס: שם __________ חתימה/חותמת __________ תאריך __________
אישור המפקח הכולל: שם __________ חתימה __________ תאריך __________
חתימת המפקח לקליטת עולים: שם __________ חתימה __________ תאריך __________
חתימת מנהל המחוז/המחמ"ד: שם __________ חתימה __________ תאריך __________
הערות על התכניות
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2.
הערות למילוי הטופס
יש למלא את הטפסים המצורפים בצירוף דברי הסבר.
1.
יש למלא את הטופס בשלושה עותקים: למפקח הכולל, למפקח על קליטת תלמידים עולים
ולמנהל המחוז.
2.


דברי הסבר לתכניות על פי הנושאים האלה:
הגדרת המטרות והיעדים לפי סעיפי התכנית

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

4. ___________________________________________________

5. ___________________________________________________

6. ___________________________________________________

7. ___________________________________________________

8. ___________________________________________________

9. ___________________________________________________

10. __________________________________________________
_______________________________________________________ אוכלוסיית היעד (חלשים, עולים, בינוניים ומוכשרים)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

מהות הקשיים
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
פירוט נושאי הפעילות: א. מקצועות הלימוד ב. התחום/הנושא
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999