חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן

2. אורחות חיים במוסדות החינוך
2.2 בריאות
שבוע לימודים בן 41 שעות - ההיבט
הבריאותי
2.2‎-11
1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


יום לימודים ארוך מחייב קיום נאות של תנאים בסיסיים לרווחת התלמידים והמורים.
היקף יום הלימודים ומספר השעות שבהן התלמידים והמורים שוהים בבית הספר דורשים
התייחסות מיוחדת לתחום הבריאות. על בית הספר לדאוג שנושאים כמו ההזנה, מקורות המים
לשתייה, הניקיון, ההיגיינה והתנאים הפיזיים, כגון אוורור, קירור, חימום, הצללה, ריווח ותאי
אפסון לציוד יותאמו לשהות הארוכה בבית הספר.
הזנה
בית הספר, ועדי ההורים והרשות המקומית בשיתוף צריכים להגיע להסכמה ולהחלטה מהי
דרך ההזנה המתאימה ביותר הניתנת להפעלה בית הספר. הרשויות המקומיות יכולות,
באמצעות החברה למשק ולכלכלה של המרכז לשלטון מקומי, להתקשר לחוזה לאספקת
ארוחות בהתאם למכרז שהחברה פרסמה.
בכל חלופה שתיבחר, הבאת מזון מהבית או התקשרות מאורגנת לספק שירותי הסעדה, יש
להקפיד על:
עקרונות התזונה המומלצת והמותאמת לגיל הילדים, לצורכיהם, ליכולתם הכלכלית
ולטעמם האישי;
1.
שמירה על תנאי תברואה וניקיון בכל הנוגע לחלוקת האוכל ולאיסופו ולפינוי הפסולת;
2.
התארגנות נאותה של בית הספר - הקצאת זמן מספיק ומקום מתאים לאכילה;
3.
קשר עם וטרינר הרשות ועם המפקח לבריאות הסביבה בלשכה המחוזית של משרד
הבריאות בהתקשרות עם ספק מזון.
4.
ניקיון והיגיינה
קיום רמה נאותה של תנאי היגיינה מחייב את התלמידים, את הצוות ואת הרשות לשמירה
שוטפת על הניקיון ועל ההיגיינה בבית הספר ובסביבתו.
תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן לתקינות, לניקיון ולאסתטיקה של השירותים לתלמידים
ולמורים: שלמות המתקן, מים זורמים, נייר טואלט, סבון ומגבות חד-פעמיות.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, הממונה על הבריאות
ועל החינוך לבריאות במשרדנו, טל' 02‎-5603451.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999