חוזר זה מבוטל


2. אורחות חיים במוסדות החינוך
2.2 בריאות
הצהרה על מצב בריאותו של תלמיד
2.2‎-12
1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
רענון
מטרת הפרסום ההצהרה על מצב הבריאות של התלמיד הניתנת על ידי הוריו לבית הספר מיועדת להבטיח עבור
התלמיד התנהגות, היערכות וטיפול נכונים במקרה חירום. בית הספר ייערך למגבלות בריאות
קיימות ולמצבים בלתי צפויים רק על פי התוכן, התקפות והמהימנות של הצהרת ההורים.
טופס הצהרה על מצב הבריאות ניתן מטעם בית הספר ומצורף לתיק הבריאות של הילד בבית
הספר, הנמצא באחריות שירותי הבריאות לתלמיד, בכפיפות לחיסיון המקובל. המטרה היא
שרשומת הבריאות תלווה את התלמיד מיום היוולדו ועד תום לימודיו.
על בית הספר לידע את המורים הרלוונטים לגבי מגבלות בריאות.
על הורי התלמיד לחתום על טופס הצהרה על מצב בריאותו של ילדם בתחילת כל שנת לימודים.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, הממונה על הבריאות
ועל החינוך לבריאות במשרדנו, טל' 02‎-5603451.

להלן דוגמת הטופס:
הצהרה על מצב בריאותו של התלמיד
בית הספר: _____________ היישוב: _________
אל: מחנך/ת הכיתה, מר/גב': ________________
מאת: הורי התלמיד/ה:________ _________________________
שם פרטי ושם משפחה מס' ת"ז   כיתה
אני מצהיר/ה כי:
לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילות הנערכת בבית
הספר ומטעמו.
1.
יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת
בבית הספר ומטעמו כדלקמן:
2.
פעילות גופנית -
טיולים -
פעילות אחרת: ____________ -
תיאור המגבלה:
_______________________________________________
_______________________________________________
על ידי: ______________
לתקופה: ___________
מצורף אישור רפואי שניתן
יש לבני/לבתי מגבלה בריאותית כרונית.
על ידי: ______________
לתקופה: __________
מצורף אישור רפואי שניתן