2. אורחות חיים במוסדות החינוך
2.5 עישון, סמים ואלכוהול
הפעלת תכניות מניעה בנושאי עישון, אלכוהול
וסמים - חובה בחטיבות הביניים ובכיתות
הגבוהות של ביה"ס היסודי
2.5‎-2
1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


בהמשך להחלטות הממשלה מיום ז' במנחם אב התשמ"ז (2.8.87) על המאבק בסמים במערכת
החינוך יש להפעיל תכניות מניעה בנושאים אלה החל משנת הלימודים התש"ס גם בכל חטיבות
הביניים של בית הספר היסודי.
ממצאי מחקר אפידימיולוגי
IV, 1998, שנערך על ידי הרשות למלחמה בסמים, ממצאי מחקר
רווחה חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון, שנערך על ידי ד"ר יוסי הראל ואחרים, ודיווחים
ממערכת החינוך וממשטרת ישראל - כל אלה מראים שחל גידול של כ-50% במספר תלמידי
חטיבות הביניים המעורבים בשימוש מזדמן בסמים.
ההנחיות להפעלת התכניות פורסמו בהתשנ"ו-1996, בחוברת "תכנית התפתחותית לכיתות
א'-י"ב (תכנית מסגרת)" בהוצאת מחלקת הפרסומים במשרד החינוך התרבות והספורט.
שפ"י, השירות הפסיכולוגי-הייעוצי, הוא הגוף הממונה על הנושא מטעם משרדנו.
לרשות המערכת רשימה של קווים מנחים, דרכים, תכנית ועזרים, וכן צוות של מפקחים
ומדריכים מחוזיים.
להלן רשימת המפקחים המחוזיים:
מס' הטלפון

הכתובת
השם
המחוז
ע': 02‎-5601368
02‎-5601644
ב': 02‎-6434080
פ': 050‎-656021
פקס': 02‎-5601618
רח' כנפי נשרים 22,
גבעת שאול, ירושלים
עליזה
מנדל
ירושלים
ע': 02‎-5601350
ב': 02‎-6429292
פ': 052‎-864774
כנפי נשרים 22,
ירושלים
לינסיה
מצנר
מנח"י
ע': 06‎-6555760
ב': 04‎-9816264
פ': 052‎-637366
ת"ד 530, נצרת עלית
אליעזר
ארט
צפון
ע': 04‎-8353606
ב': 04‎-8256159
פ': 052‎-256238
פקס': 04‎-8353714
רח' חורי 2,
מגדל הנביאים, חיפה
ד"ר דליה
לורנץ
חיפה
ע': 03‎-6935038
ב': 09‎-7406711
פ': 053‎-510857
פדויים 10,
הוד השרון 45292
שוקי
נחום
מרכז
ע': 03‎-6935168
ב': 03‎-5348630
פ': 02‎-659338
בניין הדר דפנה,
שד' שאול המלך 39,
תל אביב
יפה פס
תל אביב
ע': 07‎-6464299
ב': 07‎-6469296
פ': 052‎-596901
פקס': 07‎-6464249
רח' הנשיאים 15,
באר שבע
מימי
גילוץ
דרום
ע': 03‎-6922840
ב': 03‎-6960884
פ': 052‎-439298
האגף לחינוך
התיישבותי,
רח' ארניה 10,
הקריה, תל-אביב
אילנה
כץ-עוז
התיישבותי
א': 02‎-5601791
ב': 03‎-9379411
פ': 050‎-654664
היחידה לדמוקרטיה,
כנפי נשרים 22,
משרד החינוך התרבות
והספורט
סלאח
בדיר
ערבי

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999