2. אורחות חיים במוסדות החינוך
2.5 עישון, סמים ואלכוהול
איסור עישון נרגילות בין כותלי בית הספר
2.5‎-3
1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
חדש

חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


מאגרי מידע, מחקרים ודיונים בין גורמים בוועדה הבינמשרדית שמשתתפים בה מומחי משרד
החינוך התרבות והספורט, שפ"י, המחלקה לבריאות במשרד הבריאות בנושא עישון נרגילות -
כל אלה מלמדים שהנזק הבריאותי מעישון נרגילות זהה לפחות לנזק הנגרם מעישון סיגריות.
יתרה מזו, הנרגילה מכילה פעמים רבות חשיש או מריחואנה כתחליף לניקוטין ומשקה
אלכוהול במקום מים. תופעות אלה חמורות ביותר הן מבחינת החוק והן מבחינת הנזק
הבריאותי.
אי לכך, כל ההנחיות הקשורות לעישון ולחומרים פסיכואקטיביים נוספים תקפות גם ביחס
לנרגילות: אסור לעשן נרגילות בין כותלי בית הספר ובפעולות יזומות על ידי בית הספר, אסור
להקצות בבית הספר פינות עישון, וחובה להפעיל תכנית לימודים בנושא (ראה חוזר נו/3, סעיף
96, וחוזר נח/2, סעיף 62).
בשאלות אפשר לפנות אל היחידה לתכניות מניעה בשפ"י, טל' 02‎-5603233,
02‎-5603874 ו-02‎-5603241.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999