3. ארגון ומינהל
3.10 רישום והעברות תלמידים
פתיחת כיתות ז' במפתנים
3.10‎-2

1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנח/2
סעיף 75
מטרת הפרסום 


בהמשך להנחיות בחוזר נח/2, סעיף 75, בנושא מעמדם של המפתנים החל בשנת הלימודים
התשנ"ח, מובהר בזאת:
בוגרי כיתות ו' של בית הספר היסודי יופנו להמשך לימודים בחטיבות הביניים, תוך מגמה
לאפשר לכלל התלמידים, ובכלל זה גם לתלמידים מתקשים, לסיים מסלול לימודים מלא
עד סוף כיתה ט' בחטיבת הביניים.
1.
בקשה לפתיחת כיתות ז' חדשות במפתנים תוגש למנהל המחוז על ידי "הוועדה המקומית
לוויסות מעברים" (ראה חוזר מיוחד ז', התשנ"ה, הדן בנושא הכוון תלמידים ושיבוצם
ב"מעברים").
אישור של מנהל המחוז יינתן רק במקרים חריגים ורק לאחר ש"הוועדה המקומית
לוויסות מעברים" תקבע שנמצאו תלמידים הזקוקים למסגרת תומכת המחייבת פתיחת
כיתה ז' במפתן שביישוב.
2.
אין להפנות ללימודים במפתנים תלמידים חריגים אשר ועדת ההשמה המליצה על
שיבוצם בבית ספר לחינוך מיוחד.
3.
לא יתוקצבו במפתנים תלמידי חינוך מיוחד במסלול 07 (דהיינו, תלמידי חינוך מיוחד
גילאי החטיבה העליונה).
4.
לא תיפתחנה במפתנים כיתות לחינוך מיוחד מכל סוג חריגות.
5.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר אבי לוי, מנהל אגף שח"ר, טל' 02‎-5603771.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999