3.   ארגון ומינהל
3.7   מינהל מוסדות חינוך
השבתת לימודים בגני ילדים טרום חובה
3.7-6
1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
חדש
 מטרת הפרסום


בכל מקרה של השבתת לימודים ביזמת הרשות המקומית על הרשות מוטלת החובה להחזיר את
ימי הלימוד שבוטלו או לפצות את ההורים בדרך אחרת.


שאלות אפשר להפנות לד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
. טל' 02-5604028


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999