3. ארגון ומינהל
3.7 מינהל מוסדות חינוך
תקנון ההכרה בבית הספר העל יסודי - תיקון
לסעיף 3.7‎-2 בחוזר הוראות הקבע נט/2(א)
3.7‎-7

1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנט/2(א)
סעיף 3.7‎-2
מטרת הפרסום 


בחוזר הוראות הקבע נט/2(א) פרסמנו בסעיף 3.7‎-2 את תקנון ההכרה בבית הספר העל-יסודי
לצורך התחשבות בציונים השנתיים. אנו מבקשים להכניס תיקונים בסעיף זה ולכן אנו
מבקשים להחליף את עמ' 3 ו-4 ו-7 ו-8 של סעיף זה בעמ' שלהלן.בית-ספר יהיה זכאי למעמד של "בית-ספר מוכר" אם יעמוד בתנאים המפורטים
להלן:
1.2
הישגי בית הספר, המפורטים ב-1.3 להלן, עמדו בדרישות המינימום של
המשרד, על-פי הנתונים שהציג בית הספר, על פי הממצאים, על-יסוד
ההתרשמות של הצוות להערכת בית-הספר מטעם המשרד שביקר בבית הספר
ועל-פי המלצתו, וכן על-פי המלצתו של מנהל המחוז ושל גורמים נוספים - הכול
לפי העניין.
1.2.1
לא נמצאו פערים חריגים (בהתאם לקריטריונים שנקבעו לעניין השקלול
הדיפרנציאלי, כמפורט ב-3.1.2 ו-3.1.3 להלן) בין ממוצעי הציונים השנתיים
לבין ממוצעי ציוני הבגרות ביותר מ-5% מתוך כל השאלונים שנבדקו במרכז
הבדיקות (במרב"ד) שבהם נבחנו תלמידי בית-הספר בבחינות הבגרות בשתיים
מתוך שלוש השנים הרצופות שקדמו למועד הדיון במתן מעמד של "בית-ספר
מוכר".
1.2.2
הישגי בית הספר יוערכו על-פי שלושה מרכיבים עיקריים: 1.3
המערך החינוכי שלו -
המערך הארגוני שלו -
המערך הלימודי שלו. -
שלושה מרכיבים אלה מפורטים להלן:
המערך החינוכי של ביה"ס
3.1.1.1 מדיניות בית הספר
1.3.1
3.1.2.1 סגל ההוראה
3.1.3.1 המועצה הפדגוגית
3.1.4.1 עבודת הצוות של המורים
3.1.5.1 הטיפול בקבוצות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
3.1.6.1 מניעת נשירה (גלויה וסמויה).
המערך הארגוני של ביה"ס
3.2.1.1 ארגון בית הספר
1.3.2
3.2.2.1 מתקני בית הספר, המבנים שלו ותחזוקתו
3.2.3.1 ביטחון ובטיחות
3.2.4.1 ציוד בית הספר (כללי, מעבדות וסדנאות, מולטימדיה)
3.2.5.1 הספרייה ומרכז המשאבים.
המערך הלימודי של ביה"ס
3.3.1.1 מידת ההתאמה בין ממוצע הציונים השנתיים לבין ממוצע הציונים
בבחינות הבגרות באותם השאלונים, על-פי הקריטריונים של השקלול
הדיפרנציאלי (ראה פירוט ב-3.1.2 וב-3.1.3 להלן)
1.3.3
3.3.2.1 רמת ההישגים הלימודיים של בית הספר
3.3.3.1 מידת ההתאמה של תכניות הלימודים למדיניות המשרד
3.3.4.1 מבנה מערכת השעות של בית-הספר.
נוהל מתן הכרה לבית-ספר 2.
הכרה זמנית בציונים השנתיים 2.1
הנהלת בית-ספר על-יסודי המקיים את התנאים המפורטים ב-2.1.3 להלן
רשאית להגיש, בהסכמת המפקח הכולל על בית-הספר, בקשה להכרה זמנית
בציונים השנתיים של בית-הספר. הבקשה תוגש באמצעות המפקח הכולל על
בית הספר, במכתב מנומק ליו"ר ועדת ההכרה באגף לחינוך על-יסודי במשרד
החינוך התרבות והספורט.
2.1.1
לבקשה יש לצרף (נוסף למכתבו של המפקח הכולל) את המסמכים האלה: 2.1.2
טבלה מעודכנת של מצבת כל המורים המלמדים בבית-הספר, בציון
המורים המגיגרות (בהתאם לסעיף 1.2 בשאלון לאפיון ביה"ס,
"סגל ההוראה")
(א)
מכתב הסכמה של הרשות המקומית (ב)
תצלום של רשיון ההפעלה של בית הספר מטעם משרד החינוך. (ג)
אלה התנאים להגשת הבקשה להכרה זמנית:
2.1.3.1 בית-הספר קיבל רשיון לפי חוק הפיקוח על בתי-הספר,
התשכ"ט-1969, או שהוא רשום לפי פקודת החינוך (נוסח חדש),
התשל"ח-1978.
2.1.3
2.1.3.2 בית-הספר מקיים לימודים סדירים בחטיבה העליונה ומגיש את
תלמידיו לבחינות בגרות לקראת קבלת תעודת בגרות מטעם משרד החינוך
התרבות והספורט.
2.1.3.3 המורים המלמדים בבית-הספר עומדים בדרישות ההשכלה והוותק
הנדרשות, בהתאם לתקנות משרד החינוך התרבות והספורט.
תהליך מתן הכרה קבועה
2.3.2.1 שליחת השאלון לאפיון בית הספר על ידי יו"ר ועדת ההכרה
2.3.2
2.3.2.2 מילוי השאלון לאפיון בית הספר על ידי הנהלת בית-הספר והחזרתו
תוך חודש ליו"ר ועדת ההכרה
2.3.2.3 קבלת נתונים על בית הספר מיחידות משרד החינוך התרבות והספורט
2.3.2.4 ביקור הצוות להערכת בית-הספר, במועד כלשהו במהלך שנת
הלימודים (לאחר תיאום הביקור עם הנהלת ביה"ס), ומילוי הטופס "הערכה
והמלצה להכרה"
2.3.2.5 עד 15 בפברואר: העברת המלצתו של צוות ההערכה אל יו"ר ועדת
ההכרה
2.3.2.6 עד סוף מארס: קיום דיון בוועדת ההכרה ושליחת הודעה בכתב
לבית-הספר על ההחלטה בדבר מתן הכרה קבועה.
הערה: שלבים 2.3.2.1‎-2.3.2.4 שלעיל ניתנים לביצוע במהלך כל שנת
הלימודים.
בקרה על הציונים השנתיים 3.
שקלול דיפרנציאלי בחישוב הציונים הסופיים 3.1
בכל מועד של בחינות בגרות יאותרו בתי-הספר שבשאלונים שבהם נבחנו
תלמידיהם נמצא פער חריג בין ממוצע הציון השנתי לבין ממוצע ציון הבחינה,
על-פי המודל הסטטיסטי שפותח באוניברסיטה העברית, בשיתוף עם לשכת
המדען הראשי במשרד (ראה פירוט להלן).
3.1.1
שאלונים יוגדרו כ"שאלונים חריגים" אם ממוצע הציון השנתי יהיה גבוה יותר
מאשר ממוצע ציון הבחינה בשאלון בפער העולה על 20 נקודות ("בי"ס מקל"),
או שממוצע ציון הבחינה בשאלון יהיה גבוה יותר מאשר ממוצע הציון השנתי
בפער העולה על 10 נקודות ("בי"ס מחמיר"), וההסתברות לקיום פערים אלה
תהיה כמפורט ב-3.1.3 להלן:
3.1.2
בשאלונים שיאותרו כשאלונים חריגים במועד מסוים יבוצע שקלול
דיפרנציאלי בחישוב הציונים הסופיים של כל התלמידים מבית-הספר שנבחנו
באותו מועד באותם שאלונים, בהתאם לעקרונות האלה:
3.1.3
אם ההסתברות לקיום פער כמפורט ב-3.1.2 לעיל (חיובי או שלילי) היא
10,000:1 (אחד לעשרת אלפים) או פחות - יהיה משקלו של הציון
השנתי בציון הסופי 30%, ומשקל ציון הבחינה יהיה 70%.
(א)
אם ההסתברות לקיום פער בגודל כזה (חיובי או שלילי) היא
000,000,1:1 (אחד למיליון) או פחות - יהיה משקלו של הציון השנתי
בציון הסופי 10%, ומשקל ציון הבחינה יהיה 90%.
(ב)
לבתי הספר שעל ציוניהם הופעל שקלול דיפרנציאלי תינתן אפשרות ערעור על
פי נוהל שיישלח לבתי הספר.
3.1.4
שינוי סטטוס ההכרה בציונים השנתיים של בית-הספר בגין הקלה או החמרה 3.2
ועדת ההכרה רשאית להחליט על שינוי סטטוס ההכרה בציונים השנתיים של
בית-הספר, בגין הקלה או החמרה, באופן חלקי או מלא, לגבי שאלון יחיד,
מקצוע יחיד, שאלונים או מקצועות.
3.2.1
משנמצא בית-ספר על-יסודי מקל ו/או מחמיר בציונים השנתיים (לפי
הקריטריונים שנקבעו לעניין השקלול הדיפרנציאלי של הציונים השנתיים,
כאמור ב-3.1 לעיל) ביותר מ-8% מתוך כל השאלונים שנבדקו במרכז
הבדיקות (במרב"ד) שבהם נבחנו תלמידי בית-הספר בבחינות הבגרות במועד
בחינות מסוים (בשני מקצועות לפחות), יודיע לבית הספר על כך יו"ר ועדת
ההכרה במכתב ויבקש את תגובתו תוך זמן סביר, שייקבע בהודעה.
3.2.2
משנתקבלו תגובותיו של בית-הספר, או שעברה התקופה שנקבעה לו בהודעה,
רשאי יו"ר ועדת ההכרה להתרות בבית-הספר. במכתב ההתראה יימסרו
לבית-הספר הכללים החלים על שינוי סטטוס ההכרה, כמפורט להלן.
3.2.3
משנמצא בית-ספר על-יסודי מקל ו/או מחמיר (לפי הקריטריונים שנקבעו
לעניין השקלול הדיפרנציאלי של הציונים השנתיים)
בשתיים מתוך שלוש שנים רצופות ביותר מ-8% מתוך כל השאלונים
שבהם נבחנו תלמידי בית-הספר בבחינות הבגרות (בשני
3.2.4

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999