5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.1 בטיחות
איסור השימוש באקדחי דבק חם ע"י תלמידים
5.1‎-19

1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


במסגרת שיעורי האמנות והמלאכה המורים משתמשים לעבודתם באקדחי דבק חם. השימוש
באקדחי דבק אלה אסור בהחלט על תלמידים ומותר למורים בלבד, על אחריותם, תוך נקיטת
אמצעי זהירות על פי הוראות היצרן.
לפנטים נוספים אפשר לפנות אל מר ציון שבת, מנהל תחום הבטיחות והזהירות
בדרכים, טל' 02‎-5602268.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999