הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת


5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.1 בטיחות
משחקי העפלה - תיקון ותוספת
5.1‎-20

1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
תיקון טעות
בסעיף 5.1‎-16
בחוזר נט/7(א)
מטרת הפרסום 


בסעיף 5.1‎-16 בחוזר הוראות הקבע נט/7(א) פרסמנו הוראות בטיחות במשחקי העפלה. בדפים
שלהלן אנו מבקשים להכניס תיקון ותוספת לסעיף זה. לפיכך יש להחליף את העמ' 1 ו-2 ו-5
ו-6 של סעיף זה בעמודים שלהלן.5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.1 בטיחות
משחקי העפלה - תוספת להוראות הבטיחות
בפעילויות ספורט ונופש חוץ בית-ספריות
5.1‎-16

1 במרס 1999
תאריך תחולה
תוספת לסעיף
5.1‎-6 בחוזר
תשנח/8א
מטרת הפרסום 


סעיף 5.1‎-6 בחוזר "הוראות קבע" תשנח/8א עוסק בהוראות הבטיחות בפעילויות ספורט ונופש
חוץ בית ספריות. להלן תוספת לפרק העוסק ב"פעילויות נוספות":
1. כללי
משחק העפלה הוא סימולציה המשחזרת את פעולות ההעפלה בים וביבשה, והתלמידים נוטלים
חלק פעיל במשחק ומתפקדים כמעפילים.
מטרת הוראות הבטיחות שלהלן היא להגדיר את הנוהל למשחקי העפלה כדי למנוע תקלות
ובכך להוסיף לבטיחותם ולהנאתם של המשתתפים.
מנהלי בתי ספר, מרכזי קייטנות ומפעילים בתנועות נוער ובכל מסגרת חינוכית אחרת
היוצאים לפעילות של משחקי העפלה יקפידו על הוראות הבטיחות האלו:
2.
היציאה לפעילות של משחקי העפלה מחייבת הודעה מראש להורים והסכמה בכתב
שילדם ישתתף בפעילות זו. האישור יכלול מצב רפואי (חולים במחלות מיוחדות,
כגון אפילפסיה, חייבים להודיע למשיט הספינה על מחלתם לפני העלייה לכלי
השיט).
2.1
יש לוודא מראש עם בעל האתר את הפרטים האלה:
2.2
לאתר יש רשיון מטעם הרשות המקומית לפעילות זו (לפי חוק רישוי עסקים),
והוא מוכרז/מוגדר כאתר פעילות שיט.
א)
יש בידי המפעיל רשיון שיט "בשכר", בהתאם להוראות משרד
התחבורה - מינהל הספנות והנמלים.
ב)
קיים ביטוח לפעילות התלמידים במקום. ג)
קיים אחראי בטיחות שיט באתר הפעילות של משחקי ההעפלה. ד)
בעל האתר יפרט אם קיימות מגבלות כלשהן למשתתפים, ובכלל זה דרישות
רפואיות, ויש לפעול בהתאם.
2.3
יש לוודא כי בידי בעל האתר נמצא אישור לפעילות מהבקרה הימית של חיל הים
וממשטרת ישראל לתאריך קיום הפעילות של המסגרת החינוכית.
2.4
התלמידים 2.5
התלמידים המשתתפים יהיו מכיתות ו' ומעלה. א)
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות זו אם הוא אינו רוצה בכך. ב)
תלמיד שאינו יודע לשחות יודיע על כך למורה ויחגור אפוד הצלה. ג)
המלווים 2.6
כל כיתה המבצעת פעילות באתר תלווה במורה אחראי (מבוגר מעל גיל 21 על
כל 10 תלמידים).
א)
המורה האחראי יקפיד על משמעת התלמידים במהלך הפעילות וכן על
המשמעת בקרב התלמידים שסיימו את הפעילות או שאינם משתתפים בה.
ב)
המורה יפקוד את התלמידים בתחילת הפעילות, במהלכה ואחריה. ג)
המורה יוודא כי התלמידים לא ייכנסו למים ולא יתפזרו. ד)
המורה יוודא כי כל התלמידים המשתתפים קיבלו הדרכה לפעילות על ידי
מדריך מקצועי של האתר.
ה)
מספר המלווים עם נשק, החובשים וכדו' יהיה על פי תנאי האישור הביטחוני. ו)
בידי המורה המלווה תהיה רשימת תלמידים שיש להם בעיות רפואיות ושל
תלמידים שאינם יודעים לשחות, והוא יקפיד שהתלמידים שאינם יודעים
לשחות יחגרו אפוד הצלה בזמן הפעילות על כלי השיט.
ז)
המורה/המדריך האחראי יבצע מפקד נוכחות שמי של התלמידים לפני
תחילת השיט ובסיומו.
ג)
המורה/המדריך האחראי יוודא שתקוים משמעת קפדנית והתלמידים
ישבו במקום שנקבע להם על ידי המשיט.
ד)
המורה/המדריך האחראי יוודא חגירת אפוד הצלה על ידי תלמידים
שאינם יודעים לשחות על פי הרשימה הנמצאת בידו לפני תחילת הפעילות
או במקרה שתלמיד מודיע כי אינו יודע לשחות.
ה)
לפני התחלת השיט יקבלו התלמידים תדרוך בטיחות. בתדרוך יודגשו: ו)
חובת ההקפדה על משמעת והתנהגות נאותה בעת השיט; -
האיסור החל על התלמידים להוציא חלק מגופם אל מחוץ לכלי
השיט;
-
מיקום אפודי ההצלה וצורת הלבישה של אפוד ההצלה (תלמידים
שאינם יודעים לשחות ילבשו את אפוד ההצלה בפועל לאורך השיט);
-
איסור הקפיצה למים; -
מצב הים; -
שעת היציאה והחזרה המשוערת; -
החובה לדווח למשיט על מחלות מיוחדות; -
הפעולות שיש לנקוט במקרה של נפילה/ירידה לים במקרה חירום. -
הוראות נוספות למפעיל 2.12
חובה לתת הדרכה לתלמידים לפני הפעולות כאמור לעיל. א)
חובה לקבוע נקודת חבירה מוארת, ברורה ונראית מכל מקום באזור הפעילות.
ב)
אסור בהחלט להפעיל אמצעים פירוטכניים לצורך הפעלה והדמיה (למעט
בשעת הצורך, על פי תקנות השיט).
ג)
המפעיל יוודא שפעילות קבוצת התלמידים תהיה בהתאם לגילם ולמבנה גופם,
ויתאים את קצב הפעילות לתלמיד "החלש" ביותר באותה קבוצה.
ד)
הערה: ההגבלה לגבי גיל המשתתפים קיימת רק אם מדובר בפעילות הכוללת כניסה של
תלמידים למים. במקרה שבו מתקיימות פעילויות ללא כניסה למים מותרת הפעילות ללא
הגבלת גיל.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר ציון שבת, מנהל תחום הבטיחות
והזהירות בדרכים במשרדנו, טל' 02‎-5602268.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999